• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Informacja dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

W dniu 1 września 2012 roku o godz. 12.00 w powiecie tomaszowskim przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy– Systemu Wykrywania i Alarmowania na podstawie § 11.ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz.1415). W ramach treningu w dniu 1 września 2012 r. będzie podawany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności na obszarze całego powiatu tomaszowskiego o godz. 12.00 (dźwięk syreny ciągły, w okresie 1 minuty). Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.

Działania powyższe mają na celu upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

                                                                                                                            Starosta Tomaszowski

                                                                                                                                Jan Kowalczyk

Szkolenie dla pracowników służby zdrowia o tematyce: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu małego dziecka”

Uwaga, szkolenie!

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników służby zdrowia o tematyce: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu małego dziecka”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 września w Tomaszowie Lubelskim i będzie obejmowało 20 godzin zajęć, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, pracujących w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do końca sierpnia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Realizatorami projektu są „Stowarzyszenie Czajnia” i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim. Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Wyspiańskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 42 54. 

Sesja Rady Powiatu

W piątek, 31 sierpnia 2012 r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się go dz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013.

 2.Podjęcie uchwał w sprawach:

-nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

 –  zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania      przemocy i wspierania osób w kryzysie  w powiecie tomaszowskim na lata 2008-2013,

–  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na     terenie  powiatu tomaszowskiego,

-wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

-uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2010-2012 z perspektywą   do roku 2016” ,

     – udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

     – zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

     – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatowych położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek: 201/16 i 202/5 o pow. 0,0585 ha; 202/4 o pow. 0,0686 ha; 202/7 o pow. 0,0528 ha; 202/9 o pow. 0,0564 ha.

Nieruchomości są położone w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy. Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej – mieszkalnej i realizację pomieszczeń handlowych i usług nieuciążliwych.

Szczegóły na stronie: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136

Powiatowe Święto Plonów

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

 

Data i godzina wydania: godz. 14:42 dnia 24.08.2012 r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB O. w Krakowie

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:30 dnia 24.08.2012 r. do godz. 23:00 dnia 24.08.2012 r.

Obszar: Województwo lubelskie – subregion południowy

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Grzegorz Baca

 

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

mgr inż. Józef Klajda

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Data i godzina wydania: godz. 21:34 dnia 20.08.2012r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB O. w Krakowie

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 21.08.2012r. do godz. 18:00 dnia 21.08.2012.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 85 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski

 

 

 

Dyżurny Operacyjny WCZK

 

st. insp. Monika Ziajko-Fus

Ostrzeżenie o burzach z gradem

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

 Data i godzina wydania: godz. 12:17 dnia 06.08.2012r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB O. w Krakowie

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.08.2012r. do godz. 08:00 dnia 07.08.2012r.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Uwagi: Nadal obowiązuje ostrzeżenie nr 57, wydane dnia 01.08.2012r. o godz. 14.00 na zjawisko: Upał

Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski

 Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

dr inż. Włodzimierz Stańczyk

 

OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

Data i godzina wydania: godz. 14:00 dnia 01.08.2012r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawisko: Upały

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.08.2012r. do godz. 19:00 dnia 06.08.2012r.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Opracował: synoptyk dyżurny Grzegorz Mikutel

 

 

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

dr inż. Włodzimierz Stańczyk

Imprezy w najbliższy weekend

Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

W dniu 31 lipca 2012 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,

2/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

4/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego

w Tomaszowie Lubelskim,

5/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,

6/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,

7/ powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

8/ powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego

w Tomaszowie Lubelskim,

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów i uczniów klas pierwszych, liczby etatów

nauczycieli bibliotekarzy oraz liczby etatów administracji i obsługi w szkołach i placówkach prowadzonych

przez Powiat Tomaszowski w roku szkolnym 2012/2013,

10/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

mianowanego,

11/ uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie

Lubelskim,

12/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych mniejszej wartości w postaci biurek

będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

13/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/6.2/2012 pt. „Ścieżka do sukcesu” w ramach

Priorytetu VI, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”

współfinansowanego z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w partnerstwie

z Agencją rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 2, sprawującą funkcję

Lidera w projekcie (dla Dyr. PUP),

14/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/6.2/2012 pt. „Ścieżka do sukcesu” w ramach

Priorytetu VI, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”

współfinansowanego z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w partnerstwie

z Agencją rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Króla Zygmunta 2, sprawującą funkcję

Lidera w projekcie (dla Z-cy Dyr. PUP),

15/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2012 pt. „Mikro firma – makro

kompetencje” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego

z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (dla Dyr. PUP),

16/ zatwierdzenia projektu w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2012 pt. „Mikro firma – makro

kompetencje” w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanego

z EFS POKL oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu (dla Z-cy Dyr. PUP),

W drugiej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

2/ nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

powiatu tomaszowskiego.

 

Ostrzeżenie o burzach

                                                       

OSTRZEŻENIE  O  BURZACH

 Data i godzina wydania: dnia 27.07.2012 r., godz. 15:48

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB O. w Krakowie

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 27.07.2012 r. do godz. 21:00 dnia 27.07.2012 r.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą
        od 15 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Brak

Opracował: synoptyk dyżurny Grzegorz Mikutel

 

 

Dyżurny Operacyjny WCZK

/-/

insp. woj. Jacek Banaś

Strona 31 z 78« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »