• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Pierwsza Sesja Rady Powiatu IV Kadencji

We wtorek 30 listopada 2010r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się pierwsza Sesja Rady Powiatu IV Kadencji. Radni złożą ślubowanie oraz wybiorą przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Wybrany zostanie również Starosta, wicestarosta i trzech członków Zarządu Powiatu.

Akcja badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzoną narodową akcją badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, uprzejmie informujemy, i Powiat Tomaszów Lubelski został wytypowany do bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2010 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 17:00:

 • cytologia u kobiet
 • mammografia u kobiet

Miejscem postoju cytomammobusu będzie plac z tyłu NZOZ Poradni Rodzinnej w Tomaszowie Lub. przy ul. Petera 3.Kobiety w innym wieku gorąco zapraszamy na bezpłatne lekarskie badanie onkologiczne w dniu 1 grudnia (środa) w godz. 900-1700 w budynku NZOZ Poradnia Rodzinna ul. Petera 3 w Tomaszowie Lubelskim. Badanie prowadzone będzie przez lekarza onkologa z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Podstawowym celem tych działań jest obni enie umieralności kobiet z powodu chorób nowotworowych w Państwa rejonie. Liczymy na masowy udział kobiet w tej akcji. więcej »

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zarządzonych na 21.11.2010r.

Komisja potwierdza, że otrzymała 91 protokołów głosowania od 91 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:

 1. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 36 212.
 2. Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych z pkt 1, która stanowi warunek udziału list w podziale mandatów, wynosi 1811.
 3. Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych spełniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
  1. lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD: 3 550
  2. lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 9 292
  3. lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP: 5 220
  4. lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 10 245
  5. lista nr 19 KWW “SAMORZĄDOWCY”: 5 468
 4. Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 3 prawa do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
  1. lista nr 17 KW LIGA POLSKICH RODZIN: 1 182
  2. lista nr 18 KW NDP – SAMOOBRONA LEPPERA: 1 255

więcej »

Akcja: Powiatowy Program wczesnego wykrywania chorób tarczycy


ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

zaprasza

osoby w wieku od 15 do  45 roku życia

(ubezpieczone i nie posiadające ubezpieczenia)

zamieszkujące na terenie powiatu tomaszowskiego

do udziału w

POWIATOWYM PROGRAMIE WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB TARCZYCY

W ramach programu pobierana jest krew w celu oznaczenia poziomu podstawowego hormonu tarczycy (TSH).

Realizacja programu potrwa do czasu wykorzystania miejsc lecz nie dłużej jak do 15 grudnia 2010 roku.

Ponadto każdy uczestniczący w programie otrzyma ulotkę  informacyjną nt. profilaktyki chorób tarczycy.

Chętni do uczestniczenia w programie mogą kontaktować się

z LABORATORIUM SYNEVO

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Petera 1 (Przychodnia)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00,

tel. 84 664-27-95

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie lubelskim, 15 listopada br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Było to już jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu w mijającej kadencji. Na początku obrad Zarząd wysłuchał informacji przedstawionej przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pawła Kościołko,  dotyczącej zakresu inwestycji i remontów realizowanych przez tę jednostkę w roku bieżącym. Dyrektor poinformował też o realizowanych jeszcze inwestycjach drogowych i przewidywanych terminach ich zakończenia. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach prognozy finansowej budżetu powiatu do 2021 roku. Zarząd przyjął też projekt budżetu powiatu na 2011 roku, który zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jego zaopiniowania. Budżet na 2011 rok uchwalony będzie przez nowo wybraną Radę Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdził też składy Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wyróżnienie dla Powiatu Tomaszowskiego

W siedzibie Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie, w dniu 4 listopada 2010 r. odbyły się uroczystości jubileuszu 105. rocznicy powstania związku.  Podsumowano również kolejną edycję konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” który przeprowadzony został pod honorowym patronatem Pani Wojewody Genowefy Tokarskiej. Miło nam poinformować, że wśród trzech wyróżnionych samorządów powiatowych znalazł się Powiat Tomaszowski. Okolicznościową statuetkę oraz gratulacje odebrał z rąk Prezesa ZO ZNP Pani Grażyny Bobowskiej Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu

OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM
z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)
Powiatowa Komisja Wyborcza w Tomaszowie Lubelskim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Ostatnia Sesja III Kadencji

Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 29 października odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu. Na początku obrad radni przyjęli informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. Rada Powiatu uchwaliła zaktualizowany „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego” oraz podjęła kilka uchwał dotyczących m.in.: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej, zaciągnięcia kredyty długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ. Na zakończenie obrad Rada powiatu przyjęła stanowisko w sprawie ochrony Lasów Państwowych Skarbu Państwa . W stanowisku, które przekazane będzie władzom państwowym i parlamentarzystom czytamy m.in.:W związku z zaistniałymi sytuacjami przekazywania lasów państwowych prywatnym właścicielom oraz planowanej do uchwalenia ustawie, która ma spowodować prywatyzację zasobów leśnych będących własnością Skarbu Państwa Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim wyrażamy swój stanowczy sprzeciw takim działaniom.Lasy będące we własności Skarbu Państwa są od ponad pięćdziesięciu lat pielęgnowane i utrzymywane poprzez racjonalną gospodarkę leśną prowadzoną przez odpowiednie, wykwalifikowane i przygotowane do tego służby leśne. Jest opracowany i stworzony cały system gospodarki leśnej, który sprawdził się na przestrzeni czasu i nawet jest wymieniany na całym świecie jako bardzo sprawny i służy jako wzorzec do wdrażania w innych państwach.Należy wspomnieć, że wbrew wielu opiniom w rozumieniu „prowadzenie gospodarki leśnej” to nie tylko pozyskiwanie drewna i odnawianie lasu poprzez nasadzenia, lecz również prowadzenie na wielu płaszczyznach szeregu innych działań, takich jak: edukacja szkolna w tym tworzenie ścieżek edukacyjnych i rekreacyjno-turystycznych, organizowanie zielonych szkół, prowadzenie działań promujących ekologię i zdrowy styl życia oparty na symbioziez przyrodą, a także współpraca w prowadzeniu gospodarki zwierzyną leśną.      Obawiamy się, że zmiana własności lasów może spowodować, że szereg działań szczególnie tych, które nie są nastawione na pozyskiwanie drewna, lecz na inne wartości edukacyjne i ekologiczne będzie zaprzestanych, ponieważ właściciele prywatni nie będą widzieli w tym opłacalności.Istnieje także obawa, że racjonalna gospodarka leśna może być zakłócona poprzez nastawienie się właścicieli lasów na zysk, co zniweczy prace wielu pokoleń leśników, którzy pracowali na obecny kształt i zasób lasów. Dlatego też jeszcze raz wyrażamy swój sprzeciw takim działaniom pamiętając, że lasy są naszym wspólnym dobrem i nie mogą podlegać jakiejkolwiek prywatyzacji. Kończąc obrady XXIV Sesji III Kadencji Rady Powiatu przewodniczący Jan Dawidowski oraz Starosta Jan Kowalczyk wręczyli wszystkim radnym okolicznościowe podziękowania i upominki. Podziękowania za pomoc i współpracę złożyła radnym Stanisława Raczkiewicz z Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w imieniu nauczycieli dziękował Roman Kania –dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 ,a w imieniu pracowników pomocy społecznej Katarzyna Kyć- dyrektor PCPR.

Sesja Rady Powiatu

XXXIV Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.  Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 29 października 2010 roku /piątek/ o godz. 1000w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji.
 5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji oraz z działalności Zarządu  Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego”,
  2. zaciągnięciakredytu  na  wyprzedające finansowanie działań  finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010,
  6. rozpatrzenia skargi,
 11. Przyjęcie stanowiska w sprawie ochrony Lasów Państwowych Skarbu Państwa.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania
 14. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka  obradował Zarząd Powiatu. Zarząd przyjął informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 oraz z realizacji środków finansowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych. Zarząd podjął m.in. uchwały w sprawach:

 • wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności
 • udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
 • zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
 • ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie lub. u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Sienkiewicza.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek o sprzedaż nieruchomości położonej przy drodze powiatowej-ulicy Ściegiennego w Tomaszowie Lub. oraz przygotował projekty uchwał, które będą tematem obrad podczas najbliższej sesji Rady powiatu

Wybory samorządowe 2010 – statystyka po rejestracji list kandydatów

 

W dniu 22 października 2010 do godziny 24:00 możliwa była rejestracja list kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

Powiatowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 7 list kandydatów:

 • KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN
 • KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA – SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA
 • KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 • KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
 • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
 • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄDOWCY”

Na wszystkich listach komitetów wyborczych zarejestrowano 263 kandydatów. więcej »

DRUŻYNA KP POLICJI z TOMASZOWA LUBESKIEGO –SIATKARSKIM MISTRZEM WŚRÓD MUNDUROWYCH

W dniu 16.10.2010r,w Tomaszowie Lubelskim na obiektach sportowych ZS nr 1, odbył się III Turniej Służb Mundurowych w piłce siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Tomaszowskiego – Jana Kowalczyka. Organizatorem sobotniego turnieju był Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk, a współorganizatorem Placówka Straży Granicznej w Łaszczowie. W turnieju wzięli udział praktycznie reprezentanci wszystkich formacji mundurowych reprezentujących Powiat Tomaszowski, czyli sześć zespołów reprezentujących Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie, w Chłopiatynie, w Hrebennem oraz drużyny Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie lub., Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski i Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, późniejszego triumfatora; jak się okazało, całego turnieju. Turniej początkowo rozgrywany był w dwóch grupach po trzy drużyny każda z każdym:
Grupa A: Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski, PSG w Hrebennem, Straż Pożarna Tomaszów Lubelski.
Grupa B: PSG w Łaszczowie, PSG w Chłopiatynie, Komenda Policji w Tomaszowie Lubelskim.
Zacięta walka toczyła się w każdej z grup , drużyny musiały jednak wyłonić dwie najlepsze ekipy premiowane awansem do półfinałów.
Półfinał: Nadleśnictwo- SG Chłopiatyn 2:0 (15:11, 15:12),
Policja – SG Hrebenne 2:0 (16:14,15:6) więcej »

Strona 31 z 63« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »