Wybrano nowe władze Tomaszowskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia

Nowe władze Porozumienia

Podczas posiedzenia Tomaszowskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia wybrano nowe władze. Ustępujący Prezes Porozumienia wicestarosta Karol Łypka złożył sprawozdanie z działalności za ostatnie dwa lata. Porozumienie powstało w grudniu 2003 roku z inicjatywy osób reprezentujących administrację samorządową powiatową i gminną, administrację rządową, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe, związki pracodawców i przedsiębiorców oraz podmioty i osoby zaangażowane w działalności na rzecz wspólnoty lokalnej. Celem nadrzędnym Porozumienia jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu tomaszowskiego. Wicestarosta Karol Łypka podkreślił, że dzięki działalności Porozumienia m.inn. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, środki z Unii Europejskiej pozwoliły w 2005 roku na pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej 1307 osób bezrobotnych, ze środków PFRON objęto aktywizacją zawodową 44 osoby niepełnosprawne, a na staże skierowano 533 osoby. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w 2005 roku udzielił 32 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zawarto umowy z pracodawcami na utworzenie 34 miejsc pracy.

Wśród pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lub. najwięcej miejsc pracy(prace interwencyjne, staże, przygotowanie zawodowe) utworzyli: PPHU Roztocze, Bracia Mrozik oraz SVZ Poland. Wicestarosta podziękował wszystkim sygnatariuszom Porozumienia za współpracę w okresie ostatnich dwóch lat. Zgodnie ze statutem Porozumienie wybrało nową Radę na 4-letnią kadencję. Prezesem Tomaszowskiego Porozumienia na Rzecz rozwoju i Zatrudnienia został wybrany Jacek Sikora- właściciel firmy „Jacker” z Tomaszowa Lub. a sekretarzem Rady Porozumienia została Zofia Swatowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W najbliższym czasie Porozumienie zamierza opracować programy wspierania osób długotrwale bezrobotnych, poszukiwać będzie skutecznych form współpracy na rzecz tworzenia miejsc pracy, we współpracy z samorządami powiatowym i gminnymi tworzone będą warunki dla funkcjonowania firm generujących w przyszłości nowe miejsca pracy, prowadzona będzie również współpraca z organizacjami pozarządowymi- z Tomaszowskim Forum Gospodarczym, ze Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny oraz z Lubelską Fundacją Rozwoju.