• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Sesja Rady Powiatu

X Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu 4 października 2011 roku.

Radni wysłuchali informacji  Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności  Zarządu Powiatu oraz informacji z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu za okres od poprzedniej Sesji. Z kolei Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz Muzeum Regionalnego- samorządowej instytucji kultury.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009-2010 oraz raport  z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2011 zreferował Członek Zarządu Powiatu Robert Kuźniarz. Radni jednomyślnie przyjęli przedstawione informacje.
W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska, Miastu Tomaszów Lubelski, Gminie Tomaszów    Lubelski, Gminie Ulhówek oraz Gminie Tarnawatka i na realizację zadań w zakresie odbudowy dróg miejskich i gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II-Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Pomoc finansową gminy otrzymają w równej wysokości po 10 tys. zł.  Rada Powiatu podjęła też uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gmin Susiec, Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Tyszowce i Telatyn na zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania bojowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości po 1000 zł dla każdej jednostki.

Potrójny sukces LOT Roztocze

We wtorek 27 września, w siedzibie TVP Lublin odbyła się II Lubelska Gala Turystyki zorganizowana z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Na gali wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego a także certyfikaty dla regionalnych punktów informacji turystycznej. Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze z rąk Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego otrzymała wyróżnienie w kategorii obszar za markę „Roztocze – Witalność z natury”.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyły Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa organizowane przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina. Drugą nagrodę przyznano szlakowi kajakowemu Bug-Krzna, a trzecie miejsce zajął Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa otrzymały również tytuł Perełki Lubelszczyzny 2011. Perłą Lubelszczyzny zostały zaś Wojsławice. Wśród wyróżnionych znalazło się miasto Zamość za trasę turystyczną – Bastion VII Nadszaniec.

Punkt IT przy biurze LOT Roztocze otrzymał trzy gwiazdki Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. -Oznacza to awans w stosunku do roku oprzedniego kiedy to nasz punkt zdobył dwie gwiazdki -mówi Michał Basiński, prezes LOT Roztocze. -Ten sukces to zasługa wszystkich pracowników biura ale także samorządów, które bardzo wspierają naszą działalność i przedsiębiorców, członków naszego stowarzyszenia. Trzy gwiazdki otrzymał również Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej a dwie punkt informacji w Krasnobrodzie i Roztoczańskim Parku Narodowym. Po raz pierwszy certyfikat z jedną gwiazdką otrzymał punkt IT przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu.

Zarząd Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej postanowił również uhonorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych obok Andrzeja  Kozłowskiego i Stanisława Turskiego znalazł się Michał Basiński, prezes zarządu LOT Roztocze.

 

 

Sesja Rady Powiatu

 X Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 4 października 2011 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.

 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009-2010.
 3. Raport  z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2010.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska na realizację zadania pn. Odbudowa drogi gminnej    nr 111978L w miejscowości Lubycza Królewska (ul. Mickiewicza) od km 0+00,00 do km 0+635,00 długości 0,635  km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski na realizację zadania pn. „Budowa dróg: Roztocze, Kusocińskiego, Wilcza wraz z niezbędną infrastrukturą w Tomaszowie Lubelskim” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 111774L w Majdanie Górnym od km 0+665 do km 0+997 długości 0,312 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek na realizację zadania pn. Przebudowa dróg  gminnych nr 111617L w miejscowości Żerniki  o długości 2,189 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
  9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
  10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
  11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
  12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 27 września  2011r. obradował Zarząd Powiatu. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009- 2010, a także raport z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2010.

