• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Nagroda dla firmy „AGRO-BUD” z Suśca

24 czerwca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta finałowa Gala XIII edycji konkursu „Sposób na Sukces”.

Ideą konkursu – odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci realizując swoje pomysły przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do tegorocznej edycji konkursu „Sposób na sukces” zgłoszono 56 przedsięwzięć, z których 28 dopuszczono do drugiego etapu plebiscytu. Po wizytacji niemalże 30 inwestycji Rada Konkursu postanowiła wyróżnić 16 z nich a wśród nich w kategorii rodzinnej nagrodę otrzymali:

Państwo Lucyna i Bogdan Kozyrowie – właściciele Pensjonatu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Sosnowe Zacisze w Suścu

za utworzenie nowoczesnego obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego w wyjątkowym pod względem klimatycznym i krajobrazowym regionie Roztocza. Ośrodek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (min. z autyzmem, chorobami neurologicznymi, chorobami układu pokarmowego).

http://www.sosnowe-zacisze.pl/

kozyrowie.bmp

Absolutorium dla Zarządu

W dniu 24 czerwca br. Rada Powiatu Tomaszowskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie, w którym wzięło udział 21 radnych odbyło się po wysłuchaniu sprawozdania z wykonaniu budżetu powiatu za 2012r rok, które przedstawił Starosta Jan Kowalczyk. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu głosowało 19 radnych a 2 wstrzymało się od głosu. W dalszej części obrad radni wysłuchali i przyjęli informacje o zabezpieczeniu usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim, podjęli również uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ oraz dokonali zmian w statucie SP ZOZ. Rada Powiatu podjęła też uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na zakończenie obrad radni podjęli uchwały dotyczące udzielenia dotacji na remonty i konserwacje zabytków dla parafii rzymskokatolickich w Łaszczówce, Nowosiółkach, Żulicach, Żurawcach, Łaszczowie i Tyszowcach.

 

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania: godz. 07:53 dnia 21.06.2013 r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawiska: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.06.2013 do godz. 06:00 dnia 22.06.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których

opady deszczu lokalnie wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie

w porywach do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski

 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

mgr inż. Józef Klajda

 

 

Mammobus w powiecie tomaszowskim

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie

Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi powiat tomaszowski i można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem skierowania na badanie.

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania można będzie wykonać w miejscowościach:

· Rachanie – 5 lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Partyzantów 60

· Tomaszów Lubelski – 8 oraz 9 lipca z tyłu budynku Centrum Zdrowia, ul. Królewska

· Susiec – 8 lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Tomaszowska 100

· Łaszczów – 8 lipca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Partyzantów 14

 

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który w 2012 roku wykonał ponad 220 tys. badań. Każdego dnia aż 15 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 9:00 – 18:00.

 20110511101

IMG_3247

IMG_9682

IMG_9555

Sesja Rady Powiatu

W dniu 24 czerwca 2013 roku /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXVI Sesji IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji.

5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Interpelacje radnych.

7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

9. Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

2/ wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok,

5/ emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej

w Łaszczówce

7/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia

Pańskiego w Nowosiółkach,

8/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża

Św. w Żulicach,

9/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża

Św. w Żurawcach,

10/ udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów

Piotra i Pawła w Łaszczowie

11/ udzielania dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Leonarda

w Tyszowcach ,

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13. Zakończenie obrad.

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

 

 

 

Godzina i data wydania: godz. 07:21 dnia 18.06.2013 r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawiska: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.06.2013 do godz. 23:00 dnia 18.06.2013

 

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu lokalnie wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Rafał Kielar

 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

mgr inż. Józef Klajda

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego odbyło się w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Tomaszowie Lubelskim,

2/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,

3/ powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej w Tomaszowie

Lubelskim,

4/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim

5/ udzielania upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej

działalności jednostki organizacyjnej powiatu,

6/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Mobilny informatyk-praktyki zawodowe

w Wielkiej Brytanii” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie –Leonardo

da Vinci”,

7/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2013pt. „Rozwój kadr

gwarancją konkurencyjności” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu,(Dyr. PUP)

9/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2013pt. „Rozwój kadr

gwarancją konkurencyjności” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (Z-ca Dyr. PUP)

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013,

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji. Sesja Rady Powiatu odbędzie się 24 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

II miejsce Powiatu Tomaszowskiego !

Podczas uroczystej gali jaka miała miejsce 13 czerwca br. na zakończenie Kongresu Regionów w Świdnicy odbyło się uroczyste rozdanie nagród wszystkim laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.Wśród nagrodzonych znalazł się Powiat Tomaszowskia nagrodę za zajęcie II miejsca odebrał Starosta Jan Kowalczyk

Powiaty do 120 tys. mieszkańców

1. Powiat Słupski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2012

2. Powiat Tomaszowski (lubelskie)

3. Powiat Ostródzki

4. Powiat Szczecinecki

5. Powiat Jędrzejowski

6. Powiat Gryfiński

7. Powiat Piotrkowski

8. Powiat Żniński

9. Powiat Tomaszowski (łódzkie)

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu. Związek Powiatów Polskich zachęca wszystkich do systematycznego śledzenia postępów poszczególnych samorządów w rankingu ZPP, a samorządowców do czynnego współuczestnictwa w tej rywalizacji. Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

Na zdjęci podczas uroczystej gali Starosta Jan Kowalczyk(pierwszy z lewej)

 img_1953

100_1808

Powiatowy Dzień Pracownika i Animatora Kultury

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach 14 czerwca br.odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika i Animatora Kultury. W uroczystościach uczestniczył Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Janusz Frykowski, wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch i wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Na spotkanie przybyli działacze i animatorzy kultury, dyrektorzy i pracownicy samorządowych placówek kultury, twórcy ludowi. W trakcie spotkania obchodzono jubileusz 35-lecia Zespołu Ludowego „Roztocze” z Dzierążni i 15-lecia Zespołu Ludowego „Pojednanie” z Krynic. Obydwa zespoły otrzymały ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego okolicznościowe dyplomy i upominki. Podziękowania i upominki otrzymali również pracownicy samorządowych placówek kultury z terenu powiatu tomaszowskiego. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertów w wykonaniu zespołów ”Pojednania” i „Roztocza” oraz obejrzeli spektakl pantomimiczny uczniów gimnazjum w Krynicach. W dalszej części spotkania jego uczestnicy zwiedzili zabytkowy Kościół parafialny w Dzierążni. Po świątyni oprowadzał ksiądz proboszcz Jerzy Rzeszowski, a następnie odbyło się spotkanie integracyjne w parku zabytkowego dworu w Dzierążni po którym oprowadzała pani Urszula Nowakowska.

_DSC5321_DSC5324_DSC5329_DSC5335_DSC5350_DSC5359

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotowywać potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa?

Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków.

Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Biala_Ksiega_e-book_24.05.2013

Gala Aktywności

plakat9

Informacja z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiek

20130521111241906_0001

Strona 31 z 84« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »