• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

XII Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie

Osób Niepełnosprawnych

Narządu Ruchu

PROMYK”

w Tomaszowie Lubelskim

serdecznie zaprasza

na

XII Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych

które odbędą się

dnia 23.06.2012r. o godz. 10.30

na stadionie OSiR Tomasovia

ul. Al. Sportowa 8 w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie „Srebrny Gryf” Powiatu Tomaszowskiego

To już VII edycja Wyróżnienia „SREBRNY GRYF” Powiatu Tomaszowskiego. Wyróżnienie ” Srebrny Gryf” zostało uchwalone przez Radę Powiatu Uchwałą nr XVIII/95/04  z dnia 3 grudnia 2004 r. Srebrny Gryf jest elementem herbu powiatu tomaszowskiego, stąd też wzięła się nazwa Wyróżnienia. Przyznawane jest ono corocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz promocji w kraju i poza jego granicami. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia mogą występować osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej. W edycji 2012 wnioski można było składać do 30.04.2012 r.

Do Wyróżnienia w 2012 roku zostało zgłoszonych 6 podmiotów:

1. Grupa „ANTEX” z Lubyczy Królewskiej,

2. Pracownia Reklamy Adam Syrtów z Tomaszowa Lubelskiego,

3. Serwis samochodowy Bosch Jacek Zabandżała z Bełżca,

4. Stowarzyszenie ,,Lokalną GrupęDziałania Roztocze Tomaszowskie” z Tomaszowa Lubelskiego,

5. Stowarzyszenie ,,CZAJNIA” z Tomaszowa Lubelskiego,

6. Stowarzyszenie,,Związek Strzelecki STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostka Strzelecka 2019 im Generała Tadeusza Piskora z Tomaszowa Lubelskiego.

Wyróżnienie przyznaje Kapituła Wyróżnienia wyłaniana zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie: http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/srebrny-gryf/.Laureaci wyłaniani są w oparciu o złożone wnioski, w drodze tajnego głosowania. W każdym roku przyznawane są maksymalnie trzy wyróżnienia.

Przy wyborze laureatów VII edycji 2012 Kapituła brała pod uwagę:
udział firm w rozwiązywaniu problemów powiatowego rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie środków unijnych, działalność promocyjną w kraju i za granicą, działalność inwestycyjną oraz udział firm w życiu społeczno-gospodarczym.

Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali.

Wyróżnieniem są statuetki przedstawiające „Srebrnego Gryfa” oraz dyplomy.

Nagrodzeni mają też prawo używać tytułu „Laureat Wyróżnienia ,,SREBRNY GRYF” we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

Na posiedzeniu Kapituły w dniu 30 maja 2012 roku postanowiono wyróżnić:

1.Grupa „ANTEX” z Lubyczy Królewskiej (www.antex.org.pl)- za skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych, dynamiczny i innowacyjny rozwój firmy.

Firma ,,ANTEX rozpoczęła działalność w 1996 roku w Lubyczy Królewskiej od sprzedaży materiałów budowlanych i opału. Obecnie w skład firmy wchodzą spółki:

1-,,Antex”Spółka jawna Janina Hudaszek , Antoni Hudaszek,

2-,,Antex II” Michał Hudaszek,

3-,,Antex” Sp.z o.o. Kamil i Michał Hudaszek.

W chwili obecnej firmy zatrudnia 98 osób i ciągle się rozwija i unowocześnia . Prowadzi szeroką działalność w południowo-wschodniej Polsce wykonuje między innymi takie prace:

1-obsługa dużych inwestycji budowlanych,

2-transport i spedycja materiałów sypkich, produktów rolniczych,

3-wynajem sprzętu budowlanego,

4-sprzedaż materiałów budowlanych, wykończeniowych, kruszyw mineralnych oraz opału.

Firma posiada dobrze rozwinięta bazę materiałowo-sprzętową, pokaźny tabor samowyładowczy park maszyn budowlanych.

2.Stowarzyszenie ,,Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” z Tomaszowa Lubelskiego- Prezes Ewa Piwko-Witkowska (www.roztoczetomaszowskie.pl)-
za skuteczne działania w ramach partnerstwa trójsektorowego przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Roztocze Tomaszowskie” powstała w 2008 roku i aktywnie pozyskuje środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ,,Roztocze Tomaszowskie” w wysokości 5 502 196,00 zł ,dzięki którym wsparto inwestycje na obszarze powiatu tomaszowskiego. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i doradztwo dla mieszkańców,wspólpracuje z organizacjami działającymi na rzecz powiatu, organizuje konkursy, aktywnie uczestniczy w organizacji imprez cyklicznych,wspieraniu promocji,turystyki i rozwoju gospodarczego na terenie obszaru działania LGD,,Roztocze Tomaszowskie”.

3.Serwis samochodowy Bosch Jacek Zabandżała z Bełżca- za wdrażanie nowych technologii i działalność szkoleniową w zawodzie.

Serwis Samochodowy Bosch Jacka Zabandżały rozpoczął działalność w 1998 roku od  3-stanowiskowego warsztatu i systematycznie się rozbudowywał, poszerzał działalność usługową między innymi dzięki pozyskanym środkom unijnym z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Obecnie firma zatrudnia 12 osób i szkoli 4 uczniów, posiada 12 stanowisk naprawczych, nowoczesną lakiernię oraz innowacyjną linię diagnostyczną bardzo nowoczesne urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół.

Uroczysta Gala Wyróżnienia ,,Srebrny Gryf”Powiatu Tomaszowskiego odbyła się 15 czerwca 2012 roku w Restauracji ,,Staropolska” w Tomaszowie Lubelskim z udziałem władz Powiatu Tomaszowskiego Starosty Jana Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Dawidowskiego. Przybyli też: Tomasz Pękalski- Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Jacek Grabek- Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, radni Powiatu Tomaszowskiego, burmistrzowie i wójtowie oraz zaproszeni goście.Oprawę muzyczną zapewnił Zespół „Impuls”

GRATULUJEMY LAUREATOM.

Fot. Jan Nowak

Upominek dla trojaczków

Członek Zarządu Powiatu Robert Kuźniarz w imieniu Starosty Jana Kowalczyka przekazał gratulacje oraz bon zakupowy Państwu Helenie i Sławomirowi Późniakom, szczęśliwym rodzicom trojaczków, mieszkańcom Hubinka, gmina Ulhówek. Dziewczynki maja już 4 miesiące, są zdrowe i bardzo szybko przybywają na wadze. Pan Kuźniarz życzył rodzicom aby córeczki napełniły ich dom miłością, chowały się pięknie i szczęśliwie w zdrowiu i radości.

 

                              

Ważna informacja dla mieszkańców miasta Tomaszowa i gminy Tomaszów

                                                                                ROZPORZĄDZENIE NR 1

                                  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM


                                                                          z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na  części terenu  miasta 
Tomaszów Lubelski  i gminy Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) po stwierdzeniu wścieklizny u lisa dzikiego odłowionego na terenie miasta Tomaszów Lubelski zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy Tomaszów Lubelski obejmujący miejscowości: Sabaudia, Majdanek, Majdan Górny, Łaszczówka i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.  Obszar zagrożony ograniczony jest:

1) od strony północnej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Tomaszów Lubelski, Sabaudia;

2) od strony wschodniej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Sabaudia, Majdanek, Majdan Górny;

3)  od strony południowej przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Majdan Górny,  Łaszczówka, Tomaszów Lubelski;

4)  od strony zachodniej przebiega przez miasto Tomaszów Lubelski  wzdłuż drogi krajowej nr 17.

§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:

1)    trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim;

 3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;

  4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:

1)   urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;

2)   pozostawiania zwierząt na pastwiskach,  w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;

3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

   § 3.  Do wykonania nakazów wymienionych w  § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Wójta Gminy Tomaszów Lubelski.

   § 4.  Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców  obwodów łowieckich.
   § 5. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski  powiadomi ludność
o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

    § 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

    § 7.  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

    § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                        Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                            Janina Wojtas

Ranking Powiatów

W dniach od 29 do 31 maja odbyła się kolejna, III już edycja Kongresu Regionów w Świdnicy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.Kongres Regionów to wielkie, doroczne spotkanie prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków oraz kluczowych osób w urzędach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich (sekretarze, skarbnicy, naczelnicy departamentów promocji i pozyskiwania inwestorów, etc.), z przedstawicielami szeroko rozumianego biznesu. Głównym organizatorem tego spotkania jest koncern prasowy Axel Springer, a jego partnerzy merytoryczni to Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich. Hasło tegorocznego kongresu to „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”.Na kongres przybyli przedstawiciele wszystkich struktur samorządowych. Wśród zaproszonych gości był Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.
W poszczególnych dniach kongresu dodatkowo ogłaszano wyniki i wręczano wyróżnienia w następujących rankingach:

 • „N15” Ranking Prezydentów Miast tygodnika „Newsweek Polska”

 • Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu „Forbsa”

 • Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu tygodnika „Newsweek Polska”

 • Ranking e-samorzaąd „Komputer Świat”

 • Konkursie „Najlepsza kampania promocyjna miejsca 2011 roku”

 • Ranking Miasto Przyjazne Kierowcy „Auto Świat”

 • Konkurs „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC i tygodnika „Newsweek Polska”

 • Ranking Gmin i Powiatów 2011 Związku Powiatów Polskich

 • Ranking Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk odebrał wyróżnienie za IV miejsce w ogólnoplskim rankingu powiatów za 2011rok, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich . Samorządy sklasyfikowane w Rankingu były oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na dziesięć grup tematycznych, takich jak: proinwestycyjne
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowai międzynarodowa, działania promocyjne.Uzyskane w Rankingu miejsce zależało od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności.

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że tegoroczne Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przypadające 31 maja 2012 roku przebiegają pod hasłem: „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.
Adresatem tegorocznej kampanii jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i dziewcząt, do których skierowane są działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. w postaci atrakcyjnie wyglądających paczek papierosów, ubrań i innych akcesoriów z logo firm tytoniowych).

Ciekawość, chęć przypodobania się grupie rówieśniczej, zrobienie czegoś na przekór „starym”, agresywna, pełna obietnic lepszej, jakości życia, kampania koncernów tytoniowych – to podstawowe przyczyny młodzieńczego mariażu z papierosem i bardzo często – z nałogiem.
Każdego roku światowy przemysł tytoniowy wydaje dziesiątki miliardów dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych -wyrobów. Celem tych akcji jest znalezienie nowych, młodych, wiernych, najlepiej przez całe życie, użytkowników nikotyny.

Marketing tytoniowy jest w oczywisty sposób powiązany z rozpoczynaniem palenia przez młodych ludzi i do nich zazwyczaj kierowane są agresywne, perfekcyjne pod względem wizualnym reklamy. Równie ważną rolę w „impregnowaniu młodych umysłów i organizmów” nikotynizmem odgrywają: powszechna dostępność, niskie – z pozoru ceny – społeczna akceptacja dla papierosów.

Polska należy wprawdzie do tych nielicznych na świecie krajów (stanowią one jedynie 5 % populacji świata), których rządy wprowadziły kompletne zakazy reklamy i promowania tytoniu oraz prowadzenia sponsoringu przez koncerny tytoniowe, ale póki, co od kilkudziesięciu lat znajdujemy się w czołówce krajów o najwyższej konsumpcji tytoniu na świecie !

W Polsce już od połowy lat 60 obserwowano narastanie przedwczesnej umieralności mężczyzn, a jednym z głównych czynników było właśnie palenie papierosów i związane z tym nałogiem choroby, a zwłaszcza rak płuca. Doszło do tego, że pod koniec lat 80 stan zdrowia mężczyzn w naszym kraju był gorszy niż bezpośrednio po wojnie. Polski 15-letni chłopiec miał mniejszą szansę na dożycie 60 lat niż jego rówieśnik z Chin czy nawet Indii.

Pod koniec lat 90. w grupie Polaków w wieku 30 – 40 lat do nałogu przyznawało się 30% kobiet i połowa mężczyzn, czyli ok. 9 milionów osób. Wypalają oni rocznie 90 miliardów papierosów! Co osiem sekund ktoś umiera wskutek inhalowania dymu tytoniowego.

Każdego roku z powodu chorób odtytoniowych tracą życie miliony palaczy. Owszem, ludzie umierają także na inne choroby, giną w wypadkach samochodowych, wskutek żywiołów, niestety, także głodu. Ale to właśnie tytoń jest główną, a przecież możliwą do całkowitego wyeliminowania, przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. To także jedyny legalnie sprzedawany produkt, który zabija, gdy użytkowany jest zgodnie z zaleceniami jego wytwórców. A to spotyka ponad połowę regularnych palaczy.
Niektórzy rzucają palenie pod wpływem chwili, inni potrzebują długich przygotowań czasami pomocy lekarza. Ty także powinieneś znaleźć swoją drogę, aby rozstać się z nałogiem !

Kilka rad dla tych, którym się jeszcze nie udało:

• Przede wszystkim nie wstydź się swojej słabości. Nawet, jeśli znów zapalisz papierosa, jeszcze nie przegrałeś.

• Tego rodzaju „potknięcie” jest czasami początkiem drogi do sukcesu; źródeł ważnych doświadczeń.

• Pamiętaj jednak! Po nieudanej próbie natychmiast poddaj się dalszej terapii.

• Pamiętaj także, że większość byłych palaczy przestała palić dopiero po kilku próbach; aby rozstać się z paleniem na zawsze, zwykle trzeba podjąć 5-8 prób.

• Zastanów się, co było powodem powrotu do palenia. W jakich okolicznościach to się stało?

Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dowody naukowe w jednoznaczny sposób wykazują, iż zagrożenia związane z czynnym i biernym paleniem tytoniu są przyczyną śmierci, chorób i niepełnosprawności oraz, że należy wdrażać skuteczne środki przewidujące ochronę przed narażeniem na dym tytoniowy w miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych. Należy prowadzić działania zwiększające świadomość społeczeństwa odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, szczególnie w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

Założenia przekazu treści tegorocznej kampanii to:

• Uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów),

• Promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,

• Promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich),

• Motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,

• Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),

• Kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa,

• Podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,

• Podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.

Jednocześnie informujemy że w siedzibie PSSE ul. Lwowska 51 pok. 29 czynny jest punkt informacyjny, w którym uzyskać będzie można porady na temat zdrowotnych skutków biernego i czynnego palenia tytoniu, sposobów rzucenia palenia tytoniu oraz można zaopatrzyć się w materiały edukacyjne o w/w tematyce.

 

 Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 29 maja 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku , w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, szefowie biur i organizacji turystycznych, przedsiębiorcy. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej w związku z organizacją i przebiegiem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Spotkaniu przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Informację o przygotowaniu operacyjno – technicznym Powiatu Tomaszowskiego do zabezpieczenia własnego obszaru chronionego, w związku z organizacją Mistrzostw Europyw Piłce Nożnej przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Mirosław Kiecak. Komendant Powiatowy PSP St. bryg. Stanisław Kielech poinformował o przygotowaniach i działaniach Państwowej Straży Pożarnej w trakcie trwania mistrzostw. Informacjęo ułatwieniach w przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej i wspólnych odprawach na przejściu granicznym w Hrebennem,w czasie trwania Mistrzostw Europy przedstawił mjr Leszek Surmacz-Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem. Przedstawiciele służb odpowiadali na pytania władz samorządowych i przedsiębiorców dotyczące działań funkcjonariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego w czasie Mistrzostw Europy.

 

Święto animatorów i pracowników kultury

W dniu 25 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu spotkali się pracownicy i animatorzy kultury Powiatu Tomaszowskiego. Okazją do spotkania był obchodzony dorocznie Dzień Pracownika i Animatora Kultury oraz jubileusz 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Janusz Frykowski. Gości powitał Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Pracownicy i animatorzy kultury otrzymali dyplomy i upominki. Dalszą część spotkania odbyto w plenerze zwiedzając kościół parafialny, zabytkową cerkiew oraz odwiert gazu łupkowego w Szaleniku.

Fot. Jan Nowak

„Jestem Bezpieczny”

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał powiatowy Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. W etapie powiatowym wzięło udział sześć drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, które zwyciężyły na szczeblu gminnym. Dzieci rozwiązywały test składający się z 20 pytań oraz dokonywały prezentacji swojej szkoły i hasła przygotowanego na konkurs.W finale najlepszą okazała się drużyna Szkoły Podstawowej w Justynówce, gmina Tomaszów Lub. Kolejne miejsca zajęły drużyny reprezentujące szkoły podstawowe w Poturzynie gmina Telatyn, Krynicach, Lubyczy Królewskiej, Majdanu Sopockiego gm. Susiec i Nabroża gm. Łaszczów. Ekipa Szkoły Podstawowej z Justynówki w składzie: Katarzyna Wawrzusiszyn, Konrad Skowroński, Natalia Niemczuk, Sebastian Wójcik, Aleksandra Nowosielecka i Karolina Joniec reprezentować będzie Powiat Tomaszowski w eliminacjach wojewódzkich konkursu, które odbędą się w Kraśniku. Opiekunem drużyny jest Pani Alicja Gita. Nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodniczek i zawodników ufundowali Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, KRUS O/Tomaszów Lub., PGE Dystrybucja O/Zamość oraz Burmistrzowie i Wójtowie, a wręczali je Wicestarosta Jan Fila i Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Paweł Solarski.

Na zdjęciu uczestnicy finału wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W dniu 13.05.2012r. w miejscowości Telatyn odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji strażaków. Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne uruchomienie Powiatowego Systemu Alarmowania i Powiadamiania o Zagrożeniach. Powyższe zadanie było jednym z elementów realizacji projektu pn. „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zainstalowany system zastąpił dotychczas użytkowany, wysłużony i często awaryjny, system selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Po prezentacji systemu nastąpiło odznaczenie sztandarów Ochotniczych Straży Pożarnych w Posadowie, Nowosiólkach i Telatynie. W dalszej części obchodów wręczono odznaczenia pożarnicze zasłużonym druhom. Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody laureatom szczebla powiatowego konkursu plastycznego dzieci i młodzieży organizowanego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują.

Na uroczystości przybyli:

 • Poseł na Sejm RP – Pan Sławomir Zawiślak,
 • Przedstawiciel – Posła na Sejm RP Mariusz Grad,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, Starosta Hrubieszowski – dh Józef Kuropatwa,
 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie , Starosta Tomaszowski dh Jan Kowalczyk,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lubelskim , Wójt Gminy Rachanie druh Kazimierz Organista,
 • Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech,
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Dariusz Gawlik – Naczelnik Wydziału organizacji i nadzoru
 • Burmistrzowie, Wójtowie Miast/Gmin z terenu powiatu,
 • Komendanci Policji i Straży Granicznej,
 • Strażacy PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Seniorzy służby pożarniczej.
 • Delegacje z zaprzyjaźnionych powiatów Żółkwi i Sokala na Ukrainie

Sesja Rady Powiatu

XV Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się 11 maja 2012 roku.Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. Z kolei Janina Wojtas Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2011,a Zbigniew Malicki Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował Radę o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za 2011 rok.W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

 1. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,
 2. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 4. określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,
 5. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
 6. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żurawcach,
 7. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie,
 8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach,
 9. wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

Dzień Strażaka

W dniu 09.05.2012r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub..  Na spotkanie przybyły władze powiatu na czele ze Starostą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Jerzy Korba – Naczelnik Wydziału Kadr, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w TomaszowieLub. Kazimierz Organista,Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski, Komendanci Policji i Straży Granicznej.W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech zawarł informację o tegorocznych obchodach 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Przytoczył osiągnięcia i problemy z jakimi zmagała się służba przez ten okres. Podkreślił, że dzięki pomocy samorządów, załogi oraz jednostek nadrzędnych udało się przez szereg lat dokonać modernizacji wyposażenia ratowniczego. Obecnie dzięki realizowanemu projektowi PL-BY-UA trwa modernizacja siedziby tut. Komendy, która poprawi warunki lokalowe na szereg kolejnych lat pełniących służbę strażaków.Z okazji 20-lecia 18 strażaków wyróżniono dyplomami za wieloletnią służbę.Z okazji dnia strażaka 4 maja pierwszy stopień oficerski t.j. młodszego kapitana otrzymali
st. asp. Mirosław Pitura oraz asp. Szczepan Łasocha.Stopień młodszego brygadiera otrzymał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Andrzej Mandziuk.

 

Strona 31 z 76« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »