Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 3522L Łaszczów – Dyniska – Ulików (granica państwa) o długości 17,690 km

 • Program: Phare 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg III A” PL2003/005-710.01.05
 • Tytuł Projektu: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 3522L Łaszczów – Dyniska – Ulików (granica państwa) o długości 17,690 km”
 • Budżet projektu:
  • całkowita wartość projektu – 30 000 Euro
  • kwota dotacji z Phare (75%) – 22 500 Euro
  • wkład własny beneficjenta (25%) – 7 500 Euro
 • Okres realizacji: Od 1 listopada 2005 r przez 7 miesięcy
 • Cel projektu: Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, łącznie z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne oraz studium wykonalności, niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 3522 L Łaszczów – Dyniska – Ulików (granica państwa) na długości 17,7 km” w tym w kilometrach: 0,00 – 15.589 przebudowa, 15.589 – 17.690 budowa na terenie gmin Łaszczów, Ulhówek i Lubycza Królewska.
 • Grupa docelowa: Droga objęta projektem jest elementem ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 850 i 852 z obszarów gmin Tyszowce, Łaszczów, Rachanie, Ulhówek i Lubycza Królewska przez drogę powiatową nr 3514 L z droga krajową nr 17 i przejściem granicznym w Hrebennem.

Realizacja projektu jest pierwszym etapem zadania polegającego na działaniach których efektem będzie przebudowa odcinka drogowego Łaszczów – Dyniska Stare oraz budowę odcinka drogowego o długości 2,1 km Dyniska Stare – Ulików (granica państwa), gdzie planowana jest lokalizacja nowego drogowego przejścia granicznego Dniska Stare – Uhniw.

Bezpośrednim odbiorcą, dla którego realizacja projektu będzie miała istotne znaczenie, jest Partner Krajowy – Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dla którego dokumentacja techniczna jest nieodzowna do wdrożenia inwestycji do realizacji. Wykonanie tego zadania inwestycyjnego jest oczekiwane przez lokalną społeczność zamieszkującą gminy Tyszowce, Łaszczów, Rachanie, Ulhówek i Lubycza Królewska tj. ponad 1/3 społeczności Powiatu Tomaszowskiego. Rozwojem infrastruktury w tym obszarze zainteresowane są również władze Rejonu Żółkiewskiego i Sokalskiego obwodu Lwowskiego na Ukrainie z którymi władze samorządowe Powiatu Tomaszowskiego współpracują w oparciu o zawarte porozumienia. Strony zadeklarowały miedzy innymi wspólne działania na rzecz rozwoju infrastruktury przygranicznej w tym utworzenia drogowego przejścia granicznego Dyniska Stare – Uhniw. Propozycja utworzenia tego przejścia została złożona polsko – ukraińskiej Komisji ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury w dniu 15 października 2004r.

Istotnym jest również to, że poprawa dostępności komunikacyjnej tego obszaru przyczyni się do stworzenia niezbędnej bazy infrastrukturalnej do rozwoju przedsiębiorczości. Dodać należy, że na obszarze objętym projektem aktualnie funkcjonuje ok. 1500 podmiotów gospodarczych w tym pięć prowadzących produkcję przeznaczoną na rynki światowe.