Konkurs ofert

     Załącznik do Uchwały Nr  139/2012   Zarządu Powiatu  

      w Tomaszowie Lubelskim

      z dnia  19 stycznia 2012 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora  finansów publicznych na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu

Zarząd Powiatu działając na podstawie  art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XI/126/2011 Rady Powiatu z dnia 29 listopada
2011 r.  w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego  na rok 2012

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.  na terenie powiatu tomaszowskiego  w  formie wspierania wykonywanych zadań.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art.3 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 ( Dz. U. z  2010 r. nr 234, poz. 1536 z  późn. zm.) tj:

 1. Organizacji pozarządowych nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, utworzonych na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji i stowarzyszeń.
 2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  NA  WSPIERANIE  ICH REALIZACJI

 1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sportu – proponowana   kwota dotacji 24 000 zł.
 2. Organizacja imprez sportowych  w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa  dzieci i młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych  powiatu tomaszowskiego – proponowana kwota dotacji 4 000 zł.
 3. Organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym-proponowana   kwota dotacji 3 000 zł.
 4. Organizacja zawodów  oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich i narciarskich  –   proponowana kwota dotacji 5 000 zł.
 5. Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki proponowana kwota dotacji 4 000 zł.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE POWIATU NA REALIZACJĘ DOTOWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2011 i 2012

2011 rok – 45 000 zł

2012 rok – 40 000 zł

III. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie  przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm ).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on  związany złożoną ofertą. W takim przypadku Oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. Koszty obsługi sędziowskiej przy realizacji zadania  nie mogą wynosić więcej niż 30% przekazanej dotacji.
 6. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się że:
  1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
  2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
  3. zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność  merytoryczną lub finansową oferenta,
  4. podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 8. Warunkiem podpisania umowy o realizację zadania jest rozliczenie zadania za rok 2011.

  IV.  TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 10  lutego 2012 r.  w  sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz   wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 r., Nr 6, poz.25).
 2. Obowiązujące formularze ofert można pobierać w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pokój Nr 43 w godzinach od 800 do 1500. Formularze ofert  opublikowane są także na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-tomaszowski.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

 V. TERMIN,TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty będą rozpatrywane  przez Komisję powołaną przez Starostę Tomaszowskiego. Określa się termin rozpatrzenia ofert do dnia 16 lutego 2012 r.
 2. Komisja stosuje kryteria określone w w/w. Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także biorąc pod uwagę:
  1. dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów,
  2. dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem,
  3. zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz celami statutowymi wnioskodawcy.
 3. Komisja przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana  Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Od decyzji odwołanie nie przysługuje.
 4. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-tomaszowski.com.pl

 VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna  zakończyć się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2012 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po zakończeniu zadania. Obowiązujący formularz rozliczenia opublikowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz rozliczenia dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim- www.powiat-tomaszowski.com.pl

Pobierz wzor-oferty

Pobierz formularz_sprawozdania

 

Zobacz: wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.