• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Przetarg na sprzedaż nieruchomości letniskowej w Rybnicy

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego, położonej w Rybnicy, gmina Susiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 431, arkusz mapy 2 o powierzchni 0,8000 ha.
Nieruchomość letniskowa położona nad Potokiem Łosinieckim, zabudowana 2 budynkami letniskowymi o powierzchni użytkowej 53,4 m2 każdy. Na nieruchomości znajduje się niewielki zbiornik wodny. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł /dwieście tysięcy złotych/.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nrZA1T/00063755/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Susiec nieruchomość jest położona w terenie oznaczonym jako – 7 MR, MNn – tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10 000 zł /słownie:dziesięć tysięcy złotych/. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 4 listopada 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. W przypadku wpłaty wadium na wskazany rachunek, warunkiem dopuszczenia do przetargu, oprócz dotrzymania terminu wpłaty, jest wpływ kwoty wadium na ten rachunek, co najmniej w dniu 4 listopada 2013 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68, w pokoju nr 50 – II piętro. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, tel.84 664 12 51.
img176IMG_8201IMG_8202IMG_8199

Nagroda dla dożynkowego wieńca

Mieszkańcy Huty Tarnawackiej wykonali najpiękniejszy wieniec współczesny , który został zaprezentowany na Dożynkach Wojewódzkich w Wisznicach. Sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Wykonawcami wieńca są mieszkańcy Huty Tarnawackiej: Iwona Krzyżanowska,Monika i Robert Maryńczakowie, Joanna i Mariusz Samulakowie, Monika Baran, Anna Litwińczuk, Anna i Adam Mazurkowie, Beata i Jerzy Lipscy, Beata Bilewicz, Anna i Aleksander Hamrygowie. Serdecznie gratulujemy.

SONY DSC

Obrady Zarządu Powiatu

 

W dniu 16 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

 Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ udzielenia upoważnienia do realizacji zadania pn. „Zakup samochodu
    kwatermistrzowskiego  z wyposażeniem i łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej
    Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim”,

2/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/6.1.1/2013 pt. „Aktywnie
         w przyszłość” w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1
         współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
         Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji  projektu (
dyr. PUP),

3/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/6.1.1/2013 pt. „Aktywnie
         w przyszłość”  w ramach  Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1
         współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
         Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji projektu (
Z-ca Dyr. PUP),

4/ reprezentowania Powiatu Tomaszowskiego w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju
         Roztocza Sp. z o. o,

5/ nieodpłatnego przekazania okien plastikowych pochodzących z demontażu z budynku
         Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

6/ przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybnicy oraz powołania
         komisji przetargowej.

W dalszej części obrad Zarząd zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tyszowcach przy ulicy Kościelnej oraz  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Tomaszowie Lubelski przy ulicy Obrońców Westerplatte, a także wydał postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmian planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Majdan Sopocki. 

Na zakończenie obrad Zarząd przygotował  projekty  uchwał, które będą przedmiotem obrad Rady Powiatu.

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 23 września 2013r.Początek obrad o godz. 10.00.

 

 

 

Święto Plonów w Jarczowie

W niedzielę 1 września rolnicy z powiatu tomaszowskiego świętowali tradycyjne Dożynki Powiatowe. Na uroczystości zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Jarczowie przybyło ponad tysiąc osób. Starostami dożynek byli gospodarze z gminy Jarczów: Jolanta Kłos z Kolonii Gródek i Marek Kulpa z Jurowa. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wręczył rolnikom odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaki otrzymali:Robert Ciećko z Zawadek, Ireneusz Cioch z Posadowa, Marzena Czubaj-Gancarz z Łaszczówki, Jan Harbuz  z Rabinówki,Jan Dziura z Podhorzec, Marek Dawidowski z Chodywaniec, Mariusz Poczekwa z Łubcza, Robert Rykała z Bełżca Jamroż Lilla- z Dąbrowy, gmina Krynice, Korytko Jacek z  Telatyna,  Kuśmierczak Anna z Bełżca, Lebieda Anna z Huty Dzierążyńskiej, Stanisław Tkaczyk z miejscowości Budy, Tychlowiec Krzysztof z Grodysławic Kolonii, Wybranowski Bogdan z Perespy, Zieliński Józef z Rachań  i Stanisław Filipski z Jarczowa. Starosta Jan Kowalczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie a następnie odbyła się dziękczynna Msza Święta, którą celebrował Dziekan Jan Krawczyk. W konkursie na tradycyjny wieniec wygrało KGW Jarczów, drugie miejsce zajęło sołectwo Źwiartów a trzecie KGW Łubcze. W kategorii wieniec współczesny najpiękniejszy wieniec wykonało KGW z Jarczowa II, drugie miejsce KGW z Rudy Wołoskiej a trzecie KGW Łykoszyn. Po zakończeniu uroczystości oficjalnych koncertowały zespoły ludowe, kapele oraz Orkiestra Dęta OSP z Tomaszowa Lubelskiego.

Fot. Jan Nowak

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCDSC_0044DSC_0138DSC_0236DSC_0306DSC_0406DSC_0422DSC_0442

Dożynki Powiatowe w Jarczowie

W dniu 1 września 2013r. w Jarczowie na placu obok Urzędu Gminy odbędą się Dożynki Powiatowe. W programie uroczystości przewidziano m.in. korowód dożynkowy delegacji gmin powiatu tomaszowskiego , wystąpienie Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, wręczenie odznaczeń, ceremonię przekazania chleba, Mszę Świętą Polową. W ramach imprez towarzyszących dożynkom rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, odbędą się koncerty zespołów ludowych, orkiestr, chórów i kapel z powiatu tomaszowskiego, wystawy rolnicze, a na zakończenie dożynek zabawa ludowa.

Na  Starostę i Starościnę dożynek powiatowych w Jarczowie zostali wybrani rolnicy z gminy Jarczów.

Starostą Dożynek będzie Marek Kulpa– 51 letni wykwalifikowany rolnik z Jurowa. Pan Kulpa wraz z żoną Jolanta i synami Konradem i Sebastianem prowadzą 35 hektarowe gospodarstwo rolne. Specjalizują się w produkcji roślinnej produkując rzepak, pszenicę i jęczmień. W gospodarstwie Państwa Kulpów znajduje się nowoczesny sprzęt rolniczy m.in. 3 ciągniki, kombajn zbożowy, przyczepy, pługi, agregaty uprawowe, siewniki zbożowe i nawozowe.

Starościną Dożynek została Jolanta Kłos z Kolonii Gródek. Pani Jolanta Kłos wraz z mężem Mirosławem, córkami Klaudią i Wiktorią prowadzą 80 hektarowe gospodarstwo rolne specjalizując się w produkcji roślinno-warzywnej i zwierzęcej. Posiadają nowoczesne ciągniki rolnicze John Deere i Zetor, kombajn zbożowy i buraczany oraz sprzęt do zbioru warzyw.

Na zdjęciach Jolanta Kłos i Marek Kulpa

Bez tytułuimg263

Dożynki Powiatowe – Jarczów 1 września 2013

powiat_janowski_PLAKAT_2013_2(1)

Nowy Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego

W dniu 30 lipca br. podczas Sesji Rady Powiatu powołano nowego Skarbnika Powiatu. Rezygnację z dotychczas zajmowanego stanowiska złożył dotychczasowy Skarbnik Grzegorz Gałan. Na jego miejsce , na wniosek Starosty Tomaszowskiego Rada Powiatu powołała Barbarę Pakosik,  dyrektora wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Podczas wtorkowej Sesji Rada Powiatu przyjęła informację o stanie  środowiska w powiecie tomaszowskim w 2012 roku, nadała Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Tyszowcach oraz udzieliła pomocy rzeczowej gminie Telatyn.

Konkurs kulinarny z nagrodami

plakat_www

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Tomaszowie Lubelskim.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego,położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 237/2 i 238 arkusz mapy 19 o powierzchni 0,1729 ha.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym, jednopiętrowym o powierzchni użytkowej 410 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 200 000,00 zł /jeden milion dwieście tysięcy złotych/. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00063755/8. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenie oznaczonym jako – MS – strefa śródmiejska.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 60 000 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 30 września 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14.00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. W przypadku wpłaty wadium na wskazany rachunek, warunkiem dopuszczenia do przetargu, oprócz dotrzymania terminu wpłaty, jest wpływ kwoty wadium na ten rachunek, co najmniej w dniu 30 września 2013 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 03 października 2013 roku o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr. telefonu 84 664 46 41 wew. 12 i 17.

XIV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS

Powiat Tomaszowski najlepszy !

Na obiektach Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w niedzielę 28 lipca 2013r.odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych. W zawodach rywalizowało 48 gmin z 18 powiatów województwa lubelskiego.

Gośćmi Igrzysk byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik. Zawodniczki i zawodników powitał Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wraz z głównym organizatorem Igrzysk Józefem Poteruchą- Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie. W Igrzyskach rozegrano 22 konkurencji a na starcie stanęło ponad 1500 zawodniczek i zawodników. W rywalizacji powiatów po raz kolejny zwyciężył Powiat Tomaszowski-1140 pkt, drugi był Powiat Zamojski- 906pkt, a trzecie miejsce zajął Powiat Chełmski-520,5pkt. Najlepsze gminy Igrzysk to Sitno- 345,5pkt, Tyszowce i Wierzbica-po 337pkt, Tomaszów Lubelski-306pkt, Rachanie- 283pkt. Dziewiąte miejsce w zawodach zajęła czwarta gmina z powiatu tomaszowskiego-Telatyn , zdobywając 165 pkt. Uroczyste otwarcie uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Freudenstadt (Niemcy)pod dyrekcją Maika Finkbeinera.

mapa 010

mapa 022

mapa 025

mapa 027

mapa 028mapa 031

mapa 032mapa 033

Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu

Plak XII Transgraniczny Festiwal_2013

Sesja Rady Powiatu

W dniu  30 lipca 2013 roku /wtorek/ o godzinie 1000  w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXVI Sesji IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.

1.     Informacja o stanie środowiska w Powiecie Tomaszowskim za 2012 rok.

2.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie
Lubelskim,

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyszowcach przy ulicy
Kościelnej,

3/ udzielenia pomocy rzeczowej gminie Telatyn,

4/ zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok,

6/ odwołania skarbnika powiatu,

7/ powołania skarbnika powiatu,

Strona 31 z 85« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »