IV sesja Rady Powiatu

IV Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 7 lutego 2007 roku /środa/ o godz. 1000 w sali narad “B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wstąpienie w miejsce wygasłego mandatu radnego powiatu tomaszowskiego kandydata z tej samej listy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji.
 5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowym w 2007 roku,
  2. zwolnienia mieszkańców miejscowości Brzeziny i Żyłka od uiszczenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą administracyjną granic Gminy Bełżec,
  3. powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
  4. likwidacji Gimnazjum Publicznego przy Zespole szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
  5. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,
  6. likwidacji Policealnego Studium Informatycznego przy Zespole szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub.,
  7. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,
  8. likwidacji Technikum Zawodowego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,
  9. likwidacji Technikum Zawodowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,
  10. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim do dokonywania czynności w sprawach z zakresu podróży służbowych wobec Przewodniczącego Rady Powiatu,
  11. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,
  12. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2007 rok,
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.