• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Wizyta w powiecie Freudenstadt

W dniach 7 – 11 lipca z  wizytą studyjną na terenie powiatu Freudenstadt , realizowaną w ramach projektu współpracy straży pożarnych powiatu tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, przebywali  samorządowcy powiatu tomaszowskiego na czele z Sekretarzem Powiatu  Stanisławem Cisło oraz komendanci i prezesi straży pożarnych pod dowództwem Zastępcy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży         Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim kpt. Andrzeja Mandziuka. Zapoznano         się         z zasadami funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Niemczech. Delegacja wzięła udział w uroczystościach 150 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Alpirsbach.

Konsultacje odnośnie wieloletniego programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z NGO

W dniu 30-06-2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Głównym tematem były konsultacje odnośnie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 – 2015”. Program został omówiony szczegółowo i poddany dyskusji. Aby zwiększyć zasięg konsultacji został on również zawieszony na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Wszystkich przedstawicieli NGO zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i przesłania na adres robertk@etomaszow.org.pl ewentualnych uwag. Ostateczny termin przesłania wszelkich sugestii i uwag to 17 lipiec 2011 rok.

Pobierz załącznik: Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Absolutorium dla Zarządu

W czwartek 30 czerwca 2011 r. odbyła się VIII sesja IV Kadencji Rady Powiatu. Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok, sprawozdanie finansowego oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawił Starosta Jan Kowalczyk. W głosowaniu radni jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok. W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o stanie środowiska w powiecie tomaszowskim za 2010 rok , stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego , sanitarnego oraz o zabezpieczeniu usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła dyrektor Zofia Swatowska.

W drugiej części sesji Rada podjęła uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok,
 2. zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2011 rok,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki   przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela doradcy metodycznego,
 6. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 7. ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym,
 8. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 9. przedstawienie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury,
 10. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  w Nowosiółkach,
 11. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła    w Łaszczowie,
 12. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia    Najświętszej Marii    Panny w Nabrożu,
 13. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Leonarda  w Tyszowcach,
 14. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
 15. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 16. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
 17. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
 18. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów ,
 19. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 20. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,

VIII Sesja Rady Powiatu

VIII Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku /czwartek/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.

 • Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok.
 • Informację o stanie środowiska w powiecie tomaszowskim za 2010 rok.
 • Informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2010.
 • Informacje o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za 2010 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok.
 • Informację na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

Rada Powiatu podejmie uchwały w sprawach: uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok,
 • zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2011 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki   przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela doradcy metodycznego,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 • ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym,
 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego   samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego   w Nowosiółkach,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła    w Łaszczowie,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia    Najświętszej Marii    Panny w Nabrożu,
 • udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Leonarda   w Tyszowcach,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminom: Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski, Tarnawatka, Łaszczów,
 • zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,

Apoloniusz Tajner z wizytą u Starosty

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner 24 czerwca br. spotkał się  z władzami Powiatu Tomaszowskiego. W spotkaniu wzięli udział: Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski,  Jan Dawidowski  Przewodniczacy Rady Powiatu, Jan Fila wicestarosta, Stanisław Cisło Sekretarz Powiatu a także  Waldemar Kołcun Prezes TUKS „Roztocze”. Rozmawiano o rozwoju sportów narciarskich, efektywnym wykorzystaniu obiektów sportowych położonych na tomaszowskiej Siwej Dolinie oraz o planach w zakresie inwestycji służących rozwojowi sportów zimowych.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 22 czerwca br. obradował Zarząd Powiatu. Obradom przewodniczył Starosta Jan Kowalczyk. Zarząd Podjął uchwały w sprawach:

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności    jednostki organizacyjnej powiatu oraz  zaopiniowania zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych. W dalszej części obrad Zarząd wysłuchał informacji przedstawionej przez Dionizego Hałasę na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

Zarząd przygotował też projekty  uchwał Rady Powiatu w sprawach:

 1. zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim za 2010 rok,
 3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 4. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego  samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,
 7. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 8. zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,

Na zakończenie obrad Zzarząd przyjął  plan pracy na II półrocze 2011 roku.