W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu  pt. „Transgraniczne partnerstwo – bezpieczne środowisko”,
 2. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego  z matematyki z wykorzystaniem technologii informatyczno – komunikacyjnych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych,
 3. zatwierdzenia projektu pt. Nowe rozwiązania – nowe możliwości” będącego odpowiedzią na  konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/7.1.1/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze  środków EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Projekty Innowacyjne  Testujące oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,
 4. zatwierdzenia projektu pt.”Rozwój Kadr w ramach współpracy polsko – niemieckiej” w odpowiedzi  na konkurs nr 1/PWP/POKL/6.1.2/2011 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej  i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach POKL, Priorytet VI, Działanie 6.1,   Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na  rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,
 5. zatwierdzenia projektu pt. „Współpraca trans graniczna mostem dla rozwoju rynku pracy”  w odpowiedzi na konkurs Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina  2007- 2013 realizowany w ramach EISiP, Numer referencyjny WIZ: PBU2, Numer Referencyjny  EuropeAid: EuropeAid/131508/M/ACT/MULTI, oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji   projektu,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na zakończenie obrad   Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu. uchwały dotyczą m.in.:

 1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska na realizację zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 111978L w miejscowości Lubycza Królewska (ul. Mickiewicza) od km 0+00,00 do km 0+635,00 długości 0,635 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 111774L w Majdanie Górnym od km 0+665 do km 0+997 długości 0,312 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek na realizację zadania pn. Przebudowa dróg  gminnych nr 111617L w miejscowości Żerniki  o długości 2,189 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
 8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
 9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
 10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

Sesja Rady Powiatu odbędzie się 4 października 2011 r. ,początek posiedzenia o godz. 10.00

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji projektów.

W dniu 30 września br. (piątek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

od godziny 9.00 do 14.00, w siedzibie Powiatu Tomaszowskiego – ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski /sala B/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wręczenie aktów mianowania nauczycielom

 W dniu 21 września 2011 r. w sali narad Starostwa Powiatowego Starosta Jan Kowalczyk wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele złożyli ślubowanie w obecności Starosty Jana Kowalczyka, Wicestarosty Jana Fili, Sekretarza Stanisława Cisło, Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Janusza Frykowskiego, pracowników wydziału, dyrektorów szkół i placówek oraz zaproszonych gości. więcej »

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Szanowni Państwo!

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania ‚Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’. Jest to uzupełnienie oferty pomocy dla mikroprzedsiębiorców dostępnej w ramach programów operacyjnych polityki spójności. Budżet tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld EUR i jest podzielony na województwa. Pomoc jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących albo zakładających mikroprzedsiebiorstwa, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na obszarach wiejskich. Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji oraz części tzw. kosztów ogólnych.  więcej »

