Sesja Rady Powiatu

W dniu 28 lutego 2017 roku /wtorek/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXIII Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego
    w 2016 roku.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2016 rok.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2016.
  4. Ocena stanu sanitarnego powiatu tomaszowskiego za 2016 rok.
  5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2016 rok.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

– nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim,

– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków
przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2017 rok,

– projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego,

– określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska, Gminie Bełżec, Gminie Krynice, Gminie Tarnawatka, Gminie Tomaszów Lubelski, Gminie Telatyn, Gminie Łaszczów, Gminie Ulhówek, Gminie Tyszowce, Gminie Jarczów, Miastu Tomaszów Lubelski, Gminie Susiec, Gminie Rachanie.