Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na obrady XXXV Sesji IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, która   odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 1000w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.     Otwarcie obrad.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII i XXXIV Sesji.

5.     Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu   w okresie od poprzedniej Sesji.

6.     Interpelacje radnych.

7.     Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8.   Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok,

9.     Informacja o stanie środowiska w Powiecie Tomaszowskim za 2013 rok.

10.  Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2013.

11.  Ocena stanu sanitarnego powiatu tomaszowskiego za 2013 rok.

12.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2013 rok.

13.  Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu tomaszowskiego.

14.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie  Lubelskim za 2013  rok wraz  z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

15.  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami i  podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2013.

16.  Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

17.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  Zespołu  Opieki    Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

2/ przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy      w      rodzinie  w powiecie tomaszowskim na lata “2014-2018”

3/ nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

4/  zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu   tomaszowskiego,

5/  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat  Tomaszowski  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

6/ ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi   i ich
przechowywaniem  na parkingu strzeżonym,

7/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy  Mickiewicza  i udzielenia bonifikaty,   

8/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Klasztornej     na      rzecz     Miasta Tomaszów Lubelski,

9/  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Zatylu na rzecz Gminy  Lubycza  Królewska,

10/ wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej do rozłożonej na raty ceny nieruchomości    położonej w Tyszowcach przy ulicy Kościelnej,

   11/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

12/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

13/  udzielenia poręczenia odsetek od kredytu, który zamierza zaciągnąć Samodzielny Publiczny Zespół   Opieki  Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

14/ rozpatrzenia skargi,

18.  Odpowiedzi na interpelacje.

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

20.  Zakończenie obrad.                                         

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.