Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 27 września  2011r. obradował Zarząd Powiatu. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009- 2010, a także raport z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2010.

W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu  pt. „Transgraniczne partnerstwo – bezpieczne środowisko”,
 2. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego  z matematyki z wykorzystaniem technologii informatyczno – komunikacyjnych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych,
 3. zatwierdzenia projektu pt. Nowe rozwiązania – nowe możliwości” będącego odpowiedzią na  konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/7.1.1/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze  środków EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Projekty Innowacyjne  Testujące oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,
 4. zatwierdzenia projektu pt.”Rozwój Kadr w ramach współpracy polsko – niemieckiej” w odpowiedzi  na konkurs nr 1/PWP/POKL/6.1.2/2011 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej  i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach POKL, Priorytet VI, Działanie 6.1,   Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na  rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,
 5. zatwierdzenia projektu pt. „Współpraca trans graniczna mostem dla rozwoju rynku pracy”  w odpowiedzi na konkurs Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina  2007- 2013 realizowany w ramach EISiP, Numer referencyjny WIZ: PBU2, Numer Referencyjny  EuropeAid: EuropeAid/131508/M/ACT/MULTI, oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji   projektu,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na zakończenie obrad   Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu. uchwały dotyczą m.in.:

 1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska na realizację zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 111978L w miejscowości Lubycza Królewska (ul. Mickiewicza) od km 0+00,00 do km 0+635,00 długości 0,635 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 111774L w Majdanie Górnym od km 0+665 do km 0+997 długości 0,312 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek na realizację zadania pn. Przebudowa dróg  gminnych nr 111617L w miejscowości Żerniki  o długości 2,189 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
 8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
 9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
 10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 4 października 2011 r. ,początek posiedzenia o godz. 10.00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.