Posiedzenie Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, któremu przewodniczył Starosta Jan Kowalczyk. Zarząd wysłuchał informacji Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lub. Stanisława Żukowskiego dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2006 roku. W ocenie Policji stan bezpieczeństwa utrzymuje się na poziomie dobrym, liczba przestępstw w porównaniu do roku ubiegłego spadła, spadła też ilość wypadków drogowych i wykroczeń. Komendant zapowiedział, że w roku 2007 na drodze krajowej nr 17 zainstalowane zostaną dwa fotoradary w Krynicach i Kolonii Łaszczówka, więcej też będzie patroli ruchu drogowego. Policja planuje rozbudowę budynku przy ulicy Zamojskiej gdzie docelowo ma być główna siedziba Komendy Powiatowej. Zarząd wysłuchał też informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego w 2007 r., którą przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego PSP Marek Kominek. W ostatnich latach w powiecie tomaszowskim wybucha ok. 200 pożarów rocznie, w których gaszeniu biorą udział strażacy zawodowi z KP PSP oraz liczne zastępy strażaków ochotników. Coraz częściej straż pożarna bierze też udział w likwidacji miejscowych zagrożeń takich jak wypadki i katastrofy drogowe, powodzie i podtopienia. W ramach inwestycji Komenda Powiatowa PSP planuje w roku bieżącym wymianę drzwi garażowych w budynku głównym oraz prace termo-modernizacyjne. Zarząd wysłuchał też informacji z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli za 2006 rok. W dalszej części obrad Zarząd przyjął budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lub. na 2007 rok oraz zatwierdził plan robót remontowo-wzmocnieniowych na drogach powiatowych , które będą wykonywane w roku bieżącym. Ustalono ,że remonty zostaną wykonane na odcinkach ponad 7 km dróg powiatowych na terenie prawie wszystkich gmin. Planowana jest również budowa chodników przy drogach powiatowych o powierzchni ponad 5500 metrów kwadratowych. Zarząd Dróg zamierza również wykonać remont mostu w Majdanie Sopockim, który to obiekt wymaga pilnych prac zabezpieczających przed dalszym zniszczeniem. Pracownicy Zarządu Dróg przez cały rok prowadzić będą też prace odwodnieniowe przy drogach powiatowych. Zarząd Powiatu odwołał Stanisława Cisło z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej w związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Powiatu. Pełnienie Obowiązków dyrektora Zarząd powierzył dotychczasowemu zastępcy Jerzemu Trojanowskiemu. Zarząd podjął uchwały w sprawach powołania Komisji celem przeprowadzenia konkursów na dyrektorów Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 4 , Zespołu Szkół Nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Konkursy zostaną rozstrzygnięte do 29 czerwca br.