Sesja Rady Powiatu

W  Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim , 6 września 2011r. odbyła się sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Janusz Frykowski  przedstawił informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego do roku szkolnego 2011/2012. Najliczniejszą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie jest Zespół Szkół Nr 3 w którym w roku szkolnym 2011/2012 uczyć się będzie 855 uczniów. W Zespole Szkół Nr 4 naukę pobierać będzie 707 uczniów, w Zespole Szkół Nr 2- 525 uczniów a w Zespole Szkół Nr 1- 483 uczniów. Do Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach uczęszczać będzie 104 uczniów, zaś w Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej naukę pobierać będzie 164 uczniów. Naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pobierać będzie 87 uczniów. W sumie w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego 363 nauczycieli nauczać  będzie 2925 uczniów. W dalszej części obrad Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” Michał Basiński przedstawił sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe LOT za lata 2007-2010. Stowarzyszenie LOT Roztocze wypełnia wiele zadań z zakresu rozwoju turystyki w powiecie tomaszowskim. Cztery lata działalności organizacji pokazały, że jest ona potrzebna i jej działania mają duże znaczenie dla naszego regionu. Z kolei Prezes Agencji Rozwoju Roztocza Marcin Rechulicz poinformował Radę Powiatu o działalności Agencji w latach 2007-2010. Agencja powstała w 2007 roku z inicjatywy Powiatu Tomaszowskiego oraz grupy przedsiębiorców. Agencja jest instytucją otoczenia biznesu, współpracuje z organizacjami pracodawców, wspiera rozwój prywatnej przedsiębiorczości, inicjuje i wspiera przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Łatwiej na Roztocze” Powiat Tomaszowski przystąpi do realizacji partnerskiego projektu „Łatwiej na Roztocze”  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i będzie liderem tego projektu a partnerami będą Rejon Żółkiewski na Ukrainie oraz gminy Lubycza Królewska i Susiec. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 90% kosztów złożony zostanie do 30 września 2011 roku. Wartość projektu to kwota 4mln 400 tys. Euro. Projekt realizowany ma być w latach 2012-2014. Zaplanowane w projekcie zadania to m.in. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lubycza Królewska-Dyniska, przebudowa odcinka drogi powiatowej z Suśca do granicy powiatu, w stronę Żukowa, przebudowa mostu drewnianego na rzece Tanew w Paarach, przebudowa drogi na odcinku Monastyrok-Zamok w rejonie żółkiewskim na Ukrainie. Kolejnym projektem, do którego przystąpi powiat tomaszowski, tym razem w roli partnera, będzie projekt pod nazwą „ Turystyczne wrota Roztocza- partnerska współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”. Projekt o wartości 4mln 817 tys. Euro przewiduje budowę krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim, budowę hali sportowej w Rawie Ruskiej a także organizację międzynarodowych konferencji o tematyce turystyczno-rekreacyjno-sportowej, propagujących zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek. Liderem projektu będzie Miasto Tomaszów Lubelski a wkład własny miasta i powiatu podzielony zostanie solidarnie po 50% i wyniesie po 211tys. 991 Euro. Reaalizacja w/w projektów uzależniona jest decyzji komisji programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie pomocy rzeczowej i finansowej dla miast i gmin przeznaczonej m.in. na budowę chodników, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dożynki Powiatowe w Telatynie

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w niedziele 4 września 2011r. w Powiatowym Święcie plonów, które zorganizowano w Telatynie. Uroczystości rozpoczęły się korowodem dożynkowym delegacji ze wszystkich miast i gmin powiatu tomaszowskiego wraz z wieńcami przygotowanymi przez poszczególne samorządy. Wójt gminy Teleatyn Elżbieta Witkowska powitała przybyłych gości, mieszkańców gminy i powiatu. Na uroczystościach obecna była  Pani Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, Mariusz Grad i Sławomir Zawiślak- posłowie na Sejm RP, Arkadiusz Bratkowski- przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie, dziękując rolnikom za zebrane plony  i ciężką pracę w czasie tegorocznych trudnych żniw. Mszę Świętą dziękczynną w intencji tomaszowskich rolników odprawił ksiądz biskup Mariusz Leszczyński w towarzystwie księży dziekanów Jana Krawczyka i Zbigniewa Kociołka. Z kolei Pani Genowefa Tokarska dokonała aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał  Eugeniusz Jacuch z Bełżca. Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:  Jan Gozdek z Szarowoli, Gmina  Tomaszów Lubelski, Adam  Jan Iwanicki z Podhorzec,  Gmina Tomaszów Lubelski, Stanisław Jan Krawczyk z Rogoźna,  Gmina Tomaszów Lubelski, Kazimierz Tomasz Piechnik z Ulowa, Gmina Tomaszów Lubelski oraz Stanisław Szymczuk z Kunówki,  Gmina Tarnawatka.

