• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Konkurs ofert

     Załącznik do Uchwały Nr  139/2012   Zarządu Powiatu  

      w Tomaszowie Lubelskim

      z dnia  19 stycznia 2012 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora  finansów publicznych na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu

Zarząd Powiatu działając na podstawie  art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XI/126/2011 Rady Powiatu z dnia 29 listopada
2011 r.  w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego  na rok 2012

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.  na terenie powiatu tomaszowskiego  w  formie wspierania wykonywanych zadań.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art.3 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 ( Dz. U. z  2010 r. nr 234, poz. 1536 z  późn. zm.) tj:

 1. Organizacji pozarządowych nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, utworzonych na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacji i stowarzyszeń.
 2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  NA  WSPIERANIE  ICH REALIZACJI

 1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sportu – proponowana   kwota dotacji 24 000 zł.
 2. Organizacja imprez sportowych  w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa  dzieci i młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych  powiatu tomaszowskiego – proponowana kwota dotacji 4 000 zł.
 3. Organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym-proponowana   kwota dotacji 3 000 zł.
 4. Organizacja zawodów  oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich i narciarskich  –   proponowana kwota dotacji 5 000 zł.
 5. Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki proponowana kwota dotacji 4 000 zł.

 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE POWIATU NA REALIZACJĘ DOTOWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2011 i 2012

2011 rok – 45 000 zł

2012 rok – 40 000 zł

III. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie  przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm ).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on  związany złożoną ofertą. W takim przypadku Oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. Koszty obsługi sędziowskiej przy realizacji zadania  nie mogą wynosić więcej niż 30% przekazanej dotacji.
 6. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się że:
  1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
  2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
  3. zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność  merytoryczną lub finansową oferenta,
  4. podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 8. Warunkiem podpisania umowy o realizację zadania jest rozliczenie zadania za rok 2011.

  IV.  TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 10  lutego 2012 r.  w  sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru oferty  i  ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz   wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 r., Nr 6, poz.25).
 2. Obowiązujące formularze ofert można pobierać w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pokój Nr 43 w godzinach od 800 do 1500. Formularze ofert  opublikowane są także na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-tomaszowski.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

 V. TERMIN,TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty będą rozpatrywane  przez Komisję powołaną przez Starostę Tomaszowskiego. Określa się termin rozpatrzenia ofert do dnia 16 lutego 2012 r.
 2. Komisja stosuje kryteria określone w w/w. Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także biorąc pod uwagę:
  1. dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów,
  2. dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem,
  3. zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz celami statutowymi wnioskodawcy.
 3. Komisja przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana  Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Od decyzji odwołanie nie przysługuje.
 4. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-tomaszowski.com.pl

 VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna  zakończyć się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2012 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po zakończeniu zadania. Obowiązujący formularz rozliczenia opublikowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz rozliczenia dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim- www.powiat-tomaszowski.com.pl

Pobierz wzor-oferty

Pobierz formularz_sprawozdania

 

Zobacz: wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych

Konkurs na Najlepszego Dzielnicowego 2011 roku rozstrzygnięty

Na początku stycznia został rozstrzygnięty konkurs „Najlepszy dzielnicowy” – edycja 2011 r. W konkursie zwyciężył asp. Artur Macikiewicz z Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.

Wzorem lat ubiegłych przy współudziale Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim już po raz trzeci Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim przeprowadził konkurs „Dzielnicowy Roku 2011” Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Konkurs miał na celu przybliżenie społeczności powiatu tomaszowskiego sylwetek policjantów – dzielnicowych, co w efekcie powinno usprawnić wzajemne kontakty. Był on także miarą „popularności” i aktywności dzielnicowych w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa we własnym rejonie służbowym. Swoje głosy na poszczególnych dzielnicowych mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mogli oddawać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.
W piątek zostały ogłoszone wyniki tego konkursu, zwycięzcą został asp. Artur Macikiewicz z Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, drugie miejsce zajął st.sierż. Andrzej Majdanik dzielnicowy z Zespołu Dzielnicowych w Suścu, natomiast na trzecim miejscu uplasował się asp. Daniel Prus dzielnicowy z Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej. Laureaci otrzymali z rąk Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacka Buczek oraz kierownictwa tomaszowskiej komendy pamiątkowe puchary, listy gratulacyjne oraz pochwały. Laureatom życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie.

I.S.

Skarb w Muzeum Regionalnym

W  Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lub. 13 stycznia 2012 roku odbyła się prezentacja skarbu odnalezionego w 2011 roku w Czermnie gm. Tyszowce. Skarby należą do  Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera. Prezentacja była okazją do spotkania Jana Kowalczyka Starosty Powiatu Tomaszowskiego  z jednym z odkrywców skarbu Marcinem Piotrowskim z Instytutu Archeologii UMCS. W spotkaniu wzięli też udział: Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając, Burmistrz Tomaszowa lub. Wojciech Żukowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomasz Zieliński, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego dr Janusz Frykowski. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Muzeum Regionalnego Eugeniusz Hanejko. Dwa skarby zawierające cenną biżuterię z XIII wieku znaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w grodzie w Czermnie (Lubelskie). Skarby znajdowały się w zaledwie ok. 20 m od siebie. Pierwszy leżał w garnku, a drugi bezpośrednio w ziemi, co wskazuje, że w chwili złożenia był najpewniej opakowany w jakiś materiał organiczny, który się nie zachował. Łącznie jest to około 40 pięknych wyrobów – pierścieni, zausznic, naramienników, bransolet różnego typu oraz kołtów (wisiory noszone przy skroniach). Biżuteria jest wykonana ze srebra wysokiej próby. Nierzadko na zabytkach są złocenia i zdobienia z innych metali. W ocenie badaczy są to wyroby najwyższej klasy, będące wspaniałymi przykładami ruskiej sztuki złotniczej. Ich obecność w Czermnie potwierdza, że w średniowieczu było to niezwykle ważne miejsce, w którym mieszkali przedstawiciele ówczesnych elit. Skarb staje się więc kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że są to pozostałości długo poszukiwanego przez archeologów Czerwienia – najważniejszego z tzw. Grodów Czerwieńskich. Skarby trafiły do ziemi najprawdopodobniej w związku z najazdem Mongołów, którzy dotarli na te tereny w 1240 r. Do odkrycia doszło w kwietniu tego roku w wyniku prowadzonych od miesięcy badań grodziska w Czermnie.. Wielki udział w odkryciu miał Artur Troncik. Jest to jeden z najbardziej znanych w Polsce poszukiwaczy skarbów, z którego usług bardzo chętnie korzystają archeolodzy. Drugą osobą, która odegrała kluczową rolę w odkryciu, jest kierownik projektu badań w Czermnie mgr Marcin Piotrowski z Instytutu Archeologii UMCS, który odpowiadał za wytypowanie miejsc do badań. Naukowcy musieli wybrać niewielki wycinek terenu ze względu na ograniczenie czasowe i finansowe. Trafili doskonale.  Te dwa skarby to jednak nie wszystko, co znaleźli archeolodzy z UMCS. Ziemia oddała też tysiące przedmiotów codziennego użytku. Wśród nich są niezwykle liczne plomby handlowe, które pokazują jak ważnym ośrodkiem handlu międzynarodowego był Czerwień. Plomby były rodzajem certyfikatów, które posiadali wszyscy kupcy. Co istotne, w Czerwieniu znaleziono ich więcej niż w Krakowie, Poznaniu, czy Kaliszu. Zaskakująca jest też liczba odnalezionych sakraliów, głównie poza terenem dawnego grodu. Archeolodzy podejrzewają, że trafiły one do bagien podczas najazdu Tatarów.  Oprócz zabytków typowych dla tej części Europy, badacze znaleźli też przedmioty odpowiadające kulturze bizantyjskiej i normańskiej, a także uzbrojenie tatarskie i bułgarskie.   Badanie Czermna to nie tylko wykopaliska archeologiczne. W poznawaniu przeszłości tego miejsca bierze udział zespół badaczy z różnych dziedzin. Bardzo przydatna okazała się pomoc biologów, którzy na podstawie badań materiału organicznego potrafili określić jak wyglądał klimat, roślinność i zalesienie Czerwienia.  Odnalezione skarby to dla badaczy dowód, że naprawdę warto badać grodzisko w Czermnie. Niedługo grupa badaczy z Niemiec zajmie się skanowaniem terenu. Wiosną w badaniach weźmie udział także ekspedycja z Danii, która przeskanuje torfowiska w poszukiwaniu materiałów organicznych takich jak drewniane łodzie, naczynia czy kożuchy. Oprócz tego zastosowane zostaną inne technologie, takie jak fotografia lotnicza w ultraczerwieni i ultrafiolecie, która pozwoli na odnalezienie dawnych dróg i śladów po przebudowach dawnej architektury. Żeby dokładnie zbadać teren dawnych Grodów Czerwieńskich potrzeba kilkuset archeologów pracujących przez całe pokolenie. Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim, które jest właścicielem skarbu w miesiącu październiku 2012 roku planuje jego ekspozycję i udostępnienie dla wszystkich odwiedzających placówkę.

