• Funusze Europejskie 2014-2020
  • Newsletter

  • EWUŚ
  • Dane meteo

  • wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Obchody rocznicy „Września 1939”

W Tomaszowie Lubelskim uroczyście obchodzono 72 rocznice wybuchu II wojny światowej. Mszę Świętą w Kościele Serca Jezusowego koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński. W uroczystościach uczestniczyły władze Powiatu Tomaszowskiego Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jan Fila, władze  miasta , gminy Tomaszów Lub., przedstawiciele służb, inspekcji, delegacje zakładów pracy , młodzież szkolna i mieszkańcy miasta . Złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939.

IX Sesja Rady Powiatu

    W dniu  6 września 2011 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. W porzadku obrad przewidziano m.in.

1.       Informację o przygotowaniu szkół/placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego do roku szkolnego 2011/2012.

2.       Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze.

3.       Sprawozdanie z działalności Agencja Rozwoju roztocza Sp.z.o.o. za lata 2007-2010.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,

3/ zaopiniowania wniosku Starosty,

4/ wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z Gminą Miejską Tomaszów Lubelski,

5/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatylu,

6/ przystąpienia do projektu pod nazwą: „Łatwiej na Roztocze”,

7/ przystąpienia do projektu pod nazwą: „Turystyczne wrota Roztocza-partnerska współpraca w zakresie   rozwoju  infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” ,

8/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Susiec,

9/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Telatyn,

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

11/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec ,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

15/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

16/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

     17/  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

    18/  udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

                                                             

                            

 

 

                 

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 31 sierpnia pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.Zarząd wysłuchał informacji o przygotowaniu szkół/placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego do roku szkolnego 2011/2012, a także podjął uchwały w sprawach:

1/ udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
           jednostki organizacyjnej powiatu,

2/ informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych
           w Tomaszowie Lubelskim,

5/ zaopiniowania zaliczenia i ustalenia przebiegu dróg publicznych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
          do kategorii dróg gminnych.

Zarząd zatwierdził też wykaz nieruchomości powiatu tomaszowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania   w użytkowanie wieczyste , użytkowanie, najem lub dzierżawę dla nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Kościuszki. Na  zakończenie obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu

SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW w Tomaszowie Lubelskim

Stowarzyszenie „Czajnia” działając w partnerstwie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny przystępuje do realizacji projektu szkoleniowego dla osób pracujących z dziećmi – świadkami lub ofiarami przestępstw. Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.
W projekcie przewidziano szkolenie dla 20 osób zawodowo pracujących na rzecz dzieci poszkodowanych w przestępstwie o tematyce: „Diagnoza dziecka krzywdzonego dla potrzeb procedur wymiaru sprawiedliwości”. Szkolenie odbędzie się w dniach 16 – 17 września 2011 r. w Tomaszowie Lubelskim i będzie obejmowało 20 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów pracujących w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu, psychologów biegłych sądowych: Małgorzatę Szulik i Marylę Glegołę – Szczap. Rekrutacja uczestników przewidziana jest do końca sierpnia 2011 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Wyspiańskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. /84/ 664 42 54.
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W Szarowoli, na miejscowym stadionie, 21 sierpnia 2011r. odbyły się coroczne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tomaszowskiego.Na zawody przybył mł.bryg. Gustaw Włodarczyk zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Obecny był Poseł na Sejm RP Mariusz Grad, władze Powiatu, burmistrzowie i wójtowie, kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży. Otwarcia zawodów dokonał Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, który życzył wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zaciętej i sportowej rywalizacji. W szranki stanęły 4 Kobiece Drużyny Pożarnicze OSP oraz 23 drużyny męskie, reprezentujące wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego. W rywalizacji pań zwyciężyła Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP z Podhorzec, gmina Tomaszów Lub., drugie miejsce zajęła drużyna kobieca z Perespy, gmina Tyszowce, trzecie drużyna z Wożuczyna, gm. Rachanie a czwarte drużyna z Ulowa, gm. Tomaszów Lub.  Wśród mężczyzn rywalizację wygrała drużyna w Tarnoszyna, gm. Ulhówek, drugie miejsce przypadło strażakom z Zimna, gm. Łaszczów a trzecie jednostce OSP z Bełżca. Kolejne miejsca zajęły jednostki OSP z Czartowczyka, Poturzyna, Zadnogi, Perespy, Jurowa, Telatyna, Sumina, Pawłówki, Łubcza, Przeorska, Chyż, Niemirówka Kolonii, Pasiek, Rudy Żurawieckiej, Szarowoli, Werechań, Źwiartowa, Lubyczy Królewskiej, Ulhówka i Podlodowa. Najlepsze zespoły uhonorowano pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu ppoż. ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów. Specjalne podziękowania otrzymali z rąk Starosty Jana Kowalczyka i Komendanta Powiatowego PSP Stanisława Kielecha właściciele obiektów w Szarowoli panowie Heronim Wrębiak i Mieczysław Witkowski.

„Energetyczni kreatorzy zmian”

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii to szansa na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. To niepowtarzalna szansa na lepszą jakość życia nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.

         W ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w czerwcu i lipcu 2011 roku przeprowadziła 8 seminariów, w których uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Zostały one objęte honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Panów Starostów poszczególnych powiatów, w tym Starosty Tomaszowskiego – Jana Kowalczyka. Seminaria odbyły się w Hrubieszowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie i Kraśniku. Są jednym z działań projektowych, mających na celu przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W trakcie seminariów zostały przedstawione wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez TNS OBOP wśród mieszkańców 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego pokazujące m. in. ich nastawienie do przewidywanej zmiany gospodarczej związanej z rozwojem branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaprezentowano również potencjał OZE istniejący w poszczególnych powiatach ziemskich województwa lubelskiego oraz możliwości jego wykorzystania. W trakcie części warsztatowej uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności związane, m.in. z: tworzeniem koalicji branżowych, zasadami komunikacji w społeczności lokalnej, pokonywaniem barier na drodze do zmiany gospodarczej oraz planowaniem strategii zarządzania zmianą gospodarczą z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Celem seminariów było także zachęcenie uczestników do podjęcia współpracy partnerskiej w celu opracowania koncepcji rozwoju lokalnego w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i działania poprawiające efektywność energetyczną (EE), a także zmierzające do opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą. W kolejnym etapie realizacji projektu partnerstwa lokalne będą mogły zgłosić swoje pomysły do konkursu organizowanego w ramach projektu przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, który zostanie  wkrótce ogłoszony. Spośród nadesłanych aplikacji Kapituła Konkursowa wybierze trzy najlepsze lokalne koncepcje partnerstw.

Dla laureatów konkursu zostaną opracowane strategie zarządzania zmianą gospodarczą w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE. Przedstawiciele zwycięskich partnerstw będą uczestniczyli w 2 wizytach studialnych, w trakcie których zapoznają się z dobrymi praktykami polskich gmin, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju dzięki wykorzystaniu potencjału OZE i poprawie EE oraz w seminariach rozwijających współpracę zainicjowaną w ramach partnerstw. W powyższych działaniach uczestniczyć będzie po 12 przedstawicieli każdego ze zwycięskich partnerstw. Ponadto, będą one promowane m.in. na portalu projektu i podczas konferencji w czerwcu 2012 roku jako dobre praktyki regionalne.

Szczegółowe informacje nt. działań projektowych znajdują się na portalu www.energetycznikreatorzyzmian.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Dobry Klimat dla Powiatów”

Powiat Tomaszowski przystąpił do uczestnictwa w projekcie „Dobry Klimat dla Powiatów”Jest to jedyny i pierwszy projekt z Polski nie dotyczący przeciwdziałaniu pożarom lasów, który uzyskał dotację na kampanię informacyjno-promocyjną z instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej w priorytecie Informacja i Komunikacja.  Projekt rozpoczął się 1 września 2010 roku, a działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Przyznana dotacja ze środków LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze środków NFOŚiGW – 811 438 euro (45%). Pozostałe 90 248 euro (5%) zapewnią partnerzy projektu. Cele projektu zakładają m.in.

  • Aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu.
  • Stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.
  • Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

więcej »

Powiat Tomaszowski zwycięża po raz trzeci z rzędu

XII  WOJEWÓDZKIE  IGRZYSKA REKREACYJNO-SPORTOWE   LZS odbyły się 6 sierpnia 2011r.w Kraśniku . Po raz trzeci z rzędu w klasyfikacji końcowej zwyciężył Powiat Tomaszowski uzyskując 1306 pkt. W klasyfikacji gmin na II miejscu sklasyfikowano gminę Tyszowce a na III gminę Rachanie. Pozostałe gminy z naszego powiatu Telatyn i Łaszczów zajęły odpowiednio V i VI miejsce. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych konkurencji z uwzględnieniem miejsc zajętych przez drużyny oraz zawodniczki i zawodników powiatu tomaszowskiego.Pod nieobecność Starosty Jana Kowalczyka/pielgrzymuje do Częstochowy/ puchar i nagrody za zajęcie I miejsce odebrali Wicestarosta Jan Fila i Dyrektor Wydziału Oświaty,Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Janusz Frykowski /na zdjęciu z pucharem/

więcej »

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Sienkiewicza

Został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Sienkiewicza, oznaczonej numerem działki 76/1 na arkuszu 30 o powierzchni 0,1271 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym, jednopiętrowym o powierzchni zabudowy 250,2 m2.

Szczegóły przetargu na stronie BIP : www.powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl w zakładce Budżet i przetargi/oferty inwestycyjne

Starosta pielgrzymuje do Częstochowy

W dniu 2 sierpnia 2011 r. z Tomaszowa wyruszyła doroczna pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród pielgrzymów już po raz drugi jest Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, a także Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek i zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Anna Kołaszewska. Po raz pierwszy w tomaszowskiej pielgrzymce uczestniczy 14-osobowa grupa wiernych z Bełza na Ukrainie.

Bezpłatne badania profilaktyczne

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim zaprasza mieszkańców powiatu tomaszowskiego  od 17 do 50 roku życia (urodzeni w latach 1961 – 1994) u których wcześniej nie rozpoznawano   w/w chorób, ubezpieczonych i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego do udziału w Powiatowym programie wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia i cukrzycy.W ramach programu pobierana będzie krew w celu oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, LDL,HDL, trójglicerydów oraz poziomu glukozy we krwi.

Ponadto każda osoba uczestnicząca w programie otrzyma ulotkę informacyjną  nt. profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy.

Realizacja programu rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do czasu wykorzystania miejsc lecz nie dłużej jak do 15 grudnia 2011 roku.

Chętni do udziału w programie mogą kontaktować się z Laboratorium SYNEVO  w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Petera 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 i w soboty w godz. od 8.00 – 12.00, tel. 84 664-27-95. Do badań należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości.

Chcąc uzyskać obiektywne wyniki badań należy zgłosić się do pobrania materiału (krwi) w godzinach rannych przed posiłkiem.

X Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu

Strona 31 z 69« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »