• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Apel i Stanowisko Radnych Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 16 lutego 2011 r. radni przyjęli Apel do Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stanowisko w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego. Stanowisko i apel zostaną przekazane samorządowym władzom województwa luibelskiego.Wcześniej Rada podjęła szereg uchwał dotyczących m.in. zgody na sprzedaż nieruchomości, udzielenia pomocy finansowej samorządom miast i gmin, a także zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. Poniżej treść apelu i stanowiska.

Apel Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 16 lutego 2011 roku do Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów- Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 o długości 4,711km”

Rada Powiatu Tomaszowskiego, realizując prośbę mieszkańców Gminy Bełżec      i całego Powiatu Tomaszowskiego, apeluje do Pana Marszałka o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów- Bełzec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 o długości 4,711km” .Jesteśmy zaniepokojeni otrzymaną informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich    w  Lublinie o planowanych do realizacji inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego, a w szczególności w gminie Bełżec. Niepokój ten potęgowany jest codziennymi prośbami i interwencjami mieszkańców o braku możliwości poruszania się po drodze wojewódzkiej Nr 865 ze względu na bardzo duże zniszczenia w jezdni.Droga stanowi jedyne połączenie dróg krajowych prowadzących do przejść granicznych z Ukrainą – drogi A-4 z drogą Nr 17. Droga zaliczona jest do klasy „G”. Jednak nie posiada wymaganych parametrów technicznych przewidzianych dla tej klasy. Intensywność ruchu na niej  na pewno się nie zmniejszy, a wręcz przeciwnie ulegnie zwiększeniu wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu.Na tej drodze jak w dzień tak i w nocy odbywa się bardzo duży ruch samochodów ciężarowych (TIR) i samochodów osobowych utrudniając normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Odcinek drogi przebiegający na terenie województwa podkarpackiego  do granicy z woj. lubelskim w wyniku starań Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie został  już w 2009 r. zmodernizowany.Stan drogi, w ocenie wielu kierowców oraz mieszkańców, jest najgorzej utrzymanym odcinkiem drogi wojewódzkiej na terenie Lubelszczyzny i znany jest w całej Polsce.Jezdnia asfaltowa w wielu miejscach jest spękana i ma ubytki, w których gromadzi się woda opadowa. Liczne doły i koleiny powodują ochlapywanie ludzi  poruszających się pieszo (m.in. dzieci udające się do szkoły) i budynków położonych blisko krawędzi jezdni. Powoduje to  zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i kierujących. Dodatkowo jej niszczeniu sprzyja nieutwardzone pobocze ulegające w trakcie opadów wymywaniu.Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac dot. realizacji tej inwestycji,    w tym wydane pozwolenie na budowę, apelujemy do Pana Marszałka o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji w 2011 roku   tej szczególnie ważnej dla Gminy Bełżec i całego powiatu inwestycji.

Stanowisko Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego

 • droga Nr 850 Tomaszów Lubelski-Alojzów na odcinku Józefówka-Tomaszów Lubelski,
 • droga Nr 852 Józefówka-Witków na odcinku Grodysławice-Wólka Pukarzowska i Telatyn-Nowosiółki,
 • droga Nr 853 Tomaszów Lubelski-Józefów w miejscowości Ciotusza Stara.

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim wyraża swoje głębokie zaniepokojenie pogarszającym się stanem dróg wojewódzkich. Mając na uwadze rozwój powiatu tomaszowskiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich Nr 850, 852 i 853 przebiegających przez teren naszego powiatu.Stale pogarszający się stan techniczny tych dróg stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a duża ilośći wielkość dziur uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tych drogach.Ten fatalny stan nawierzchni dróg wojewódzkich pogłębia się co roku,a doraźne „łatanie dziur” nie przynosi pożądanych efektów. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji tych dróg.Podkreślić również należy, że w niedługim czasie dojazd do nowo budowanego przejścia granicznego w Dołhobyczowie, będzie bardzo utrudniony.Duże natężenie ruchu drogowego zarówno na drodze Nr 850 jak i na drogach Nr 852 i Nr 853 jest przyczyną wielu wypadków ze skutkiem śmiertelnym, co ma swoje potwierdzenie w policyjnych statystykach.W związku z powyższym Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelski zwraca się z apelem o uznanie kompleksowej modernizacji dróg wojewódzkich Nr 850, 852i 853 jako zadania priorytetowego i włączenie ich do planu Województwa Lubelskiego na 2011 rok.