Zdjęcia:Instytut Archeologii UMCS oraz St. Stadnicki Muzeum Regionalne

Projekt ”Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY” zrzeszające samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli, zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz osoby działające na rzecz III sektora do bezpłatnego udziału w projekcie ”Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego. Celem działań jest usprawnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na terenie Lubelszczyzny poprzez kompleksowy pakiet usług doradczo-szkoleniowych. Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.12.2011 r. – 30.09.2012 r. W ramach projektu zostanie utworzone regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy, z siedzibą w Lublinie. W ramach działalności COP zostaną przeprowadzone; Cykle szkoleniowe dla uczestników – zajęcia prowadzone w trybie weekendowym i wieczorowym. Tematyka szkoleń obejmuje następujące moduły:

Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju.

Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO.

Pozyskiwanie i aktywizacja członków.

Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.

Zajęcia będą prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, z każdego modułu po 64 godzin szkolenia.

 1. Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w celu opracowania Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji pozarządowej.
 2. Stały dyżur w ramach działań COP doradców prawno-organizacyjnego i finansowego, możliwość bezpłatnych konsultacji i skorzystania z ich pomocy. Wszystkie szkolenia prowadzone będą na terenie województwa lubelskiego.

Zainteresowane osoby i organizacje prosimy o zapoznanie się z ofertą na Naszej stronie.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.cop.lubelskie.pl

Powiat Tomaszowski na IV miejscu w Polsce !

Powiat Tomaszowski na IV miejscu w Polsce !
Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki Rankingu samorządów prowadzonego w 2011 roku. Duży sukces odniósł Powiat Tomaszowski, który został sklasyfikowany na IV miejscu. W roku ubiegłym nasz powiat uplasował się na X pozycji. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na dziesięć grup tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje się zależnie od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. Warto podkreślić, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojego samorządu zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostają one następnie zgłoszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami  Rankingu. Poniżej Ranking pierwszych dziesięciu powiatów za 2011 rok:

 1. Powiat Kielecki – honorowy tytuł „DOBRY POLSKI SAMORZĄD”
 2. Powiat Słupski
 3. Powiat Bielski (śląski)
 4. Powiat Tomaszowski (lubelskie)
 5. Powiat Poznański
 6. Powiat Limanowski
 7. Powiat Ostródzki
 8. Powiat Tomaszowski (łódzkie)
 9. Powiat Szczecinecki
 10. Powiat Żywiecki

Srebrny Gryf – edycja 2012 – POWIAT TOMASZOWSKI

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF 2012″

Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”

Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski

Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

Termin zgłoszeń kandydatów: 9 stycznia – 30 kwietnia 2012 r.

Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia, wyłonieni zostaną do 31 maja 2012r.,

Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl,

Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali 15 czerwca br.

Cel:

Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.

Odbiorcy:

Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/,

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl

Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:

 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
 3. Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
 4. Członkowie:
  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
  • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
  • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.

Sposób wyboru laureatów:

 1. Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły.
 2. Tryb Głosowania określa Kapituła.
 3. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
 4. Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
 5. Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
 6. Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu ” Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “
 7. Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Wniosek-srebrny_gryf_2012

Ankieta-srebrny_gryf_2012

Podziękowania za życzenia świąteczno-noworoczne

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Wilk Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki

Krzysztof Hetman-Marszałek Województwa Lubelskiego

Ksiądz Dariusz Wasiluk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim

Waldemar Gorczyca- dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Zamościu

Mariusz Grad Poseł na Sejm RP

Piotr Szeliga Poseł na Sejm RP

Gen.bryg.SG Jarosław Frączyk Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Andrzej Grzmielewicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie

Stanisław Gęborys Prezes Zakładu Wapienno-Piaskowego w Bełżcu

Teresa Królikowska-Prezes Zarządu PKS Wschód w Lublinie

Józef Michalik Starosta Lubaczowski

Jim Johnston Członek Zarządu Exxon Mobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o.

Adam Dziewiczkiewicz Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łaszczowie

Kazimierz Podhajny-Prezes Zarządu „Motozbyt” w Tomaszowie Lubelskim

NEW Błaszczuk&Kowalski  w Tomaszowie Lub.

Urszula Czyndacka-Mikrobit sp. z o.o. w Lublinie

Grzegorz Paszczyk Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Henryk Rudnik  Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Janusz Bałabuch-Wójt Gminy Krynice

Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Tomaszowie Lub .

Andrzej Kidyba Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Marian Lewandowski  Dyrektor Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Zamościu

Aleksander Piechnik Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Monika Dzok Synevo

Naczelnik Zbigniew Czubek i pracownicy Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

Kierownik i pracownicy GOPS w Telatynie

Janina Łasocha Kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie lub.

Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Mariola Ciupa oraz uczestnicy i pracownicy WTZ Muratyn

Zdzisław Wojnar Wójt Gminy i Piotr Kowalski Przewodniczący Rady Gminy w Jarczowie

Anna Sikorska-Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Samarytanin”

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub.

Leszek Dmitroca-Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Ppłk SG Franciszek Tymbel oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie

Stanisław Żmijan-Poseł na Sejm RP

Zarząd koła, uczniowie i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, uczestnicy i pracownicy WTZ i OW oraz pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Firm JACKER oraz ERA INNOWACJE

Mariusz W.Sienkiewicz- Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie ZS Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

Uczniowie i Pracownicy SOSW w Tomaszowie Lub.

Mieczysława Rudnicka-Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Łucjan-Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Marek Borowski Kierownik Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie

Franciszek Kawa –Wójt Gminy i Wiesław Ćmil- Przewodniczący Rady Gminy Susiec

Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka

Uczniowie, dyrektor oraz Pracownicy Gimnazjum w Tyszowcach

Dzieci i pracownicy Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Król Maciuś Pierwszy”

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Jan Skóra Dyrektor ELEWARR Sp. z o.o. Oddział w Krupcu

Teresa Renata Bodys- Komisarz Wyborczy w Zamościu

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Samarytanin”

Pracownicy Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim

Antoni Rzeźnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

Marek Tęcza-Prezes firmy Energozam w Zamościu

Fryderyk Puła- Starosta Lubartowski

Marian Tokarski-Starosta Biłgorajski

Jerzy Bielecki- Starosta Janowski

Michał Basiński- Prezes LOT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim

Ppłk Adam Pilip- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Cezary Girgiel- Burmistrz i Adam Piasecki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaszczowie

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum w Tyszowcach

Andrzej Bieńko- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Małgorzata Targońska-Kierownik Regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Sławomir Zawiślak-Poseł na Sejm RP

Tadeusz Łazowski-Starosta Bialski

Zdzisław Strupieniuk- Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Waldemar Martyn –Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub

Stanisław Pomianek- Prezes Zarządu  „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Jaworski-Dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie

Wiesława Sieńkowska-Wójt i Jerzy Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Dariusz Działo-Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Wojciech  Żukowski-Burmistrz i Mirosław Fus- Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Matej-Starosta Zamojski

Józef Neć- Prezes Firmy „NEKOPOL”

Dyrektor i pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy PKO BP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu PROMYK

Stanisław Pryciuk- Prezes Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Andrzej Adamek-Wójt i Kazimierz Marynicz –Przewodniczący Rady Gminy Bełżec

