IV Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyła się 7 bm. IV sesja III kadencji Rady Powiatu. Na początku obrad ślubowanie złożył nowy radny Henryk Soluch (PIS), który objął mandat po rezygnacji Tomasza Zielińskiego. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk złożył Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006r. Sprawozdanie to zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W dalszej części rada podjęła uchwaliła Program Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. Program ma za zadanie pogłębiać demokratyzację życia lokalnego, integrować społeczność lokalną we wspólnym działaniu, zaspakajać lokalne potrzeby i aspiracje. Środki finansowe na realizację programu zabezpieczone są w budżecie powiatu.

W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia mieszkańców wsi Brzeziny i Żyłka od uiszczenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy w związku ze zmianą administracyjną granic gmin Bełżec i Lubycza Królewska. Następnie Rada powołała Radę Społeczną SP ZOZ w Tomaszowie Lub. Przewodniczącym Rady Społecznej został Wicestarosta Tomaszowski Jan Wójtowicz. W skład Rady weszli ponadto: przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Adam Korzeń, wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, wójt gminy Jarczów Zdzisław Wojnar, radny Gminy Krynice Andrzej Hordyj, wójt Gminy Lubycza Król. Jerzy Głąb, radny Gminy Łaszczów Adam Piasecki, wójt Gminy Rachanie Kazimierz Organista, wojt Gminy Susiec Franciszek Kawa, wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, sekretarz Gminy Telatyn Mieczysław Szaruga, burmistrz Miasta tomaszów Lub. Ryszard Sobczuk, wójt Gminy Tomaszów Lub. Antoni Wawryca, burmistrz Miasta i Gminy Tyszowce Mariusz Zając i radna Gminy Ulhówek Joanna Buczkowska. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej odbędzie się 2 marca 2007 roku. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały o likwidacji kilku typów szkół do których od kilku lat nie było naboru ze względu na brak zainteresowania uczniów. Na zakończenie obrad radni uchwalili plan pracy Rady Powiatu i plany pracy stałych komisji Rady Powiatu.