Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Lp Dzień tygodnia Godziny przyjęć Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP Uwagi
Urząd Gminy w Telatynie  przy ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn.
1 Poniedziałek 8-12 Adwokat Agnieszka Herda  
2 Wtorek 13-17 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa  
3 Środa 9- 13 Adwokat Anita Okońska -Mandziuk  
4 Czwartek 9-13 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa  
5 Piątek 13- 17 Radca prawny Tomasz Gawęda  
 Urząd Miejski w Tyszowcach przy ul. 3-g Maja 8 ; 22-630 Tyszowce
1 Poniedziałek 13-17 Adwokat Agnieszka Herda  
2 Wtorek 12-16 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa  
3 Środa 9-13 Radca prawny Michał Marciniak Organizacja pozarządowa  
4 Czwartek 9- 13 Radca prwany Anna Molas  
5 Piątek 13- 17 Radca prwany Bogdan Pilipiec  
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2
1 Poniedziałek 14-18 Radca prawny Katarzyna Jurzysta  
2 Wtorek 14-18 Radca prawny Krzysztof Nowosad  
3 Środa 9- 13 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa  
4 Czwartek 9-13 Adwokat Anita Okońska – Mandziuk  
5 Piątek 13- 17 Adwokat Aleksandra Bury  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tomaszowski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.Na terenie Powiatu Tomaszowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w trzech punktach, z których jeden prowadzony będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Każdy z punktów będzie czynny w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.Chcemy zaproponować rozwiązania realizacji zadania regulowanego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób wykonujący jej cel, jakim jest zapewnienie realnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Najpełniej będzie to odbywać się, jeżeli miejsce świadczenia usługi nie będzie znacznie oddalone od świadczeniobiorców. Dlatego też proponujemy lokalizację punktów i godziny ich funkcjonowania w zgodnie z projektem harmonogramu działania punktów.Projekt harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / do 31 grudnia br. 2015 r. powinny zostać zawarte przez powiaty umowy z adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej./

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.