Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3511 L Łaszczów –Tyszowce o długości 8,00 km. łącznie z analizą oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne i studium wykonalności

 • Program: Phare 2003 „Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg III A” PL2003/005-710.01.05
 • Tytuł Projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3511 L Łaszczów -Tyszowce o długości 8,00 km. łącznie z analizą oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne i studium wykonalności
 • Budżet projektu:
  • całkowita wartość projektu – 30 000 Euro
  • kwota dotacji z Phare (75%) – 22 500 Euro
  • wkład własny beneficjenta (25%) – 7 500 Euro
 • Okres realizacji: Od 1 listopada 2005 r przez 7 miesięcy
 • Cel projektu: Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, łącznie z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne oraz studium wykonalności, niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3511 L Łaszczów -Tyszowce o długości 8,00 km. ” na terenie gmin: Łaszczów i Tyszowce

Droga objęta projektem jest elementem ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 850 i 852 z obszarów gmin Tyszowce, Łaszczów, Rachanie, Ulhówek i Telatynprzez drogę powiatową nr 3522 L i 3514 L z droga krajową nr 17 i przejściem granicznym w Hrebennem.

Bezpośrednim odbiorcą, dla którego realizacja projektu będzie miała istotne znaczenie, jest Partner Krajowy – Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dla którego dokumentacja techniczna jest nieodzowna do wdrożenia inwestycji do realizacji. Wykonanie tego zadania inwestycyjnego jest oczekiwane przez lokalną społeczność ( odbiorcy projektu) zamieszkującą gminy Tyszowce, Łaszczów, Rachanie, Ulhówek i Telatyn tj. ponad 1/3 społeczności Powiatu Tomaszowskiego. Rozwojem infrastruktury w tym obszarze zainteresowane są również władze Rejonu Żółkiewskiego i Sokalskiego obwodu Lwowskiego na Ukrainie z którymi władze samorządowe Powiatu Tomaszowskiego współpracują w oparciu o zawarte porozumienia. Strony zadeklarowały miedzy innymi wspólne działania na rzecz rozwoju infrastruktury przygranicznej w tym utworzenia drogowego przejścia granicznego Dyniska Stare – Uhniw. Propozycja utworzenia tego przejścia została złożona polsko – ukraińskiej Komisji ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury w dniu 15 października 2004r.

Połączenie odcinków drogowych nr 3511L i 3522L łączących miejscowości Tyszowce, Mikulin, Dobużek, Łaszczów , Zimno, Ratyczów, Żerniki, Podlodów, Hubinek, Dębina, Dyniska Stare (Ulików) stworzy zbiorczy ciąg komunikacyjny obsługujący obszar pięciu gmin z powiatu tomaszowskiego i zapewniający tym obszarom dostęp do przejścia granicznego w Hrebennem i projektowanego przejścia w Dyniskach Starych.

Istotnym jest również to, że poprawa dostępności komunikacyjnej tego obszaru przyczyni się do stworzenia niezbędnej bazy infrastrukturalnej do rozwoju przedsiębiorczości. Dodać należy, że na obszarze objętym projektem aktualnie funkcjonuje ok. 1700 podmiotów gospodarczych w tym pięć prowadzących produkcję przeznaczoną na rynki światowe.