V Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym 2 kwietnia br. odbyła się V sesja III kadencji Rady Powiatu. Głównym punktem porządku obrad było sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Powiatu. Za podjęciem uchwały było 16 radnych a 4 wstrzymało się od głosu. W dalszej części obrad Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, określiła zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2007 rok, zatwierdziła statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej a także zatwierdziła uchwałą sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rada dokonała również zmian w budżecie powiatu na 2007 rok oraz wydelegowała starostę Jana Kowalczyka do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia “Związek Powiatów Polskich”. Na zakończenie obrad rada powołała Sekretarza Powiatu. Na wniosek Starosty Jana Kowalczyka na to stanowisko powołano Stanisława Cisłę. Nowy Sekretarz Powiatu ma 49 lat, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył studia podyplomowe na SGGW w Warszawie, był radnym Rady Powiatu I kadencji w latach 1998-2002. Do chwili powołania pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej. Stanisław Cisło w chwilę po głosowaniu zadeklarował pełną współpracę z radnymi, Zarządem Powiatu. Zapewnił, że swoje doświadczenie wykorzysta w pracy na tym odpowiedzialnym stanowisku.