XXII Sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 6 maja 2005r. o godz. 10.00 w sali narad B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.odbędzie się XXII Sesja II Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uzupełnienie składu Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji.
 6. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia wniosku dotyczącego absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2004 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
   1. przedstawienie projektu uchwały,
   2. dyskusja,
   3. podjęcie uchwały,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego komisji Rady Powiatu,
   1. przedstawienie projektu uchwały,
   2. dyskusja,
   3. podjęcie uchwały,
  4. regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów studentom finansowanych ze środków Działania 2.2. ZPORR,.
   1. przedstawienie projektu uchwały,
   2. odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
   3. dyskusja,
   4. podjęcie uchwały,
 10. Informacja o stanie ochrony środowiska w powiecie tomaszowskim za 2004 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2004 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.