Zofia Czarnecka Przewodnicząca Rady i Mariusz Zając Burmistrz Tyszowiec

Mariusz Ziembiński- Komendant Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie

Zbigniew Malicki-Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Stanisław Żukowski- Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim

Dariusz Skroban- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Pikula-Starosta Lubelski

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Łukasz Kłębek-Wójt i Teresa Senetra- Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek

Zarząd i Pracownicy Firmy AGRO-NORMA

Janusz Kozioł Starosta Łukowski

Małgorzata Skwarek-Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Michał Kamiński Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego

Adam Kaczor-Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego

Ireneusz Godzisz- Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Zamościu

Ewa Piwko-Witkowska-Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Mieczysław Kras- Starosta Tarnowski

Zawodnicy, trenerzy i działacze TUKS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Wiesław Holaczuk-Starosta Włodawski

Bogdan Kawałko-Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jerzy Chróścikowski-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Leszczyński- Wójt i Lech Żołądek Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Leszek Świętochowski Prezes  Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie

Tadeusz Wojtak-  Starosta Kraśnicki

Sławomir Sosnowski- wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mirosław Król- Starosta Świdnicki

Zenon Rodzik-Starosta Opolski

Stanisław Jagiełło Starosta Rycki

Trener i zawodnicy Pogoni Czartowczyk

Zarząd Spółki Bayer Projekt w Szczecinie

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie

Adela Tulidowicz- Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Maria Dec-Kiełb Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Elżbieta i Bolesław Matej Biuro Inżynierskie w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Piechnik- Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Danuta Fedziuryna- Prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Piotr Pasieczny- Wójt Gminy Tarnawatka

Anna Jarczak –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Mirosław Belina-Agromarket Jaryszki Sp. z o.o. w Zamosciu

Biuro Doradztwa Europejskiego „EuroCompass”

Kazimierz Organista-Wójt i Krzysztof Gryglicki- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie

Agnieszka Podgórska-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Zenon Chałas-wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie

Maria Zatorska- Prezes Zarządu PRDM w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Szatkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu

Stanisław Stepaniuk Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Zamościu

Piotr Boratyn-Prezes PGE Obrót S.A. w Zamościu

Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Zarząd i pracownicy Firmy XERREX

Adam Gwizdała- właściciel firmy „PRAKTIBUD”

Józef Moszyński- członek Zarządu SVZ Poland

Andrzej Szwugier-Prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim

Jadwiga Najda-Prezes RSP Hopkie

Feliks Rębacz- Przewodniczący Rady RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji

Andrzej Kaczor Dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lub.

Kierownik MOPS w Tomaszowie Lub. wraz z pracownikami

Dyrekcja i Pracownicy PUP w Tomaszowie Lub.

Dyrekcja oraz pracownicy Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Jan Nowak wraz z Zespołem Albatros z Tomaszowa Lubelskiego

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Jan Lelonek- kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Zamościu

Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

Marek Parkot- Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury

Andrzej Dziuba- Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Jolanta Bębnik PZU S.A. Oddział w Tomaszowie Lub.

„WOD-GAZ” G.Maścibroda, L.Kaczkowski, M.Zatorski, A.Stefanik, T.Dobiak w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Bałabuch Wójt Gminy Krynice

Andrzej Szymanek Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego Starosta Wieruszowski

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie

Ksiądz Stanisław Szałański Prezes Fundacji „Pokój i dobro” w Bełżcu

Kierownik i Rada Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim

Andrzej Kudlicki Właściciel Biura Turystycznego QUAND

Tomasz Małecki Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Marcin Rechulicz Prezez Agemcji Rozwoju Roztocza w Tomaszowie Lub.

Marian Stelmaszczuk Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Tomaszowie Lub.

Robert Bondyra Radny Powiatu Tomaszowskiego

Anna Mazurek Dyrektor Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej w Tomaszowie Lub.

Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lub.

Anna Antoszak Hurtownia Nasion w Tomaszowie Lub.

Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Ireneusz Romaszko Dyrektor ZS Nr 3 w Tomaszowie Lub.

