Obradował Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lub. podczas posiedzenia w dniu 14 listopada podjął uchwałę z sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2008 rok i skierowania go pod obrady Rady Powiatu oraz przekazania do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Rada jeszcze w roku bieżącym będzie debatować nad dochodami i wydatkami powiatu tomaszowskiego zaplanowanymi na przyszły rok. Zarząd wyznaczył reprezentanta Powiatu Tomaszowskiego do Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Roztocza sp. z o.o. Został nim Józef Marynicz dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego. Dyrektor Marynicz będzie także , po pozytywnej akceptacji Rady, pełnomocnikiem do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników tej Agencji. W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.