Na wniosek Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaki otrzymali:  Tomasz Baran z Budynina, Gmina Ulhówek, Tomasz Józef Biernacki z Czermna,  Gmina Tyszowce, Józef Boćko z Posadowa, Gmina Telatyn, Krzysztof Kazimierz Byra z Grabowicy, Gmina Susiec, Jan Cybulski z Chyż, Gmina Bełżec, Marek Czernij z Kazimierówki, Gmina Tyszowce, Wojciech Dublański z Myślatyna, Gmina Lubycza Królewska, Adam Groch z Łosińca,  Gmina Susiec, Wiesław Władysław Karczmarczyk z Łykoszyna, Gmina Telatyn, Łukasz Kłębek z Rzepina, Gmina Ulhówek, Mirosław Kłos z Gródka, Gmina Jarczów, Janusz Robert Krawczyk z Typina,  Gmina Tomaszów Lubelski, Leszek Andrzej Kutek z Kryszyna,  Gmina Telatyn, Antoni Kuśmierczak z Bełżca, Mieczysław Łepik z Dynisk Nowych, Gmina Lubycza Królewska, Wincenty Piłat z Lubyczy Królewskiej, Walerian Pliżga z Nedeżowa, Gmina Jarczów, Andrzej Pryciuk z Dutrowa, Gmina Telatyn, Waldemar Radliński z Polan, Gmina Krynice, Dariusz Rarot z Romanówki, Gmina Krynice, Robert Rykała z Bełżca, Sławomir Józef Sagan z Dąbrowy, Gmina Krynice, Wiesław Sapiło z Wasylowa, Gmina Ulhówek, Robert Skakuj z Tomaszowa Lubelskiego, Dariusz Skwarek z Nowosiółek, Gmina Telatyn, Elżbieta Sławińska z Poturzyna, Gmina Telatyn, Roman Terlecki z Majdanu Sielec, Gmina Krynice, Kazimierz Tymiński z Kazimierówki, Gmina Tyszowce,

Teodor Warmiński z Rogoźna, Gmina Tomaszów Lubelski, Andrzej Zbigniew Wielosz z Łachowiec, Gmina Telatyn, Krzysztof  Zezula z Podhorzec, Gmina Tomaszów Lubelski. W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny. W kategorii wieńca tradycyjnego Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Marzeny Mazurek Jędrak, instruktora Tomaszowskiego Domu Kultury I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł przyznała za wieniec wykonany przez koło Gospodyń Wiejskich z Brzezin gmina Bełżec. II miejsce o0rzymał wieniec wykonany przez KGW z Tarnoszyna, gmina Ulhówek, a III wieniec wykonany przez KGW Polany gmina Krynice. W kategorii wieńca współczesnego I miejsce przyznano wieńcowi wykonanemu przez panie z KGW Żulice, gmina Telatyn, II miejsce wieniec wykonany przez pracowników RSP Hopkie, gmina Łaszczów, a III wieniec wykonany przez KGW z Lubyczy Królewskiej. W części artystycznej dożynek wystąpiły m.in. zespoły śpiewacze „Wilga”, „Sonata”, „Harmonia” oraz Strażacka Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowa Lubelskiego.


 

 

Zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów

Obchody rocznicy „Września 1939”

W Tomaszowie Lubelskim uroczyście obchodzono 72 rocznice wybuchu II wojny światowej. Mszę Świętą w Kościele Serca Jezusowego koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński. W uroczystościach uczestniczyły władze Powiatu Tomaszowskiego Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jan Fila, władze  miasta , gminy Tomaszów Lub., przedstawiciele służb, inspekcji, delegacje zakładów pracy , młodzież szkolna i mieszkańcy miasta . Złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939.

IX Sesja Rady Powiatu

    W dniu  6 września 2011 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. W porzadku obrad przewidziano m.in.

1.       Informację o przygotowaniu szkół/placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego do roku szkolnego 2011/2012.

2.       Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze.

3.       Sprawozdanie z działalności Agencja Rozwoju roztocza Sp.z.o.o. za lata 2007-2010.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,

3/ zaopiniowania wniosku Starosty,

4/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z Gminą Miejską Tomaszów Lubelski,

5/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatylu,

6/ przystąpienia do projektu pod nazwą: „Łatwiej na Roztocze”,

7/ przystąpienia do projektu pod nazwą: „Turystyczne wrota Roztocza-partnerska współpraca w zakresie   rozwoju  infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” ,

8/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Susiec,

9/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Telatyn,

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

11/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec ,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

15/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

16/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

     17/  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

    18/  udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

                                                             

                            

 

 

                 

Strona 31 z 70« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »