“Lepsze przygotowanie – skuteczniejsze działanie”

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub. informuje, że z dniem 1.04.2006r. rozpoczął realizację projektu pt. “Lepsze przygotowanie – skuteczniejsze działanie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1 Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników PUP Tomaszów Lubelski oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez tut. urząd. Zakładane w ramach projektu działania zapewnią lepsze dostosowanie oferty usługowej PUP do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zmieniających się warunków i oczekiwań partnerów lokalnego rynku pracy. Projekt zakłada szkolenia (w tym szkolenia językowe) i studia podyplomowe mające na celu doskonalenie i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników tut. urzędu oraz upowszechnienie i ułatwienie dostępu do informacji o usługach świadczonych przez urząd pracy poprzez stworzenie i utrzymanie portalu internetowego PUP w Tomaszowie Lubelskim. Okres wdrażania projektu obejmuje 2 lata. Zakres tematyczny projektu jest zgodny z celem Działania 1.1 SPO RZL i realizuje typy projektów: doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy.