Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 20 stycznia br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka Obradował Zarząd Powiatu.  Zarząd przyjął Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok oraz wybrał oferentów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań sportowych w bieżącym roku. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tomaszowski,
 2. udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”,
 3. nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim  dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach,
 4. nieodpłatnego przekazania samochodu ciężarowego Star 200S,
 5. wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego,
 6. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Polski pracownik holenderskie doświadczenie” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 7. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Polski pracownik holenderskie doświadczenie” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 8. zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok,
 9. opracowania harmonogramu realizacji budżetu powiatu w zakresie wydatków na wynagrodzenia  ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 10. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
 11. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów  klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 12. przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia całości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 13. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z budową Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji,
 14. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych ze składaniem wniosków wieczysto księgowych.

Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom Jarczów, Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Tyszowce z przeznaczeniem dla zespołów śpiewaczych i świetlic wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.