Powiat Tomaszowski w latach 2002-2006

Powiat tomaszowski od początku funkcjonowania w oparciu o ustawę o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku postawił na planowe działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, stąd też jednym z priorytetowych zadań na początku kadencji było sprecyzowanie potrzeb w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu .

W lutym 2001 roku po konsultacjach z samorządami miast i gmin powiatu tomaszowskiego oraz różnymi środowiskami Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim uchwaliła Strategię rozwoju powiatu tomaszowskiego na lata 2000-2010.

Zadania ujęte w strategii rozwoju powiatu i doprecyzowane w Planie Rozwoju Lokalnego są zadaniami wynikającymi z najważniejszych potrzeb powiatu. W latach 2004- 2006 kiedy to pojawiły się możliwości pozyskania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , przy wsparciu budżetu powiatu przygotowane zostały do realizacji i finansowego wsparcia bardzo ważne zadania inwestycyjne.

W pierwszej kolejności koncentrowano się na wsparciu zadań funduszami pomocowymi i strukturalnymi w ochronie zdrowia, oświacie i budownictwie drogowym.. Wykorzystane zostały także dostępne fundusze wsparcia rynku pracy i edukacji zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego m.in. na stypendia i aktywizację bezrobotnych.

W latach 2003-2006 pozyskano dodatkowo ponad 34 mln zł. środków pozabudżetowych, głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Środki te pozyskano z następujących źródeł finansowania :

SAPARD na dofinansowanie budowy dróg Siemnice -Pukarzów,Budynin- Machnowek i Kmiczyn- Nabróż o łącznej długości 5.300 mb.

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów neurologii i pulmonologii SP ZOZ, na przebudowę warsztatów Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub., budowę drogi powiatowej Korczmin – Szczepiatyn (4,3 km ) oraz Tomaszów Lub. – Susiec (7.0 km )- droga to z obustronnymi ścieżkami rowerowymi, będzie po jej ukończeniu w 2007 roku wizytówką naszego powiatu.

z funduszu Phare 2003 :

na opracowanie dokumentacji technicznej, raportów i studium wykonalności na planowane do modernizacji w następnej kadencji odcinki drogowe Tyszowce-Łaszczów i Łaszczów-Dyniska oraz na utworzenie transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska naturalnego powiatu tomaszowskiego i rejonu żółkiewskiego oraz sokalskiego na Ukrainie a także na modernizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim .

Z Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane były programy aktywizacji bezrobotnych oraz stypendia dla uczniów i studentów .

Ponadto z Kontraktu Wojewódzkiego pozyskano środki na dofinansowanie budowy oddziałów szpitalnych i programy profilaktyczne .

W stosunku do pierwszej kadencji nastąpił zdecydowany wzrost nakładów na inwestycje finansowane poprzez budżetu powiatu .

W latach 1999 -2002 na inwestycje powiatowe przeznaczono 10.4mln zł, w tym SP ZOZ 2,8 mln zł., natomiast w mijającej kadencji jest to kwota 45,5 mln zł , w tym SP ZOZ 22,1 mln zł co stanowi wzrost o 437 %.(patrz tabela zał. Nr1). Tak poważny wzrost inwestycji w SP ZOZ możliwy był dzięki znacznemu wysiłkowi dyrekcji i załogi SP ZOZ i wsparciu Rady Powiatu.

Ze środków budżetowych i funduszy strukturalnych możliwe było m.in. wybudowanie w SP ZOZ nowych oddziałów szpitalnych jak Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Neurologii i Pulmonologii, kapitalny remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i wyposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt, przebudowanie warsztatów szkolnych z blokiem żywieniowym w Zespole Szkół Nr 4 Tomaszowie Lub. , wybudowanie 18 km i zmodernizowanie 26 km dróg powiatowych oraz wybudowanie przy udziale gmin 29 tys. m2 chodników przy drogach powiatowych .

Powiat tomaszowski w przyszłej kadencji powinien utrzymać tempo rozwoju osiągnięte w latach 2002-2006, a w sprzyjających okolicznościach nawet je zwiększyć.

Jest to możliwe bowiem kadencja 2006-2010 przypada na unijny nowy okres budżetowy 2007-1013 i planowane są do uzyskania o wiele większe fundusze. Powiat jest dobrze przygotowany do sięgnięcia po te środki.

Podstawą jest dobra kondycja budżetu powiatu. Na koniec 2006 roku występować będzie jedynie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96 tys. zł., która obsługiwana jest zgodnie z planem. Dobra kondycja budżetowa jest podstawą do ubiegania się o fundusze strukturalne.

Przygotowane są już kompletne dokumentacje do złożenia wniosków aplikacyjnych z funduszy unijnych na przyszły rok i przyszłą kadencję o przebudowę biblioteki Zespołu Szkół Nr1 w Tomaszowie Lubelskim, przygotowywany jest projekt budowy Międzyszkolnego Centrum Sportowego z halą sportową na bazie szkół Nr 2 i 4 w Tomaszowie Lubelskim.

Gotowa jest dokumentacja , wykonana w bieżącym roku, do przebudowy drogi powiatowej z Tyszowiec przez Łaszczów do planowanego przejścia granicznego Dyniska-Uhnów, drogi Czartowczyk-Kraczew, Tarnoszyn-Rzeplin, Susiec-Oseredek, Tomaszów Lub.-Chorążanka, Budy-Wożuczyn, Kazimierówka-Przewale i drugi odcinek drogi Tomaszów Lub.-Susiec.

W trakcie opracowania są dokumentacje na drogi Huta Lubycka -Wola Wielka i Majdan Sielec-Siemierz. Wartość w/w planowanych zadań wyniesie około 60 mln.zł

Przygotowywane jest też do dofinansowania bardzo ważne w ochronie środowiska dla miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu przedsięwzięcie tj. budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów.Koszt tej inwestycji wyniesie ok.20 mln zł.

Powiatowi nadal potrzebna jest działalność promocyjna w kraju i zagranicą, zwłaszcza w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego, walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu z wykorzystaniem na ten cel różnych źródeł dofinansowania.

Powiat powinien utrzymywać i rozszerzać kontakty zagraniczne zawarte na podstawie umów partnerskich , to także przynosi konkretne korzyści.

Powinny być utrzymywane dobre relacje z organizacjami i instytucjami, z którymi dotychczas z powodzeniem realizowano różne programy.

Sukcesem w minionej kadencji było zapewnienie mieszkańcom powiatu dobrze funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego w nowych i zmodernizowanych obiektach.

Działania te zapoczątkowane zostały w pierwszej kadencji przekazaniem mienia powiatu po byłych Gminnych Ośrodkach Zdrowia samorządom gmin, na bazie których powstały później Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Następne, to realizacja programów restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej , dla którego powiat jest organem założycielskim.

W efekcie, dzięki dobrze prowadzonym działaniom SP ZOZ, a także dzięki poręczonym szpitalowi powiatowemu przez Radę Powiatu kredytom inwestycyjnym w 2003 roku oddano do użytku Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W kolejnych latach: w 2004 zmodernizowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy, w 2005 wybudowano i oddano do użytku Oddziały Neurologii i Pulmonologii, a w 2006 własne ujęcie wody dla SP ZOZ.

Szpital uzyskał najnowsze wyposażenie, karetki ratunkowe i tomograf komputerowy. Dążąc do zapewnienia w jak najkrótszym czasie dojazdu karetek pogotowia do określonego zdarzenia utworzono podstacje pogotowia ratunkowego w Lubyczy Królewskiej i Łaszczowie oraz uruchomiono na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego Powiatu.

Powiat tomaszowski jako jeden z pierwszych w województwie w miejscowej Komendzie utworzył system ratownictwa medycznego spełniający standardy unijne łącznie z numerem telefonu 112 , pod którym to numerem dyżurują wspólnie dyspozytorzy PSP i Pogotowia Ratunkowego.

Bardzo ważnym działaniem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego powiatu był zakup w ramach transgranicznego systemu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony środowiska pomiędzy Polska a Ukrainą dwóch nowoczesnych i wszechstronnych samochodów ratowniczo-gaśniczych z pełnym wyposażeniem. System ratownictwa należy dalej rozwijać.

Należy zakończyć program restrukturyzacji SP ZOZ i prowadzić nowe inwestycje m.in adaptację obiektu po laboratorium na aptekę szpitalną i remonty innych oddziałów.

Zdecydowanej poprawie uległa baza szkół ponadgimnazjalnych. Wymieniono sześć z siedmiu istniejących kotłowni węglowych na gazowe lub olejowe, wyposażono pracownie komputerowe, wykonano wiele remontów obiektów. Największą inwestycją oświatową finansowaną ze środków unijnych była przebudowa warsztatów z blokiem żywieniowym w Zespole Szkol Nr 4 w Tomaszowie Lub. (ponad 1,8 mln zł.).

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu powiatowego, w wysokości ponad 250 tys. zł w minionej kadencji, dobrze funkcjonuje Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Studiuje na nim w systemie dziennym i zaocznym ponad 1500 studentów z kraju i zagranicy. Dzięki temu miasto Tomaszów Lubelski siedziba powiatu stało się ośrodkiem akademickim.

Jednym z ważnych, zewnętrznych zadań inwestycyjnych w naszym powiecie, zrealizowanym w mijającej kadencji jest modernizacja międzynarodowego przejścia granicznego w Hrebennem z jego dostosowaniem do standardów światowych. Inwestycja ta ma bezpośrednie przełożenie na wzrost aktywizacji ludności naszego powiatu. Modernizacja tego przejścia oraz wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęły na rozwój podmiotów gospodarczych, co przełożyło się na pewno na zmniejszenie liczby bezrobotnych w naszym powiecie z ponad 8.500 w 2002 r. osób do 7.000 bezrobotnych wg stanu na 30 września br. Na rzecz aktywizacji społecznej bezrobotnych, zwłaszcza w zakresie wspierania przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy i szkoleń pozyskano ponad 15 mln. zł., w tym 4 mln. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łagodzenie problemu bezrobocia nie zależy jednak wyłącznie od władz samorządowych gmin, powiatów czy województw. W mijającej kadencji, w 2005 roku otwarto nową jednostkę organizacyjną powiatu tj. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizowany na bazie niewykorzystanych obiektów szpitalnych, a do końca br. utworzona zostanie następna jednostka powiatu – Specjalny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy zorganizowany w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Na ten cel pozyskano dodatkowe środki z zewnątrz w wysokości 300 tys. zł.

Dobrze rozwija się zapoczątkowana w pierwszej kadencji współpraca zagraniczna; z Ukrainą dominuje współpraca gospodarcza, a w obustronnych ustaleniach między naszym powiatem i Rejonem Sokalskim zawarliśmy zapis o budowie nowego przejścia granicznego Dyniska (gm.Ulhówek)-Uhnów (Ukraina). Należy podkreślić, że jest już gotowa dokumentacja techniczna, wykupiona działka pod budowę strażnicy granicznej w Ulhówku (rozpoczęcie budowy nastąpi w przyszłym roku).

Przykładem dobrej współpracy są już od trzech lat organizowane “dni dobrosąsiedztwa w rejonach przygranicznych”.

Z powiatem Freudenstadt (Niemcy) współpraca rozwija się już bezpośrednio (bez udziału powiatu ) pomiędzy szkołami, strażakami i leśnikami.