Projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub. informuje, że rozpoczął realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty te poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie mają na celu udzielenie wsparcia na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie oraz tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Działania realizowane w ramach wdrażanych projektów mają charakter kompleksowy i obejmują między innymi:

  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże (dotyczy wyłącznie Projektu I) i przygotowanie zawodowe,
  • jednorazowe środki dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Projekt I pt. ”Aktywny start” realizowany w ramach SPO RZL Priorytet 1 Działania 1.2, schemat a, dotyczy wsparcia młodzieży na rynku pracy i jest skierowany do:

  • młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy,
  • absolwentów wszystkich typów szkół zarejestrowanych w okresie do upływu 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły.

Projekt II pt. „Odnaleźć siebie” realizowany w ramach SPO RZL Priorytet 1 Działanie 1.3, schemat a, dotyczy przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia i skierowany jest do:
– osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów (tj. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły).

Osoby chętne do wzięcia udziału w realizowanych projektach, spełniające w/w kryteria prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy
w Tomaszowie Lub.
ul. Lwowska 35
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84)6642072, fax (84)6643863
e-mail: luto@praca.gov.pl
pokój: 4, 7 i 11