“Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Tomaszów Lub.14.07.2006r.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że W N I O S K I o przyznanie stypendium “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa przyjmowane będą od uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców oraz studentów pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców powiatu tomaszowskiego w terminie od 1 do 30 września 2006 r.

Na podstawie § 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 i studentów w roku akademickim 2006/2007 do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie/studenci pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku ucznia) i 250 zł netto lub 289,20 netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku studenta).

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę jest naliczany w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm./,a w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się/ studiująca utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, za podstawę obliczenia dochodu przyjmuje się roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego – 1626 zł (ogłaszany każdego roku przez GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn.zm./.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty :

  • zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub kontynuowaniu studiów,
  • kserokopię dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w powiecie weryfikacją formalną wniosków),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2005r.,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2005r. albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2005 r.,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2005 r. ,
  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku 2005 w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów,
  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członku rodziny.

Na podstawie §5 pkt 3 regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja może zażądać od studenta przedstawienia innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na obliczenie wysokości dochodu w rodzinie studenta.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje odwołanie.

W roku akademickim /szkolnym 2006/2007 dla powiatu tomaszowskiego przewidziano 38 stypendiów dla studentów i 703 stypendia dla uczniów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o dochodach najniższych.