Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 17 stycznia 2007 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim..

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach- p.o. kierownika została Pani Anna Sikorska
 2. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu,
 3. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Konkursowego „Aktywny start” w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” SPO RZL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 4. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Konkursowego „Odnaleźć siebie” w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 5. nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego ,
 6. opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,


W dalszej części obrad Zarząd wysłuchał informacji o realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych za 2006 rok i następnie przyjął kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2007 rok.

Zarząd Powiatu podczas posiedzenia przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w sprawach:

 1. uchwalenia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku,
 2. likwidacji Gimnazjum Publicznego przy Zespole szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
 3. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,
 4. likwidacji Policealnego Studium Informatycznego przy Zespole szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub.,
 5. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,
 6. likwidacji Technikum Zawodowego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,
 7. likwidacji Technikum Zawodowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie kształcenia 3 lata przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,
 8. powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 9. wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego powiatu tomaszowskiego kandydata z tej samej listy,
 10. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

Na zakończenie obrad Zarząd przyjął plan pracy na I półrocze 2007 r.