Otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

W dniu 22 lutego 2007 roku odbędzie się Konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie połączona z uroczystym otwarciem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach. (program w załączeniu).

Udział w Konferencji zapowiedział przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa lubelskiego. Jednym z punktów Konferencji będzie m.in. prezentacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Założeniem Programu jest utworzenie na terenie każdego województwa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Powiat tomaszowski to jeden z dwóch podmiotów w województwie lubelskim, które otrzymały środki na utworzenie takiej placówki. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXIII/201/06 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 24 października 2006 roku. Jest placówką świadczącą specjalistyczne usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno- wspomagającym oraz w zakresie potrzeb bytowych dla ofiar przemocy w rodzinie. Do zadań Ośrodka należy w szczególności zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy, ochrona ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, udzielanie pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, udzielanie poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz terapii indywidualnej, udzielanie konsultacji wychowawczych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji oraz uroczystym otwarciu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.