XXII Sesja Rady Powiatu Absolutorium dla Zarządu

W piątek 6 maja odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Sesja rozpoczęła się od dyskusji proceduralnych związanych z obsadzeniem mandatu radnego. Część radnych miała wątpliwości czy mandat ma objąć Jan Jakimiec czy też Cezary Uściak. Po kilku przerwach i konsultacjach radców prawnych z Krajowym Biurem Wyborczym radni w głosowaniu stosunkiem głosów 10:9, przy jednym głosie wstrzymującym się,  przyjęli uchwałę o objęciu mandatu radnego przez Cezarego Uściaka. W chwilę później nowy radny złożył ślubowanie. W kolejnym punbkcie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2004 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 4 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Rada Powiatu podjęła też uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów studentom finansowanych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z kolei Jan Godzisz- kierownik delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu przedstawił informację o stanie ochrony środowiska w powiecie tomaszowskim w 2004 r., a następnie p.o. dyrektora PCPR Katarzyna Swatowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum Pomocy Rodzinie w 2004r. oraz zapoznała radę z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W trakcie odpowiedzi na zapytania i wnioski zastepca dyrektora SP ZOZ Dionizy Hałasa poinformował, że pod koniec lipca planowane jest otwarcie nowych oddziałów szpitalnych-pulmunologii i neuroilogii.