 

V Sesja Rady Powiatu

W dniu 16 lutego 2011 roku /środa/ o godz. 1000 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68. odbędzie się V Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku Obrad przewidziano m.in.

 1. Informację Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu    Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabinówce,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Ściegiennego,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Bartłomowicza,
  4. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
  5. powierzenia Gminie Susiec zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
  9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,
  10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,
  11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
  12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,
  13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
  14. udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,
  15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  16. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,

Muzeum Regionalne zaprasza

Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera zaprasza na wystawę „Gdzieś na granicy…… Pogranicze polsko-ruskie od X do XIV w.Wystawa czynna będzie do 20 marca 2011r.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tej ekspozycji

W najbliższy weekend,w piątek 28 stycznia oraz w sobotę 29 stycznia w Tomaszowie Lubelskim na trasach biegowych ,,SIWA DOLINA”odbędzie się największa w kraju impreza sportowa dla dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym – „Bieg na igrzyska – Polbank CUP”. Odbędą się 3 i 4 zawody drugiej edycji programu. Pierwsze rozegrano w Jakuszycach, gdzie wystartowało 465 zawodników. W Tomaszowie ma się pojawić około 350 narciarzy. Podczas zawodów, zaliczanych do Pucharu Polski Polskiego Związku Narciarskiego, juniorzy młodsi i juniorzy wezmą udział w eliminacjach do Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” jest programem sportowo-społecznym adresowanym do młodzieży skupionej w klubach sportowych prowadzących sekcje narciarstwa biegowego – sportu, który na fali sukcesów Justyny Kowalczyk – medalistki Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i zdobywczyni Kryształowej Kuli , stał się sportem popularnym i pozytywnie kojarzonym w Polsce. W naszym kraju kilkadziesiąt klubów sportowych prowadzi sekcje biegów narciarskich, w których trenuje na co dzień, w różnych młodzieżowych i dziecięcych kategoriach wiekowych kilkaset zawodniczek i zawodników.Program „Bieg na Igrzyska” ma poprzez zakrojoną na szeroką skalę promocję biegów narciarskich, pomóc w szukaniu największych talentów tej dyscypliny sportu – i taki jest podstawowy cel twórców projektu. Jednym ze współorganizatorów zawodów jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.


Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 20 stycznia br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka Obradował Zarząd Powiatu.  Zarząd przyjął Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok oraz wybrał oferentów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań sportowych w bieżącym roku. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tomaszowski,
 2. udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”,
 3. nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim  dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach,
 4. nieodpłatnego przekazania samochodu ciężarowego Star 200S,
 5. wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego,
 6. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Polski pracownik holenderskie doświadczenie” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 7. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Polski pracownik holenderskie doświadczenie” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 8. zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok,
 9. opracowania harmonogramu realizacji budżetu powiatu w zakresie wydatków na wynagrodzenia  ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 10. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
 11. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów  klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 12. przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia całości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 13. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z budową Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji,
 14. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych ze składaniem wniosków wieczysto księgowych.

Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom Jarczów, Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Tyszowce z przeznaczeniem dla zespołów śpiewaczych i świetlic wiejskich.

Apel i podpisy złożono w Ministerstwie Infrastruktury

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski,  i Poseł na Sejm RP Mariusz Grad w dniu 17 stycznia 2011 roku spotkali się w Warszawie z Radosławem Stępniem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Delegacja z Tomaszowa Lubelskiego przekazała Panu Ministrowi apel mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego do Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów, w sprawie rozpoczęcia zgodnie z pierwotnymi założeniami, budowy w 2011 roku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Apel poparło swoimi podpisami 13 933 mieszkańców miasta i powiatu tomaszowskiego. Minister R. Stępień poinformował, że dołoży wszelkich starań aby  budowa obwodnicy rozpoczęła się w czasie obowiązywania aktualnie wydanego pozwolenia , lecz data rozpoczęcia budowy nie została sprecyzowana. Minister wspomniał o trudnościach Ministerstwa Infrastruktury w realizacji założeń Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 z powodu braku środków finansowych na szereg inwestycji drogowych.

Wręczenie aktów mianowania

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie lubelskim odbyło się wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Akty mianowania z rąk Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka otrzymali: Ewa Zielińska-Sprzęczka z Zespołu Szkół Nr 2, Dorota Głowacka i Alicja Turowska z Zespołu Szkół Nr 3, Edyta Birunt i Agnieszka Mrozik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Renata Żurawska Żyła z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W uroczystości wręczenia aktów mianowania wzięli też udział: wicestarosta Jan Fila, sekretarz powiatu Stanisław Cisło, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Stanisław Koper,   z-ca dyrektora Wydziału Oświaty Janusz Frykowski, dyrektorzy szkół i pracownicy Starostwa Powiatowego.

