Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości rolnych, jedna z możliwością inwestowania, położonych w Zatylu, gmina Lubycza Królewska.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Zatylu, gmina Lubycza Królewska.
1) oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 301 i 307 arkusz mapy 2 o łącznej powierzchni 51,2800 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska (użytki – RIVa – 12.33ha, RIVb -5.01 ha, PsIV – 11.01ha, PsV – 17.65ha; LsIV – 1.46ha, N – 0.10ha, WRIVa – 0.10ha, LzPsIV -0.05ha, WRIVb – 0.25ha, LzPsV – 0.26ha, WPsIV – 0.51ha, WPsV – 0.83, LzRIVb – 1.52ha, PsV- 0.20ha) – cena wywoławcza 600 000,00 zł /sześćset tysięcy złotych/ – wadium –30 000,00 zł /trzydzieści tysięcy złotych/,
2) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 311 arkusz mapy 2 o powierzchni 47,7700 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska użytki – RIVa – 10.93ha, PsIV – 27.66ha, PsV – 7.59ha, LsIV – 0.26ha, LzPsIV – 0.16ha, WPsV – 0.29ha, WPsIV -0.88ha) – cena wywoławcza 550 000,00 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 27 500,00 zł
/dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych/,
3) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 314 arkusz mapy 2 o powierzchni 2,9800 ha, stanowiącej grunty orne (użytki – RIIIb – 1.03ha, RIVa – 1.95ha) – cena wywoławcza 60 000,00 zł /sześćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 3 000,00 zł /trzy tysiące złotych/,
4) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 318 arkusz mapy 2 o powierzchni 5,2800 ha, stanowiącej grunty orne (użytki – RIVa – 5.00ha, LzRIVa – 0.28ha) – cena wywoławcza 105 000,00 zł /sto pięć tysięcy złotych/ – wadium – 6 000,00 zł /sześć tysięcy złotych/,
5) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 327/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 5,4819 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska (użytki – RIVa – 3,7626ha, PsVI – 1.5173ha, BrRIVa – 0.2020ha) – cena wywoławcza 290 000,00 zł /dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 15 000,00 zł/piętnaście tysięcy złotych/.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00054052/4. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubycza Królewska zatwierdzonym Uchwałą Nr III/26/2002 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2002 r., nieruchomości wyżej wymienione w pkt 1 – 4 są położone w terenach upraw polowych, nieruchomość wymieniona w pkt 5 jest położona w terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego, zagrodowego, usług rzemiosła i innych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 31 marca 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 31 marca 2014 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetargi odbędą się dnia 3 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowegow Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
Mapka nieruchomości oraz ogłoszenie umieszczono także na stronie BIP-przetargi:: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136
Mapa_przetarg_Zatyle_2014_01

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.