Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

działając na podstawie  art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XIX/220/2012  Rady Powiatu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego  na rok 2013

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. na terenie powiatu tomaszowskiego  w formie wspierania wykonywanych zadań.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art.3 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2010 r. nr 234, poz. 1536 z  późn. zm.) tj: 1. Organizacji pozarządowych nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, utworzonych na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji i stowarzyszeń. 2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 3. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.     I.RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  NA  WSPIERANIE  ICH REALIZACJI     1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskimi międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sportu – proponowana   kwota dotacji 24 000 zł.   2. Organizacja imprez sportowych  w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa  dzieci i młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych  powiatu tomaszowskiego – proponowana kwota dotacji 4 000 zł.   3. Organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym-proponowana   kwota dotacji  3 000 zł.   4. Organizacja zawodów  oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich –   proponowana kwota dotacji  4 000 zł.   5. Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki proponowana kwota dotacji  5 000 zł.   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.     II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE POWIATU NA REALIZACJĘ DOTOWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2012 i 2013r. 2012 rok – 40 000 zł. 2013 rok – 40 000 zł.   .  III. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI     1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie  przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm ). 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 3.Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację. 4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on  związany złożoną ofertą. W takim przypadku Oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 5. Koszty obsługi sędziowskiej przy realizacji zadania  nie mogą wynosić więcej niż 30% przekazanej dotacji. 6.Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się że: 1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, 3)zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność  merytoryczną lub finansową oferenta, 4) podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. 8. Warunkiem podpisania umowy o realizację zadania jest rozliczenie zadania za rok 2012.        IV.  TERMIN SKŁADANIA  OFERT   1.Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 11 lutego 2013 r.  w  sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz   wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 r., Nr 6, poz.25). 2. Obowiązujące formularze ofert można pobierać w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pokój Nr 43 w godzinach od 800 do 1500. Formularze ofert  opublikowane są także na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-tomaszowski.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.   V. TERMIN,TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT     1.Oferty będą rozpatrywane  przez Komisję powołaną przez Starostę Tomaszowskiego. Określa się termin rozpatrzenia ofert do dnia  18 lutego 2013 r. 2. Komisja stosuje kryteria określone w w/w. Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także biorąc pod uwagę: a) dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów, b) dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem, c) zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz celami statutowymi wnioskodawcy. 3.Komisja przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizacje poszczególnych projektów. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana  Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Od decyzji odwołanie nie przysługuje. 4.Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa:www.powiat-tomaszowski.com.pl      VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA   Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna  zakończyć się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2013 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po zakończeniu zadania. Obowiązujący formularz rozliczenia opublikowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz rozliczenia dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim- www.powiat-tomaszowski.com.pl        

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…………………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

……………………………………………………..

(rodzaj zadania publicznego2))

……………………………………………………..

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ………… do ………….

 

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

……………………………………………………..

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  I. Dane oferenta/oferentów1)3) 1) nazwa: ………………………………………………………………………………….   2) forma prawna:4)   (  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja   (  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna   (  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna………………………………… 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) ………………………………………………………………………………………………………..   4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ………………………………………………..   5) nr NIP: …………………………………… nr REGON: …………………………………….   6) adres:   miejscowość: ………………………………. ul.: …………………………………………….   dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ……………………………………….. gmina: ……………………………………. powiat:8) ………………………………………….. województwo: …………………………………………. kod pocztowy: ……………… poczta: ……………………………….. 7) tel.: ……………………………. faks: ……………………………………………..   e-mail: ………………………….. http:// ………………………………………..   8) numer rachunku bankowego: ……………………………………………………….   nazwa banku: …………………………………………………………………………….   9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1): a) …………………………………………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………………………… c) ……………………………………………………………………………..….   10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
b) działalność odpłatna pożytku publicznego

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………….. b) przedmiot działalności gospodarczej

  II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

    III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

  2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

  3. Opis grup adresatów zadania publicznego

    4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)  

    5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)  

  6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

    8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

    9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od……………… do…………………

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

    10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

    IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów16) Ilość jednostek Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj  miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego z  finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) Koszt  do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł)

I

Koszty merytoryczne18) po stronie …(nazwa Oferenta)19): 1) .…….. 2) ……..

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie …(nazwa Oferenta)19) : 1) .…….. 2) ……..

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) : 1) …….. 2) ……..

IV

Ogółem:

 

    2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego  

1 Wnioskowana kwota dotacji   ……… zł ……..%
2 Środki finansowe własne17)   ……… zł ……..%
3 Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)   ……… zł   ……..%
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)   ……… zł ……..%
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)     ……… zł ……..%
3.3 pozostałe17)   ……… zł ……..%
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)   ……… zł   ……..%
5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)   ……… zł 100%

      3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)    

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Termin rozpatrzenia  – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego   1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oświadczam (-y), że: 1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1); 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania; 3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ………………………..; 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1); 6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1); 7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)

Data……………………………………………….

Załączniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24) 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).     Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

    1) Niepotrzebne skreślić. 2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola. 4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną. 5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 14) Opis zgodny z kosztorysem. 15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego. 19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               kkkosztach. 20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu. 21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 25) Wypełnia organ administracji publicznej.                            

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.