Zarząd Powiatu z udziałem burmistrzów i wójtów

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się 24 stycznia br. posiedzenie Zarządu Powiatu, któremu przewodniczył Starosta Jan Kowalczyk. W obradach wziął też udział Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, a w drugiej części obrad w posiedzeniu uczestniczyli wójtowie miast i gmin z terenu powiatu. Zarząd zatwierdził plan remontów i modernizacji szkół na 2008 rok- największe zadania w szkołach w roku bieżącym to m.in. termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 1 oraz remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji imprez kulturalnych i sportowych za 2007 rok i zatwierdził Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok bieżący. Zarząd uchwalił również ogłoszenie konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku. Ustalono, że oferty przyjmowane będą do 20 lutego a konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku marca br. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez SP ZOZ mienia ruchomego znajdującego się w byłym Ośrodku Zdrowia w Perespie na rzecz Gminy Miejskiej Tyszowce oraz zgodził się na likwidację części zużytego sprzętu przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zarząd odwołał też przetarg na sprzedaż terenów i budynków znajdujących się przy ul. Łaszczowieckiej a będących w użytkowaniu SP ZOZ. Decyzja ta podyktowana jest perspektywą utworzenia w powiecie tomaszowskim podstrefy ekonomicznej. W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu. W drugiej części posiedzenia Zarządu wzięli udział szefowie samorządów miejskich i gminnych, zabrakło jedynie przedstawicieli władz miasta Tomaszowa Lubelskiego. W pierwszym punkcie obrad dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu Tomasz Zieliński oraz dyrektor Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli Bogdan Leszczuk przedstawili propozycję utworzenia w powiecie struktury powiatowej doradców zawodowych nauczycieli Oferta spotkała się z przychylnym przyjęciem i ustalono, że już 31 stycznia br. w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie dyrektorów szkół z terenu powiatu na którym wytypowani zostaną kandydaci na doradców, wybrani spośród najlepszych nauczycieli uczących w naszych placówkach oświatowych. Z kolei dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Wiśniewski przedstawił wykonanie inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz chodników przy tych drogach w 2007 roku. Przedstawił także zasady realizacji robót na drogach w roku bieżącym. Ustalono, że oprócz remontów i modernizacji ujętych w planie robót na 2008 r. wykonane mogą być również inne zadania zgłaszane przez samorządy , ale wówczas kiedy samorząd zadeklaruje partycypację minimum 50% kosztów inwestycji. Samorządowcy biorący udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu zapoznani zostali też z koncepcją budowy zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach w powiecie tomaszowskim. Projekt programu, który ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych przedstawił Komendant Powiatowy PSP brygadier Stanisław Kielech. Dyrektor Wydziału Rolnictwa. Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Robert Kuźniarz zapoznał zebranych z zasadami wsparcia inwestycji proekologicznych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, a z kolei dyrektor Wydziału Geodezji Mieczysław Parol przedstawił informację o możliwościach scalania gruntów i zasadach realizacji tych działań przez jednostki samorządu terytorialnego.