IX Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym odbyła się 30 bm. IX sesja Rady Powiatu. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Jan Dawidowski. Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał, prac Zarządu Powiatu i udziału członków Zarządu w konferencjach, uroczystościach i innych wydarzeniach odbywających się na terenie powiatu tomaszowskiego. W dalszej części obrad Andrzej Wiśniewski-Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował radnych o przygotowaniu swojej firmy do sezonu zimowego w zakresie utrzymania przejezdności dróg powiatowych, stanie sprzętu i zapasach materiałów do utrzymania dróg. Następnie Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do Agencji Rozwoju “Roztocze” sp. z o.o. Zasady udziału powiatu w tej spółce prawa handlowego przedstawił radnym Wicestarosta Jan Wójtowicz.. Spółkę utworzą podmioty gospodarcze, firmy i samorządy jednym z ważniejszych celów jej działania będzie wspieranie przedsiębiorców z terenu powiatu tomaszowskiego, pomoc prawna i doradztwo, prowadzenie szkoleń. Spółka będzie również prowadzić działalność gospodarczą. Rada Powiatu uchwaliła też zmiany w statucie tomaszowskiego SP ZOZ dotyczące utworzenia w tej jednostce organizacyjnej nowego działu pod nazwą “sekcja utrzymania czystości”. Rada wyraziła też zgodę na zaciągnięcie przez Powiat kredytu w wysokości 3 mln złotych na pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt ma być spłacony najpóźniej do końca 2009 roku. Poręczono również kredyt, który ma zaciągnąć SP ZOZ w wysokości 1mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Radni udzielili również pomocy finansowej gminom Lubycza Król., Krynice, Jarczów, Tyszowce, Tomaszów Lub. i Łaszczów na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wyposażenie dla świetlic Wiejskich Ośrodków Kultury.