Finał Ligi Siatkówki

Finał Ligi Siatkówki

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim zakończyły się rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki o puchar Starosty Tomaszowskiego. Przez ponad 2 miesiące trwały rozgrywki 11 zespołów, które zgłosiły się do ligi.  W zawodach zwyciężył zespół Tomasovia Old Boys złożony z zawodników, którzy przed laty grali w drużynie Tomasovii ,występującej w II lidze seniorów. Drugie miejsce zajął Zryw Ulhówek, zaś trzeci był AZS Tomaszów. Na zakończenie zawodów rozegrano mecz w którym zmierzyła się drużyna Tomasovia Old Boys z zespołem gwiazd ligi. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i puchary, które wręczył Janusz Frykowski- z-ca dyrektora  Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego.

Srebrny Gryf – edycja 2011

Srebrny Gryf – edycja 2011 – POWIAT TOMASZOWSKI

Regulamin

Regulamin wyróżnienia

“SREBRNY GRYF 2010″

Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”

Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski

Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

Termin zgłoszeń kandydatów: 17 stycznia – 22 kwietnia 2011 r.

Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia, wyłonieni zostaną do 20 maja 2011 r.,

Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl,

Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali 17 czerwca br.

Cel:

Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.

Odbiorcy:

Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/,

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl

Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:

 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
 3. Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
 4. Członkowie:
  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
  • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
  • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.

Sposób wyboru laureatów:

 1. Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły.
 2. Tryb Głosowania określa Kapituła.
 3. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
 4. Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
 5. Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
 6. Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu ” Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “
 7. Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

srebrny_gryf_2011_wniosek

srebrny_gryf_2011_ankieta

Wspólna Sesja

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim obradowali radni powiatu, miasta i gminy Tomaszów Lubelski. Obradom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, mediów i przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych. Wspólna sesja poświęcona była uchwaleniu stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Po wystąpieniach burmistrza Wojciecha Żukowskiego, starosty Jana Kowalczyka, wicewójta Wiesława Kostrubca, szefa Tomaszowskiego Forum Gospodarczego Jacka Sikory, posła na Sejm RP Mariusza Grada i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Wereszczaka radni uchwalili stanowisko, które otrzyma Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Po sesji radni, przedstawiciele władz i mieszkańcy przez ok. 5 minut blokowali krajową S-17 chodząc po przejściu dla pieszych.Treść stanowiska prezentujemy poniżej:

STANOWISKO

Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,

Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Rady Gminy Tomaszów Lubelski

w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy

Tomaszów Lubelski w ciągu drogi S-17

W trosce o prawidłowy rozwój powiatu tomaszowskiego zwracamy się do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia w 2011 roku budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.Dnia 6 grudnia 2010 roku Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Ustalony w Programie termin budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17, praktycznie kolejny już raz powoduje przesunięcie  tej inwestycji na bliżej nieokreślony czas.Prowadzone konsultacje społeczne zbiegły się z wydaniem w dniu 23 grudnia 2010 roku, przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Pragniemy stanowczo podkreślić, że wszystkie wymagania formalno-prawne zostały spełnione i nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia tej inwestycji. Skutkiem przesunięcia terminu budowy   po roku 2013” będzie utrata ważności pozwolenia na budowę.Plany budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego sięgają lat 80-tych XX wieku                 i do tej pory nie zostały zrealizowane. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny, jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą. Powstanie obwodnicy jest niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem.Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, Rady zwracają się do Pana Premiera o podjęcie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w 2011 roku.

Tomaszów Lubelski, 12 stycznia 2011 roku


Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy dzielnicowy”

Rozstrzygnięty został konkurs „Najlepszy dzielnicowy” – edycja 2010 r  .

W konkursie zwyciężył mł.asp. Jacek Stepuch z Posterunku Policji w Tyszowcach. Wzorem roku ubiegłego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim został zorganizowany konkurs na „Najlepszego dzielnicowego”. Celem konkursu było przybliżenie społeczności powiatu tomaszowskiego sylwetek dzielnicowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Swoje głosy na poszczególnych dzielnicowych mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mogli oddawać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Zwycięzcą został po raz drugi z rzędu mł.asp. Jacek Stepuch dzielnicowy z Posterunku Policji w Tyszowcach, drugie miejsce zajął mł.asp.Stefan Dziura dzielnicowy z Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, natomiast na trzecim miejscu uplasował się st.asp. Maciej Maryńczak dzielnicowy z Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej. Laureaci otrzymali z rąk kierownictwa tomaszowskiej komendy pamiątkowe puchary, listy gratulacyjne oraz pochwały. Laureatom życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie.