 

 

„Srebrny Gryf 2011”

Kapituła wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” przyznała doroczne wyróżnienia dla firm. Uroczysta gala odbyła się 17 czerwca 2011 roku w „Hotelu Antoni”. Laureatami zostali:

 1. Firma-Produkcyjno-Handlowo-Usługowa KRAWPAK Stanisław Krawczyk -za skuteczną działalność inwestycjną na rynku rolno-spożywczym .
 2. Biuro Turystyczne ,,QUAND” -właściciel Andrzej Kudlicki -za osiągnięcia w promocji walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu tomaszowskiego oraz profesjonalną organizację różnych form wypoczynku.
 3. ,,Leszek i Agata” Sp.z o.o.-Prezes Zarządu Leszek Kapka- za osiągnięcia w obsłudze międzynarodowego obrotu towarowego i inwestowanie w bazę i infrastrukturę logistyczną.

Wyróżnienia Srebrny Gryf wręczali:  Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski oraz Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Współorganizatorami uroczystej gali była Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” oraz stowarzyszenie „Tomaszowskie Forum Gospodarcze”. Była degustacja potraw regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich, występy artystyczne zespołów ludowych oraz zespołu „Kombinacja”

Firma FPHU KRAWPAK-aktualnie zatrudnia 32 osoby. Na polskim rynku działa od 1990 roku. Specjalizuje się w konfekcjonowaniu artykułów sypkich spożywczych, oferuje bogaty asortyment produktów, takich jak ryż, kasza, fasola, oraz szeroką gamę bakalii. Posiada nowoczesną linię produkcyjną, zapewniającą wysoką jakość oferowanych usług i realizuje  nawet krótkie terminy.  W skład  parku maszynowego wchodzą m.in. automaty do pakowania tunele folii termokurczliwej, zgrzewarki półautomatyczne.
Firma „Leszek i Agata” Sp. z o.o.-Aktualnie zatrudnia 45 osób. Została założona w 1998 roku jednak najlepsi pracownicy oraz założyciele pracowali w branży już od 1993 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Rolniczej 10. Park samochodowy znajduje się pod stałą kontrolą jakości przez co obecnie firma posiada bardzo nowoczesny, niezawodny oraz stale monitorowany tabor. RozwijA również sieć placówek. Obecnie posiada od 2007 roku przedstawicielstwo we Lwowie. Natomiast w niedalekiej przyszłości planuje otwarcie nowej filii w Kijowie aby móc jeszcze lepiej i szybciej obsłużyć każdego  klienta. Starania zostały docenione już przez wielu klientów, a dodatkowo zostali wyróżnieni w plebiscycie Pulsu Biznesu jako „Gazela Biznesu roku 2008”. Firma „Leszek i Agata” stanowi trzon grupy „Oscar” oferując najszerszy zakres usług spośród wszystkich firm. W skład j oferty wchodzi:
Kompleksowa spedycja oraz transport drogowy, morski i kolejowy:
Biuro Turystyczne Quand

Biuro zostało założone w 1991 roku i jest prowadzone przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w organizowaniu turystyki krajowej i zagranicznej. Nabyte  w tym czasie doświadczenie i stabilność a także sprawdzona kadra pilotów, przewodników oraz fachowa kadra kierowców gwarantują profesjonalny poziom usług, a tym samym pełną satysfakcję klientów. Firma specjalizuje się w obsłudze turystów przyjeżdżających do Zamościa, na Roztocze, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Proponuje szeroki wachlarz imprerz wyjazdowych na Kresy Wschodnie, bogatych programowo, w różnych wariantach i na różnych trasach. BT QUAND obsługuje turystów indywidualnych, małe grupy rodzinne i towarzyskie, wycieczki szkolne, zakładowe, jak również organizuje duże imprezy plenerowe dla grup kilkusetosobowych. W BT QUAND na stałe zatrudnionych jest 6 osób. Poza tym zatrudnia rzeszę ludzi do obsługi grup turystycznych, jak piloci czy przewodnicy. W latach 2008-2009 biuro obsłużyło prawie 30 tys. osób.W 2008 roku firma zdobyła I nagrodę za najlepszy produkt turystyki weekendowej województwa lubelskiego. Biuro było również wielokrotnie wyróżniane na ogólnopolskich targach turystycznych za ciekawą i nowatorską ofertę.

