• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatowych

Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości powiatowych:

 1. Niezabudowana działka w Tomaszowie Lub. ul.Petera, pow. 0,0400 ha
 2. Niezabudowana nieruchomość w Tarnawatce przy drodze krajowej nr 17
 3. Zabudowana budynkami warsztatowo-magazynowymi nieruchomość w Lubyczy Królewskiej obok  stacji PKP

Szczegóły przetargów na stronie BIP : www.powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl w zakładce Budżet i przetargi/oferty inwestycyjne

Obrady Zarządu Powiatu

W dniu 29 marca  2011 roku w  Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu.Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty Programów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Tarnawatka,Susiec, Krynice,Bełżec, Telatyn, Tomaszów Lub. oraz Program Ochrony Środowiska dla gminy Tyszowce, a także Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Bełżec. Głównym punktem obrad zarządu Powiatu było sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok. Sprawozdanie przedstawił Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan, które zreferował szczegółowo wszystkie zadania i inwestycje realizowane w 2010 roku. Zarząd jednomyślnie przyjął sprawozdanie. W dalszej części obrad Zarząd m.in. dokonał zmian w uchwale budżetowej na 2011 roku, przyjął plan rzeczowy Zarządu Dróg Powiatowych na 2011 rok  dotyczący budowy i modernizacji dróg powiatowych oraz chodników, a  także  sprawozdanie z działalności w 2010 roku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Na zakończenie posiedzenia  Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Sesja odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Projekt pn: “LUBELSKIE ASOCJACJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIATACH”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

LUBELSKIE ASOCJACJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIATACH”

więcej »

Ruszyła budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.

Przedstawiamy informację i wizualizację inwestycji realizowanej przez Powiat Tomaszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa VIII, Infrastruktura Społeczna

Inwestor: Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Lokalizacja inwestycji: Tomaszów Lubelski ul. Żwirki i Wigury 3,5 i 7 nr ew. działek 4,3/5 i 3/1

Powierzchnia obszaru zagospodarowania inwestycji: 60.537 m2
Dane liczbowe charakteryzujące obiekt:

 • powierzchnia użytkowa budynku podstawowego hali: 3331 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku podstawowego hali : 2605 m2

Nawierzchnie projektowanych boisk (nawierzchnie syntetyczne):

 • nawierzchnie syntetyczne boisk wielofunkcyjnych o pow: 24 x 44  i 24 x 57m, boiska do piłki siatkowej 9 x 18m, bieżni okólnej 333 m i prostej 60 m: 5.735 m2
 • nawierzchnia boiska do piłki nożnej 90x 45 m (trawa syntetyczna  60 mm): 4.512 m2
 • nawierzchnia kortów tenisowych szt 2 w tym jeden zadaszony  (trawa syntetyczna 16 mm): 658 m2
 • projektowane utwardzenia i parkingi: 8693 m2

Termin realizacji zadania: 02.2011 r. –08.2012 r.

Wykonawca robót generalny wykonawca: „POLCOURT” Sp. Akcyjna Warszawa

Podwykonawcy:

 • roboty budowlano-montażowych: „INSTALBUD” Lubycza Królewska
 • nadzór inwestycyjny, doradztwo i konsultacje: „BUDROX” Sp. z o.o. Gostynin

Wartość  zadania inwestycyjnego: 16.451.871, 35 zł

Wartość robót budowlano-montażowych: 15.996.418,51 zł

Dofinasowanie 80 % z RPO WL, Infrastruktura Społeczna

wysokości – 13.161.497,08 zł

więcej »

IV Targi Edukacyjne

W sali Zespołu Szkół Nr 1 odbyły się już po raz czwarty Targi Edukacyjne. Swoje oferty prezentowały szkoły średnie z terenu powiatu tomaszowskiego. Otwarcia Targów dokonał wicestarosta tomaszowski Jan Fila. Targom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie gimnazjalistów, którzy zdecydują się niebawem na wybór szkoły.

V Ogólnopolskie Zawody Narciarskie o „Puchar Gryfa”

W dniu 5 marca 2011 r. w Suścu odbyły się V Ogólnopolskie Zawody Narciarskie o „Puchar Gryfa”.

Organizatorami byli:

 • LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI
 • STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE LUBELSKIM
 • BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
 • WÓJT GMINY SUSIEC przy pomocy :
  • GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUŚCU
  • ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUŚCU
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOSINCU

W zawodach wzięło udział 38 zawodników w 11 kategoriach. Pierwsze miejsca zostały nagrodzone Pucharami a pierwsze trzy miejsca okolicznościowymi medalami. Każdy zawodnik otrzymał dyplom i lokalną monetę “7 Szypotów”. Po zawodach organizatorzy przygotowali gorący posiłek.

Pogoda dopisała, było słonecznie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy.


OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY NARCIARSKIE TOMASZÓW LUBELSKI – SUSIEC O ,,PUCHAR GRYFA’’

REGULAMIN

V OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW NARCIARSKICH

TOMASZÓW LUBELSKI – SUSIEC

O ,,PUCHAR GRYFA’’

Cel zawodów :

 • popularyzacja narciarstwa biegowego

 • wyłonienie najlepszych zawodników w powiecie tomaszowskim

 • promocja Gminy Susiec i Powiatu Tomaszowskiego

Organizator :

 • LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI

 • STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 • WÓJT GMINY SUSIEC

przy współorganizacji :

 

 • GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUŚCU
 • SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOSINCU
 • ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUŚCU

Termin i miejsce: 5 MARCA 2011 r. ( sobota )
Trasa biegowa:

BIEGI: od kategorii młodzik i młodsi – start i meta w Suścu przy Gminnym Ośrodku Kultury

Uczestnictwo : Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki posiadający aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie. Zawodnicy w biegu głównym startują na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia do zawodów dokonać w terminie ostatecznym 5 marca 2011r. pół godziny przed startem (z podaniem: Nazwisko, imię , rok urodzenia szkoła/klub/ miejscowość) w biurze zawodów lub wcześniej na adres : Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, PIOTR KORKOSZ tel. 0 84 6654893, wew.16 fax. 0 84 66 548 93 email: ugpiotrek@poczta.onet.pl, gmina@susiec.pl

Program zawodów:

Wydawanie numerów pół godziny przed startem
data godz. Styl dystans kategoria wiekowa uwagi
sobota 5 marca 2011 10:00
Cl senior – 1990 i starsi Cl – 7,5 km seniorki – 1990 i starsi Cl – 3 km juniorki A I B 1991-1994 Cl – 3 km juniorzy A I B 1991-1994 Cl – 5 km
- młodzik C 1997-1995 Cl – 3 km

- młodziczka C 1997-1995 Cl – 3 km

Start : - Susiec GOK – kolejność startu godzinę reguluje lista startowa – starty co 30 sekund
sobota 5 marca 2011 10:40 CL 2,0 km - bieg VIP – ów Kolejność startu i godzinę reguluje lista startowa – starty co 30 sekund – start i meta przy GOK w Suścu
CL 3,0 km - dzieci starsze D 1999/98 chłopcy
CL 2,0 km - dzieci młodsze E 2000/2001
CL 3,0 km - dzieci starsze D 1999/98 dziewczynki
CL 1,0 km - dzieci młodsze E 2000/2001
CL 1,0 km - skrzaty 2002 i młodsze F
5 marca 2011 r. 12:00
Uroczyste zakończenie
NAGRODY:

Za pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej puchary, a dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia końcowe :
 • seniorzy opłata startowa 5 zł
 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS oraz wytycznymi PZN
organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów , ubezpieczenie zawodników obowiązkowe we własnym zakresie
Informacja o zawodach regulamin na stronach: www.susiec.pl, www.tomaszow-lubelski.pl/lozn/

ORGANIZATORZY

Targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych 21 marca 2011r


Apel i Stanowisko Radnych Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 16 lutego 2011 r. radni przyjęli Apel do Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stanowisko w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego. Stanowisko i apel zostaną przekazane samorządowym władzom województwa luibelskiego.Wcześniej Rada podjęła szereg uchwał dotyczących m.in. zgody na sprzedaż nieruchomości, udzielenia pomocy finansowej samorządom miast i gmin, a także zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. Poniżej treść apelu i stanowiska.

Apel Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 16 lutego 2011 roku do Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów- Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 o długości 4,711km”

Rada Powiatu Tomaszowskiego, realizując prośbę mieszkańców Gminy Bełżec      i całego Powiatu Tomaszowskiego, apeluje do Pana Marszałka o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów- Bełzec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 o długości 4,711km” .Jesteśmy zaniepokojeni otrzymaną informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich    w  Lublinie o planowanych do realizacji inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego, a w szczególności w gminie Bełżec. Niepokój ten potęgowany jest codziennymi prośbami i interwencjami mieszkańców o braku możliwości poruszania się po drodze wojewódzkiej Nr 865 ze względu na bardzo duże zniszczenia w jezdni.Droga stanowi jedyne połączenie dróg krajowych prowadzących do przejść granicznych z Ukrainą – drogi A-4 z drogą Nr 17. Droga zaliczona jest do klasy „G”. Jednak nie posiada wymaganych parametrów technicznych przewidzianych dla tej klasy. Intensywność ruchu na niej  na pewno się nie zmniejszy, a wręcz przeciwnie ulegnie zwiększeniu wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu.Na tej drodze jak w dzień tak i w nocy odbywa się bardzo duży ruch samochodów ciężarowych (TIR) i samochodów osobowych utrudniając normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Odcinek drogi przebiegający na terenie województwa podkarpackiego  do granicy z woj. lubelskim w wyniku starań Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie został  już w 2009 r. zmodernizowany.Stan drogi, w ocenie wielu kierowców oraz mieszkańców, jest najgorzej utrzymanym odcinkiem drogi wojewódzkiej na terenie Lubelszczyzny i znany jest w całej Polsce.Jezdnia asfaltowa w wielu miejscach jest spękana i ma ubytki, w których gromadzi się woda opadowa. Liczne doły i koleiny powodują ochlapywanie ludzi  poruszających się pieszo (m.in. dzieci udające się do szkoły) i budynków położonych blisko krawędzi jezdni. Powoduje to  zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i kierujących. Dodatkowo jej niszczeniu sprzyja nieutwardzone pobocze ulegające w trakcie opadów wymywaniu.Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac dot. realizacji tej inwestycji,    w tym wydane pozwolenie na budowę, apelujemy do Pana Marszałka o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji w 2011 roku   tej szczególnie ważnej dla Gminy Bełżec i całego powiatu inwestycji.