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

W dniu 12 stycznia 2011r. o godz.10.00 w sali narad B Starostwa Powiatowego odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu przy udziale Rady Miasta i Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Głównym tematem obrad będzie podjęcie stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17.


Poniżej prezentujemy materiały informacyjne dotychczasowych działań władz samorządowych  powiatu tomaszowskiego oraz Apel mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego skierowany do władz państwowych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających budowę obwodnicy

Informacja w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Pragniemy zapoznać mieszkańców miasta i powiatu z informacjami związanymi z budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu 23 grudnia 2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Wyżej wymienioną decyzję Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim otrzymał 3 stycznia 2011 roku.

Niestety wydanie tej decyzji zbiegło się z propozycją Ministerstwa Infrastruktury przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego poza rok 2013.

W przedmiotowej sprawie, w dniu 27 grudnia 2010 roku Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Starosta Tomaszowski w piśmie do Ministra Infrastruktury złożyli kategoryczny protest.

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 12 stycznia 2011 roku odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie połączonych Rad Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski poświęcone przyjęciu stanowiska w sprawie terminu budowy obwodnicy.

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców miasta i powiatu o poparcie apelu skierowanego do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy obwodnicy w 2011 roku.

Listy poparcia apelu są dostępne w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, urzędach miast i gmin powiatu tomaszowskiego, instytucjach i zakładach pracy.

Stanowiska Rad wraz z zebranymi podpisami pragniemy przekazać do Prezesa Rady Ministrów w dniu 17 stycznia br., dzień przed posiedzeniem rządu poświęconemu m.in. terminowi budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego

Wojciech Żukowski

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Antoni Wawryca

Apel

mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego

do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów,

w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji

„budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski”

My mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski i całego powiatu tomaszowskiego apelujemy do Pana Premiera o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia, zgodnie
z pierwotnymi założeniami, budowy w 2011 roku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy plany przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „po roku 2013”. Przedstawione, przez Ministerstwo Infrastruktury, założenia zawarte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 są dla nas, mieszkańców miasta i powiatu nie do zaakceptowania. Pragniemy poinformować Pana Premiera, że wszystkie wymagania formalne pozwalają rozpocząć budowę obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie stała się właścicielem terenu,
a w dniu 23.12.2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił GDDKiA pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Szanowny Panie Premierze!

Przez Tomaszów Lubelski przejeżdża dziennie 19970 samochodów osobowych
i ciężarowych, z czego około 7000 z nich stanowi ruch tranzytowy. W ciągu ostatnich 10 lat ruch ten wzrósł 1,5 krotnie. W godzinach porannych i popołudniowych miasto jest praktycznie nieprzejezdne, ponieważ droga krajowa S-17 jest zarazem główną drogą przebiegającą przez miasto o bardzo dużym nasileniu ruchu pieszych. Taka sytuacja powoduje stały wzrost wypadków. Przedstawione dane dotyczące natężenia ruchu samochodowego są niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem. W praktyce brak obwodnicy znacznie utrudni przejazd tysięcy kibiców zmierzających z centralnej Polski w kierunku Ukrainy przez przejście graniczne
w Hrebennem.

Dodatkowo brak obwodnicy skutecznie opóźnia rozwój Tomaszowa Lubelskiego. Miasto opracowało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji “Śródmieścia”, w którym tereny usług publicznych w samym centrum miasta mogą być realizowane po wcześniejszym całkowitym wyeliminowaniu ruchu tranzytowego. Przebudowę terenu uznaje się jako rozwiązanie docelowe po wybudowaniu nowego przebiegu drogi krajowej S-17.

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „ciągnie się” z górą od 20 lat, jej realizacja rozwiązuje problem nie tylko miasta. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą.

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, w tym wydane pozwolenie na budowę, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji w 2011 roku tej niezwykle ważnej dla miasta i powiatu inwestycji.

Wzór listy osób popierających:

Lista osób popierających rozpoczęcie budowy obwodnicyTomaszowa Lubelskiego w 2011 roku

Lp. Nazwisko i imię Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Strona 31 z 65« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »