Spotkanie samorządowców i drogowców

W dniu 31 lipca władze powiatu na czele ze starostą Janem Kowalczykiem, wicestarosta Janem Wójtowiczem i przewodniczącym Rady Janem Dawidowskim spotkały się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Januszem Wójtowiczem i jego zastępcą Marianem Nagórnym oraz z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lub. Marylą Zatorską. Okazja do spotkania było zakończenie budowy  i odbiór techniczny drogi Tomaszów-Susiec. Przedstawiciele władz i drogowcy przeprowadzili rekonesans na drodze, której kierownikiem budowy był obecny wicedyrektor GDDKiA Marian Nagórny, do niedawna wiceprezes wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lub. Dyrektor Janusz Wójtowicz zapowiedział, że zostaną dotrzymane terminy budowy obwodnicy Tomaszowa w latach 2009-2010, poinformował też w związku licznym sygnałami mieszkańców miasta dotyczącymi utrudnień w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Wyzwolenia-Rolnica przewidziane jest szybkie rozwiązanie tego problemu.  W roku bieżącym wykonana będzie dokumentacja a w roku przyszłym planowane jest wykonanie sygnalizacji świetlnej.