Stanowisko Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego

 • droga Nr 850 Tomaszów Lubelski-Alojzów na odcinku Józefówka-Tomaszów Lubelski,
 • droga Nr 852 Józefówka-Witków na odcinku Grodysławice-Wólka Pukarzowska i Telatyn-Nowosiółki,
 • droga Nr 853 Tomaszów Lubelski-Józefów w miejscowości Ciotusza Stara.

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim wyraża swoje głębokie zaniepokojenie pogarszającym się stanem dróg wojewódzkich. Mając na uwadze rozwój powiatu tomaszowskiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich Nr 850, 852 i 853 przebiegających przez teren naszego powiatu.Stale pogarszający się stan techniczny tych dróg stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a duża ilośći wielkość dziur uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tych drogach.Ten fatalny stan nawierzchni dróg wojewódzkich pogłębia się co roku,a doraźne „łatanie dziur” nie przynosi pożądanych efektów. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji tych dróg.Podkreślić również należy, że w niedługim czasie dojazd do nowo budowanego przejścia granicznego w Dołhobyczowie, będzie bardzo utrudniony.Duże natężenie ruchu drogowego zarówno na drodze Nr 850 jak i na drogach Nr 852 i Nr 853 jest przyczyną wielu wypadków ze skutkiem śmiertelnym, co ma swoje potwierdzenie w policyjnych statystykach.W związku z powyższym Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelski zwraca się z apelem o uznanie kompleksowej modernizacji dróg wojewódzkich Nr 850, 852i 853 jako zadania priorytetowego i włączenie ich do planu Województwa Lubelskiego na 2011 rok.

 

V Sesja Rady Powiatu

W dniu 16 lutego 2011 roku /środa/ o godz. 1000 w  sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68. odbędzie się V Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku Obrad przewidziano m.in.

 1. Informację Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu    Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabinówce,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Ściegiennego,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Bartłomowicza,
  4. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
  5. powierzenia Gminie Susiec zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
  9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,
  10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,
  11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
  12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,
  13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
  14. udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,
  15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  16. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok,

Muzeum Regionalne zaprasza

Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera zaprasza na wystawę „Gdzieś na granicy…… Pogranicze polsko-ruskie od X do XIV w.Wystawa czynna będzie do 20 marca 2011r.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tej ekspozycji

W najbliższy weekend,w piątek 28 stycznia oraz w sobotę 29 stycznia w Tomaszowie Lubelskim na trasach biegowych ,,SIWA DOLINA”odbędzie się największa w kraju impreza sportowa dla dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym – „Bieg na igrzyska – Polbank CUP”. Odbędą się 3 i 4 zawody drugiej edycji programu. Pierwsze rozegrano w Jakuszycach, gdzie wystartowało 465 zawodników. W Tomaszowie ma się pojawić około 350 narciarzy. Podczas zawodów, zaliczanych do Pucharu Polski Polskiego Związku Narciarskiego, juniorzy młodsi i juniorzy wezmą udział w eliminacjach do Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” jest programem sportowo-społecznym adresowanym do młodzieży skupionej w klubach sportowych prowadzących sekcje narciarstwa biegowego – sportu, który na fali sukcesów Justyny Kowalczyk – medalistki Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i zdobywczyni Kryształowej Kuli , stał się sportem popularnym i pozytywnie kojarzonym w Polsce. W naszym kraju kilkadziesiąt klubów sportowych prowadzi sekcje biegów narciarskich, w których trenuje na co dzień, w różnych młodzieżowych i dziecięcych kategoriach wiekowych kilkaset zawodniczek i zawodników.Program „Bieg na Igrzyska” ma poprzez zakrojoną na szeroką skalę promocję biegów narciarskich, pomóc w szukaniu największych talentów tej dyscypliny sportu – i taki jest podstawowy cel twórców projektu. Jednym ze współorganizatorów zawodów jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.


Strona 31 z 65« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »