Uwaga ! Zagrożenie wścieklizną !

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski i gminy

Tomaszów Lubelski

Na podstawie art, 45 ust. 1 pkt I, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pfct 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.

1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) po stwierdzeniu wścieklizny u psa na

terenie miasta Tomaszów Lubelski zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu  miasta Tomaszów Lubelski oraz

gminy  Tomaszów Lubelski obejmujący miejscowości: Majdanek, Majdan Górny I, Majdan Górny II, Ruda

Wołoska, Łaszczówka , Łaszczówka Kolonia i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA!

Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”. Obszar zagrożony ograniczony jest:

 

I) od  strony  północnej: przebiega wzdłuż  granic  administracyjnych miejscowości: Tomaszów  Lubelski,

Majdanek;

2) od strony wschodniej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Majdanek, Majdan Górny

I, Majdan Górny II;

 

3) od strony południowej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Majdan Górny II, Ruda

Wołoska, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia do drogi krajowej nr 17;

4) od  strony zachodniej: przebiega przez miejscowość Łaszczówka Kolonia i miasto Tomaszów Lubelski

wzdłuż drogi krajowej nr 17.

 

§ 2.

W okręgu zagrożonym,  o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

 

2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim;

 

3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa  w § 1;

 

4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:

1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;

 

2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach,  w okólnikach i na wybiegach bez

nadzoru;

3) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt

towarzyszących  z terenu  i na  teren obszaru  zagrożonego  bez uprzedniego  urzędowego zezwolenia

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

 

§ 3.

 Do wykonania  nakazów wymienionych w § 2 ust,  i pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu

Okręgowego  Polskiego  Związku  Łowieckiego  w Zamościu,  a do  wykonania  nakazów wymienionych

w § 2 ust. 1 pkt 3 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Wójta Gminy Tomaszów Lubelski.

§4

. Zakazy i nakazy, o których  mowa w § 2,  obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na

terenie,  a także właścicieli,  użytkowników  i zarządców  gruntów, służbę leśną, zarządców  i dzierżawców

obwodów łowieckich.

§ 5.

 Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski  i Wójt  Gminy Tomaszów Lubelski powiadomi ludność

o zakazaph i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

 

§ 6.

Rozporządzenie podlega podaniu  do  publicznej wiadomości  w lokalnych  środkach  masowego

przekazu,  rozplakatowaniu  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu  Miasta Tomaszów Lubelski  i Urzędu  Gminy

Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

 

§ 7.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Tomaszowie

Lubelskim

Janina Wojtas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.