Wręcznie nagród „Srebrnego Gryfa „

W dniu jutrzejszym 17 czerwca odbędzie się uroczystość wręczenia wyróżnień przyznawanych przez Powiat Tomaszowski – statuetek „Srebrnego Gryfa”.

Do wyróżnienia zgłoszono 6 firm;

 1. Grupę ANTEX z Lubyczy Królewskiej,
 2. F.P.H.U KRAWPAK Stanisław Krawczyk z Kolonii Rogóźno, gm.Tomaszów Lub.,
 3. Biuro Turystyczne ,,QUAND” z Tomaszowa Lubelskiego,
 4. Firmę ,,Leszek i Agata”Sp.z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego,
 5. Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych sp.j-Jerzy,Dariusz,Stefan Koperwas.
 6. ROZTOCZE Mieczysław,Marek i Tomasz Szaluś, Sp.j. Hurtownia piwa, wina i napojów chłodzących z Tomaszowa Lubelskiego.

Analizy dokonywano pod kątem udziału firm w rozwiązywaniu problemów powiatowego rynku pracy, tworzeniu miejsc pracy, pozyskiwaniu środków unijnych, działalności promocyjnej w kraju i zagranicą, działalności inwestycyjnej oraz udziałowi firm w życiu społeczno – gospodarczym powiatu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym, w dniu 16 czerwca br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd wyraził zgodę na zbycie karetki przez SP ZOZ, zbycie złomu stalowego i żeliwnego i majątku trwałego Zespołu Szkół Nr 6 w Lu.byczy Królewskiej. Zarząd dokonał też zmian w budżecie Powiatu, w związku z udzieleniem przez samorządy gminne pomocy finansowej Powiatowi tomaszowskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 10 czerwca 2011 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu. Rada podjęła uchwałę o powołaniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Rada Społeczna liczy 15 osób, a jej kadencja potrwa 4 lata. Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, a przedstawicielem Wojewody Lubelskiego Robert Kuźniarz. W skład Rady wchodzą ponadto przedstawiciele samorządów powiatu tomaszowskiego: Andrzej Adamek-Bełżec, Zdzisław Wojnar-Jarczów, Janusz Bałabuch-Krynice, Tomasz Leszczyński-Lubycza Królewska, Cezary Girgiel-Łaszczów, Kazimierz Organista-Rachanie, Franciszek Kawa-Susiec, Piotr Pasieczny-Tarnawatka, Irena Witkowska- Telatyn, Wojciech Żukowski-miasto Tomaszów Lub., Antoni Wawryca-gmina Tomaszów Lub., Mariusz Zając – Tyszowce, Joanna Buczkowska-Ulhówek. W dalszej części obrad Rada dokonała zmian w budżecie powiatu na 2011 rok oraz zdecydowała o zaciągnięciu kredyty ze środków Banku Rozwoju Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania pt. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521 L Tomaszów Lubelski-Ulhówek o długości 8,2 km”.

Sesja Rady Powiatu

VII Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim  odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 roku /piątek/ o godz. 730 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68. W porządku obrad przewidziano powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, zaopiniowanie wniosku Starosty o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej , a także dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatowych

Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości powiatowych:

 • Niezabudowana nieruchomość w Tarnawatce przy drodze krajowej nr 17
 • Zabudowana budynkami warsztatowo-magazynowymi nieruchomość w Lubyczy Królewskiej obok stacji PKP

Szczegóły przetargów na stronie BIP: www.powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl w zakładce Budżet i przetargi/oferty inwestycyjne

Strona 31 z 68« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »