• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Bezpieczeństwo energetyczne Województwa Lubelskiego

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące kampanii edukacyjno-informacyjnej

„Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.11.2013 o godz. 10:00 

w  Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Lwowska 68  

Obrady Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego odbyło  się w dniu13 listopada 2013 roku. Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,

2/ projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2014,
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

W dalszej części obrad Zarząd wydał decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, w stosunku do nieruchomości położonej w Rybnicy, przyjął informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 oraz informację dotyczącą wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2013 roku.

Zarząd przygotował też projekty uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2013r. o godz.10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Puchar Starosty dla księży z Częstochowy

W  hali Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji Zespołu Szkół nr. 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się IV Mistrzostwach Polski Księży w Piłce Siatkowej.W turnieju finałowym, podobnie jak w  wystąpiły cztery siatkarskie ekipy, reprezentujące archidiecezję częstochowska, Ordynariat Polowy oraz dwa zespoły naszej diecezji (młodszy i starszy).Najlepszym zespołem okazała się drużyna kapłanów z archidiecezji częstochowskiej, która bez straty seta wygrała wszystkie spotkania. Drugie miejsce zajęła pierwsza ekipa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a trzecie druga drużyna tej diecezji.
Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz gadżety związane z ziemią tomaszowską. Nagrody ufundowali: Starosta Jan Kowalczyk i Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Skład ekipy diecezji zamojsko-lubaczowskiej: ks. Grzegorz Chabros, ks. Paweł Derylak, ks. Andrzej Dzido, ks. Marek Giergiel, ks. Maciej Lewandowski, ks. Jacek Rak, ks. Artur Sokół, ks. Tomasz Szady, ks. Piotr Szeptuch, ks. Tomasz Szumowski, ks. Kamil Taras, ks. Konrad Zalewski.

100_2014

100_2016

100_2023

100_2030

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Westerplatte.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek:
1) 201/16 i 202/5 arkusz mapy 22 o łącznej powierzchni 0,0585 ha – cena wywoławcza 74 000,00 zł /siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
2) 202/4 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0686 ha – cena wywoławcza 86 000,00 zł/osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
3) 202/7 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0528 ha – cena wywoławcza 66 000,00 zł/sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
4) 202/9 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0564 ha – cena wywoławcza 71 000,00 zł/siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.
Z ustalonej w wyniku przetargu ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
Nieruchomości stanowią niezabudowane działki budowlane. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00073725/2. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/157/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim /Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 36, poz. 1173/, nieruchomości są położone w terenach oznaczonych jako: 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy – działki budowlane z możliwością zabudowy gospodarczej.
Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej – mieszkalnej i realizację pomieszczeń handlowych i usług nieuciążliwych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 16 grudnia 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 16 grudnia 2013 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetargi odbędą się dnia 19 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro. Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można
uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
Mapa nieruchomości znajduje się na stronie:http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zatylu, gmina Lubycza Królewska.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego położonej w Zatylu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 327/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 5,4819 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska (użytki – RIVa – 3,7626ha, PsVI – 1.5173ha, BrRIVa – 0.2020ha).Cena wywoławcza nieruchomości – 290 000,00 zł /dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/. Wadium – 15 000,00 zł /piętnaście tysięcy złotych/. Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00054052/4. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubycza Królewska zatwierdzonym Uchwałą Nr III/26/2002 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2002 r., nieruchomość jest położona w terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego, zagrodowego, usług rzemiosła i innych.
Nieruchomość stanowiące przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 10 grudnia 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 10 grudnia 2013 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
Mapa nieruchomości umieszczona jest na stronie:http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136

IV MISTRZOSTWA POLSKI KSIĘŻY W PIŁCE SIATKOWEJ

plakat mistrzostwa księży

Uczniowie „BARTOSZA” we Freudenstadt

Nie łatwo było powrócić 30 osobowej grupie młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego do szkolnego życia po tygodniowym pobycie (20-25.10.2013) u uczniów niemieckich i ich rodzin z partnerskiej Szkoły im. Eduarda Sprangera w szwarcwaldzkim Freudenstadt. Coroczne odwiedziny młodzieży obu szkół stały się już ponad dziesięcioletnią tradycją. Koordynatorzy projektu: „Europa bez granic”: Katarzyna Ważna oraz Dieter Huber wraz z dyrektorami obu szkół: Januszem Frykowskim i Arminem Wustnerem, dokłozyli wszelkich starań, aby spotkania uczniów były owocne, motywujące i atrakcyjne dla młodzieży, dla której jest to przeważnie pierwszy pobyt w Niemczech lub pierwszy kontakt z kolegami i koleżankami z oddalonego od Freudenstadt o 1400 km Tomaszowa Lubelskiego. Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie wymiany cieszy się dużą popularnością wśród społeczności uczniowskiej. Stąd każdy z uczestników musi wcześniej dokładnie umotywować chęć wyjazdu przede wszystkim dobrymi osiągnięciami dydaktycznymi i aktywnym zaangażowaniem w życie szkoły oraz program wymiany. W tegorocznej wizycie w Niemczech młodzieży towarzyszył dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 dr Janusz Frykowski oraz opiekunowie, a zarazem tłumacze: Agnieszka Łasocha Halusiak- nauczyciel języka niemieckiego, Waldemar Fugas- nauczyciel języka angielskiego oraz pedagog – Katarzyna Ważna. Uczniowie przygotowywali się do podróży w trakcie wielu spotkań z koordynatorem wymiany, wymieniając informacje na temat Szwarcwaldu, Freudenstadt oraz szkoły partnerskiej. Nawiązanie wcześniejszych kontaktów pocztą elektroniczną umożliwiło zapoznanie się z rówieśnikami niemieckimi jeszcze przed wyjazdem. Niesamowite emocje towarzyszyły pierwszemu spotkaniu z niemieckimi rodzinami goszczącymi. Ale już po pierwszym dniu pobytu wszyscy opiekunowie mogli być pewni, że ich podopieczni są bezpieczni, a bariery językowe nie istnieją. Moc wrażeń, emocji, ale i nowych doświadczeń towarzyszyła każdemu punktowi programu. Bardziej nowoczesny architektonicznie budynek niemal 50-letniej szkoły niemieckiej, bardzo spodobał się uczniom „Bartosza”. Młodzież obserwowała zajęcia lekcyjne ale też brała aktywny w nich udział. Pracowicie zaczynały się też dni poświęcone projektom tematycznym. Polsko-niemieckie grupy młodzieży uczestniczyły w grach sportowych, przedstawiały „Kopciuszka”, piekły szwarcwaldzkie ciasta drożdżowe, śpiewały oraz poznawały niemieckie gry towarzyskie. Prace projektowe miały na celu przede wszystkim bliższe poznanie młodzieży. Grupa gościła także w Starostwie, gdzie powitał ją Skarbnik Powiatu Freudenstadt Ulrich Bischoff. Uczniowie dowiedzieli się o Powiecie oraz jego mocnych stronach takich jak turystyka i przemysł maszynowy. Dzięki korzystnemu położeniu Freudenstadt przy granicy z Austrią, nasi uczniowie mogli razem zwiedzić portowe miasto Bregenz oraz podziwiać panoramę Jeziora Bodeńskiego, z położonej 1064m n.p.m. góry Pfaender. Największe jednak emocje wyzwolił pobyt w parku rozrywki – „Europapark” Rust. Bogactwo atrakcji ukrytych w sztucznie założonym świecie państw europejskich, przepiękna jesienna pogoda, roślinność i bajkowe, często fantazyjne dekoracje terenu parku, sprawiły, że wszyscy bez wyjątku poczuli się szczęśliwi. Młodzież zwiedziła też znaną na świecie ze swych ręcznie wykonywanych produktów hutę szkła w Wolfach. Każdy z uczniów mógł tez spędzić chwile ze swoimi rodzinami goszczącymi, uczestnicząc w indywidualnych wycieczkach po regionie. Niektóre uczennice pracowicie spędzały czas w rodzinach niemieckich, piekąc polskie ciasta czy tez gotując bigos. Nie dziwne też było, ze po takim pobycie naszych uczniów w rodzinie, mamy uczniów niemieckich ze łzami żegnały swoje „przybrane polskie córki”. Opiekunowie mieli możliwość wędrówki po szlakach Szwarcwaldu, skorzystali też z cennej wymiany wzajemnych doświadczeń odnośnie systemu oświaty niemieckiej i funkcjonowania szkoły partnerskiej. Dyrektorzy obu szkół zapewnili o dalszej kontynuacji współpracy, wymienili też wstępne zaproszenia na zbliżające się jubileusze obu szkół. Wymierną nagrodą dla koordynatorów wymiany oraz opiekunów i dyrekcji był wieczór pożegnalny. Niesamowity nastrój, którzy stworzyli młodzi ludzie, śpiew, rozmowy i rozpromienione twarze, napawały radością i dawały realne, prawdziwe świadectwo bliskości i porozumienia obu narodów. „Jesteśmy inni, a jednak tacy sami”. Rozstać się było trudno. Uściski, czerwone od płaczu oczy i nosy, machające na pożegnanie ręce są właściwym wymiarem pracy podejmowanej przez Dyrekcje i pedagogów ZS Nr 1 i Eduard Spranger Schule. W dotychczasowej wymianie do Freudenstadt wzięło udział 192 polskich uczniów oraz 20 nauczycieli. Program współfinansowany jest ze środków Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie oraz z własnego wkładu uczniów.

Realizację programu umożliwili też lokalni sponsorzy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J. Hieronim Wrębiak i Mieczysław Witkowski; Wypiek i Sprzedaż Pieczywa Janusz Mikuła i Krzysztof Hałasa; Mistral Stacja Paliw Sławomir Dąbrowski; Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając; Wójt Gminy Krynice Janusz Bałabuch; FPHU KRAWPAK Stanisław Krawczyk oraz właściciel pasieki Jan Sum.

Katarzyna Ważna

100_3604

DSC00033

Akcja honorowego krwiodawstwa

W Starostwie Powiatowym 17 października 2013r.  po raz kolejny odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Uczestniczyli w niej pracownicy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, wśród nich m.in. Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło. W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. kilkanaście osób regularnie honorowo oddaje krew w Punkcie Krwiodawstwa lub podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi.

100_1995

100_1993100_1992

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 17 października 2013r. odbyła się Sesja Rady Powiatu. Rada przyjęła informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 a także informację z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Wójtowicza, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji radnego. Rada podjęła też stanowisko skierowane do premiera Donalda Tuska w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. W stanowisku czytamy m.in.:

W związku z dokonanymi zmianami w programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 i nieujęcie w nim obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim mając na uwadze dobro mieszkańców Tomaszowa, ich komfort życia oraz bezpieczeństwo wyraża głębokie zaniepokojenie. Ruch w centrum naszego miasta od wielu lat się nasila i w godzinach popołudniowych, gdy większość ludzi kończy pracę miasto jest praktycznie sparaliżowane. Droga, która położona jest wzdłuż naszego miasta jest drogą krajową, co sprawia, że przejeżdża nią wiele samochodów ciężarowych, przez co pogarsza się stan nawierzchni oraz powoduje uporczywy hałas w budynkach leżących bezpośrednio przy drodze. Droga ta jest również zagrożeniem dla dzieci i  pieszych poruszających się w jej pobliżu, a przejście na drugą stronę jezdni często graniczy z cudem.
Kolejnym argumentem przemawiającym za powstaniem w jak najszybszym czasie obwodnicy są częste kolizje i wypadki drogowe, często z udziałem przechodniów. Dziwimy się, że inwestycja, która jest już kompleksowo przygotowana do realizacji, mająca opracowaną dokumentację i wykupione grunty, ważne pozwolenie na budowę nie może od kilku lat doczekać się rozpoczęcia budowy.Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zwraca się do Rządu o ponowne przeanalizowanie możliwości finansowych i przekazanie środków na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obecny był członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski, który odczytał list od Marszałka Krzysztofa Hetmana oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Dariusz Suszyński. Przybyły władze samorządowe Powiatu Tomaszowskiego-  Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Anna Pankiewicz. Starosta Jan Kowalczyk złożył nauczycielom życzenia i gratulacje z okazji Dnia Nauczyciela a następnie wręczył akty mianowania, nagrody i stypendia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tomaszowski. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

 

Nagrody starosty
z okazji  Dnia Edukacji Narodowej – 2013

1. Leszek Bober ZS Nr 1

2. Leszek Pieńkos ZS Nr 1

3. Wiesław Wawryszczuk ZS Nr 1

4. Waldemar  Typek ZS Nr 2

5.  Jan Malec  ZS Nr 2

6.  Jolanta Kida ZS Nr 2

7. Ireneusz Romaszko ZS Nr 3

8. Barbara Frykowska ZS Nr 3

9. Grażyna Sanetra ZS Nr 3

10.Anna  Byra ZS Nr 3

11.Janusz Joniec ZS Nr 4

12.Alicja Jasińska ZS Nr 4

13.Sylwia Biszczanik ZS Nr 4

14.Leszek Tarkowski ZS Nr 4

15. Agnieszka Podgórska ZS Nr 5

16. Renata Matyjanka ZS Nr 6

17. Mirosław Hałasa ZS Nr 6

18. Roman Kania  SOSW

19. Ewelina Mróz SOSW

20. Małgorzata Krzaczkowska SOSW

21. Anna  Jarczak PPP

Nauczyciele mianowani

1.  Anna  Pępiak  ZS Nr 2

2. Magdalena Dworzycka ZS Nr 3

3.  ks Jacek Zieliński – ZS Nr 3

4.  Sławomir Nowosad – Nr 3

5.  Robert Sieradzki   ZS Nr 4

6.  Agnieszka  Maksymiak – ZS Nr 6

Stypendia  Starosty przyznane od  1 września do  31 grudnia 2013 r.

 ZS Nr 1

Justyna Bundyra

Dziurzyńska Irena

Kowalik Kinga

Mielniczek Izabela

Piskorski Hubert

Religa Dominika

Szarawa Paulina

Szwedurska Dominika

Treszczyńska Ewelina

Wojtasiewicz Aleksandra

Zięba Aleksandra

Żołądek Anna

Żurawska Karlina

ZS Nr 2

Łaba Natalia

Wawrzusik Piotr

Wawrzusiszyn Diana

Żuk Dominik

ZS Nr 3

Majerska Gabriela

Kapuśniak Tomasz

Kowalik Kacper

Zwolak Ewelina

Watrak Angelika

Bojar Monika

Muła Iwona

Pawłowska Edyta

Momot Aneta

Kołtun Anna

Syty Marek

ZS Nr 5

Juszczak Klaudia

Jakubiak Milena

 

 ZS Nr 6

Monika  Kucharska

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 9 października 2013r. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd przyjął informację o realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów maturalnych w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim, a także uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2013r. Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 17 października 2013r.o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Tomaszowie Lubelskim.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 54, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 237/2 i 238 arkusz mapy 19 o powierzchni 0,1729 ha.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym, jednopiętrowym o powierzchni użytkowej 410 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 990 000,00 zł /dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nrZA1T/00063755/8. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenie oznaczonym jako – MS – strefa śródmiejska. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 60 000 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 09 grudnia 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie:43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. W przypadku wpłaty wadium na wskazany rachunek, warunkiem dopuszczenia do przetargu, oprócz dotrzymania terminu wpłaty, jest wpływ kwoty wadium na ten rachunek, co najmniej w dniu 09 grudnia 2013 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41 wewn. 12 i 17. Więcej zdjęć na stronie:http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136
IMG_0209IMG_0195mapaLwowska54

Strona 31 z 86« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »