Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się dnia 24 stycznia /czwartek/ 2008 roku o godz. 900 w sali narad “A” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.inn:

1.Zatwierdzenie planu remontów i modernizacji szkół i placówek oświatowych w roku 2008.

2.Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez powiatowych oraz zadań w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.

3.Przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w powiecie tomaszowskim w roku 2008.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

– ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

– wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

– likwidacji, zdjęcia ze stanu inwentarzowego oraz utylizacji sprzętu i wyposażenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim,

– opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

5.Przedstawienie propozycji doradztwa metodycznego nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat i gminy.

6.Informacja ZDP na temat współfinansowania inwestycji drogowych na terenie poszczególnych gmin powiatu tomaszowskiego w 2007 roku.

7.Informacja na temat udziału samorządów gminnych w realizacji projektów RPO WL z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

8.Informacja na temat możliwości i zasad wsparcia działań proekologicznych (w tym również inwestycji) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

9.Informacja na temat scalenia gruntów i modernizacji operatów ewidencji gruntów na terenie powiatu tomaszowskiego,

10.Wnioski i uwagi dotyczące współpracy samorządów w innych dziedzinach.

W części obrad Zarządu Powiatu od pkt. 5 do pkt.10 uczestniczć będą burmistrzowie i wójtowie miast i gmin.