Lech Szopiński Wójt Gminy Mircze

Andrzej Serafin Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Magdalena Tomczyk-Tucka Kierownik Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Piotr Bieniek Dowódca Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie

Kazimierz Kniaź Dyrektor Oddziału PKS „Wschód” w Tomaszowie Lubelskim

Rafał Wójcik vel Brzozowski Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie

Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

Dzieci, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej

„Bracia Mrozik” Sp. z o.o. w Łaszczowie

Zarząd i Pracownicy Firmy „Instalbud” w Lubyczy Król.

Marian Domagała Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Akcja Pacjent” w Łaszczowie

Piotr Cymbała Dyrektor PGE Dystrybucja Oddział Zamość RZE w Tomaszowie Lub.

Komendant, Wychowawcy i Uczestnicy Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lub.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 grudnia 2012r. radni Powiatu Tomaszowskiego uchwalili budżet na 2012 rok. Wydatki powiatu wyniosą ok.87,6 mln zł, z kolei do kasy powiatu wpłynie niespełna 80 mln  zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota ok. 8 mln zł i ma być  sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętymi na rynku krajowym. Radni podjęli też uchwałę ustalającą rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego, wyrazili zgodę na  darowiznę oraz sprzedaż nieruchomości, wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a także uchwalili plan pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2012 rok. W drugiej części obrad radni oraz zaproszeni goście złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim,w dniu 23 grudnia 2011 r. , pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.Zarząd zatwierdził Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowo-Rekreacyjnych na 2012 rok oraz rozpatrzył wnioski komisji stałych Rady Powiatu do budżetu powiatu na rok 2012. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

– dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tomaszowski

– uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach

-zaopiniowania zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Tarnawatka do kategorii dróg gminnych

– wyrażenia zgody na zbycie samochodów osobowych

Zarząd przygotował też projekty uchwał, którymi zajmie się Rada Powiatu podczas najbliższej sesji.

Ostatnia w roku 2011 Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2011r., początek obrad o godz. 10.00.

Przynieśli Światełko Betlejemskie

Harcerki z 43 Drużyny „Zośka” z Gimnazjum w Bełżcu wraz z Komendantem Hufca ZHP Andrzejem Dziubą przekazali władzom Powiatu Tomaszowskiego Betlejemskie Światełko Pokoju. Uroczystość odbyła się 20 grudnia br. a uczestniczyli w niej Starosta Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady powiatu Jan Dawidowski, Wicestarosta Jan Fila, członek Zarządu Powiatu Robert Kuźniarz, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło. Harcerki wraz ze swoją drużynową Barbarą Żukowską złożyły samorządowcom świąteczno-noworoczne życzenia w imieniu druhen i druhów Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim.W kilka godzin później światełko przekazano na przejściu granicznym w Hrebennem skautom z Ukrainy.

Sołtysi w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 19 grudnia br. odbyło się spotkanie sołtysów – członków Stowarzyszenia Zrzeszenia Sołtysów Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia , Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. W spotkaniu wzięli też udział Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Bogusław Janociński członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, zastępca Powiatowego Lekarz Weterynarii Włodzimierz Religa oraz Katarzyna Topolnicka Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Tomaszowie Lubelskim. W trakcie spotkania sołtysi wysłuchali informacji  o aktualnych przepisach z zakresu środków ochrony roślin o przestrzeganiu zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych  i wzajemnej zgodności w produkcji roślinnej. Na zakończenie spotkania sołtysi oraz zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

Konkurs wiedzy o samorządzie

W dniu 16 grudnia 2011 r. w siedzibie Starostwa  Powiatowego odbyły się eliminacje powiatowe Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym wzięło udział  18 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.Komisja Powiatowa w składzie : Janusz Frykowski, Renata Matyjanka,  Dorota Ćwieka,  Tomasz Mikszyc i  Rafał Spodarek do udziału w etapie wojewódzkim konkursu zakwalifikowała Jolantę  Adamek  Aleksandrę  Kawka (uczennice Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), Izabelę Bartosiewicz i  Jana Wołoszyna (uczniowie Zespołu Szkól Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim).Za zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego i udział w eliminacjach wszyscy uczniowie  wyróżnieni zostali  dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 31 z 73« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »