• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

7 grudnia 2013 r. IV Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tomaszowskiego

szchy grand prix 2014

Sesja Rady Powiatu

XXX Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu 25 listopada 2013 roku .Na początku obrad ślubowanie złożył Tomasz Berezecki, który został radnym po rezygnacji z mandatu przez Jana Wójtowicza. Informację z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej Sesji przedstawił Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.W dalszej części obrad  Andrzej Gwozda Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie przedstawił informację dotyczącą zakresu inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających na terenie powiatu Tomaszowskiego. Rada Powiatu przyjęła również informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014., a także informację dotyczącą wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2013 roku.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

1/ przyjęcia od Powiatu Biłgorajskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania   drogi powiatowej ,

2/ / powierzenia Powiatowi Biłgorajskiemu zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego ,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla   których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim na cele niezwiązane z budową,    przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

4/ zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6   im. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy Królewskiej,

5/ zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Nr 6  im. Czesława Kanafojskiego   w Lubyczy Królewskiej,

6/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Nr 6  im. Czesława   Kanafojskiego w Lubyczy Królewskiej,

7/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r,

8/ / zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej     oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizacje w powiecie tomaszowskim na rok 2013,

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok,

                       

 

 

21listopada 2013 r. spotkanie z przedstawicielami gmin Rejonu Sokalskiego

W dniu 21 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim gościli Pan Igor Daciuk (Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady) oraz przedstawiciele gmin Rejonu Sokalskiego. Celem spotkania było zapoznanie gości z Powiatem Tomaszowskim oraz z gminami, z którymi w dniu 15 listopada 2013 r. w Wielkich Mostach na Ukrainie zostały podpisane listy intencyjne w sprawie współpracy.

Projekt „40 tysięcy możliwości dla 50+” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

header_ue1

Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

 • bialskiego

 • Powiat m. Biała Podlaska

 • chełmskiego

 • Powiat m. Chełm

 • hrubieszowskiego

 • janowskiego

 • krasnostawskiego

 • kraśnickiego

 • lubartowskiego

 • opolskiego

 • parczewskiego

 • radzyńskiego

 • świdnickiego

 • tomaszowskiego

 • włodawskiego

 • zamojskiego

 • Powiat m. Zamość

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)

 • osoby długotrwale bezrobotne

 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”

 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 30 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

 2. Wsparcie pomostowe:

 1. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego

 • Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

 1. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów

 2. Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);

 • wyżywienie podczas szkoleń;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl

w połowie grudnia 2013 roku.

23 listopada 2013 r. III Turniej Szachowy o puchar Starosty Tomaszowskiego

14-15 listopada 2013 r. Wizyta studyjna na Ukrainie

W dniach 14-15.11.2013 r. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powiatu tomaszowskiego gościli na Ukrainie. Celem wizyty było podpisanie listów intencyjnych w sprawie nawiązania współpracy i zawarcia umów partnerskich.

Informacja dla Mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego !

       W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum  Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie informujemy, że z dniem 04 listopada br. wszelkie połączenia realizowane z terenu powiatu tomaszowskiego na numer 112   (telefony stacjonarne oraz komórkowe) są obsługiwane przez WCPR w Lublinie. Z procedury obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112 zatwierdzonej na poziomie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że zgłoszenia takie będą obsługiwane następująco:

    •  zgłaszający usłyszy  zapowiedź  słowną o  miejscu  połączenia „Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie”,

    •  operator WCPR przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi rozmowę ze zgłaszającym ustalając  m.in, miejsce zgłaszanego zdarzenia (powiat, gmina, miejscowość, ulica,  numer telefonu zgłaszającego oraz rodzaj zdarzenia i służbę właściwą kompetencyjnie do jego obsługi),

    •  operator WCPR powiadomi zgłaszającego,  że przełącza rozmowę do właściwej służby (np. do dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim) oraz poprosi o pozostanie przy linii,

    •  dyspozytor właściwej służby (np. dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej  w Tomaszowie Lubelskim), będzie kontynuował rozmowę przyjmując całe zgłoszenie od początku (imię,  nazwisko, adres, co się zdarzyło itd.) ,po czym zadysponuje do zdarzenia właściwe  siły ratownicze.

     Mając na względzie potrzebę zapewnienia jak najszybszej interwencji jednostek  straży pożarnej, zwłaszcza w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, prosimy Mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego  aby zgłoszenia  takie kierować na numer alarmowy 998 obsługiwany bezpośrednio przez dyspozytora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

Bezpieczeństwo energetyczne Województwa Lubelskiego

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące kampanii edukacyjno-informacyjnej

„Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.11.2013 o godz. 10:00 

w  Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Lwowska 68  

Obrady Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego odbyło  się w dniu13 listopada 2013 roku. Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,

2/ projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2014,
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

W dalszej części obrad Zarząd wydał decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, w stosunku do nieruchomości położonej w Rybnicy, przyjął informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 oraz informację dotyczącą wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2013 roku.

Zarząd przygotował też projekty uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2013r. o godz.10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Puchar Starosty dla księży z Częstochowy

W  hali Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji Zespołu Szkół nr. 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się IV Mistrzostwach Polski Księży w Piłce Siatkowej.W turnieju finałowym, podobnie jak w  wystąpiły cztery siatkarskie ekipy, reprezentujące archidiecezję częstochowska, Ordynariat Polowy oraz dwa zespoły naszej diecezji (młodszy i starszy).Najlepszym zespołem okazała się drużyna kapłanów z archidiecezji częstochowskiej, która bez straty seta wygrała wszystkie spotkania. Drugie miejsce zajęła pierwsza ekipa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a trzecie druga drużyna tej diecezji.
Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz gadżety związane z ziemią tomaszowską. Nagrody ufundowali: Starosta Jan Kowalczyk i Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Skład ekipy diecezji zamojsko-lubaczowskiej: ks. Grzegorz Chabros, ks. Paweł Derylak, ks. Andrzej Dzido, ks. Marek Giergiel, ks. Maciej Lewandowski, ks. Jacek Rak, ks. Artur Sokół, ks. Tomasz Szady, ks. Piotr Szeptuch, ks. Tomasz Szumowski, ks. Kamil Taras, ks. Konrad Zalewski.

100_2014

100_2016

100_2023

100_2030

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Westerplatte.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek:
1) 201/16 i 202/5 arkusz mapy 22 o łącznej powierzchni 0,0585 ha – cena wywoławcza 74 000,00 zł /siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
2) 202/4 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0686 ha – cena wywoławcza 86 000,00 zł/osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
3) 202/7 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0528 ha – cena wywoławcza 66 000,00 zł/sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
4) 202/9 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0564 ha – cena wywoławcza 71 000,00 zł/siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.
Z ustalonej w wyniku przetargu ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
Nieruchomości stanowią niezabudowane działki budowlane. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00073725/2. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/157/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim /Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 36, poz. 1173/, nieruchomości są położone w terenach oznaczonych jako: 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy – działki budowlane z możliwością zabudowy gospodarczej.
Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej – mieszkalnej i realizację pomieszczeń handlowych i usług nieuciążliwych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 16 grudnia 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 16 grudnia 2013 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetargi odbędą się dnia 19 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro. Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można
uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
Mapa nieruchomości znajduje się na stronie:http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zatylu, gmina Lubycza Królewska.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego położonej w Zatylu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 327/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 5,4819 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska (użytki – RIVa – 3,7626ha, PsVI – 1.5173ha, BrRIVa – 0.2020ha).Cena wywoławcza nieruchomości – 290 000,00 zł /dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/. Wadium – 15 000,00 zł /piętnaście tysięcy złotych/. Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00054052/4. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubycza Królewska zatwierdzonym Uchwałą Nr III/26/2002 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2002 r., nieruchomość jest położona w terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego, zagrodowego, usług rzemiosła i innych.
Nieruchomość stanowiące przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 10 grudnia 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 10 grudnia 2013 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
Mapa nieruchomości umieszczona jest na stronie:http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136

Strona 31 z 87« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »