X Sesja Rady Powiatu

X Sesja III Kadencji Rady Powiatu odbędzie się w dniu 4 grudnia 2007 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali narad “B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji.

5.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.

6.Interpelacje radnych.

7.Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8.Informacja Zarządu Dróg Powiatowych z wykonania zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku,

2/ zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie

tomaszowskim na 2007 rok,

3/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w i kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach,

4/ ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,

5/ zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

10.Odpowiedzi na interpelacje.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad.