• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

W najbliższy weekend,w piątek 28 stycznia oraz w sobotę 29 stycznia w Tomaszowie Lubelskim na trasach biegowych ,,SIWA DOLINA”odbędzie się największa w kraju impreza sportowa dla dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym – „Bieg na igrzyska – Polbank CUP”. Odbędą się 3 i 4 zawody drugiej edycji programu. Pierwsze rozegrano w Jakuszycach, gdzie wystartowało 465 zawodników. W Tomaszowie ma się pojawić około 350 narciarzy. Podczas zawodów, zaliczanych do Pucharu Polski Polskiego Związku Narciarskiego, juniorzy młodsi i juniorzy wezmą udział w eliminacjach do Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” jest programem sportowo-społecznym adresowanym do młodzieży skupionej w klubach sportowych prowadzących sekcje narciarstwa biegowego – sportu, który na fali sukcesów Justyny Kowalczyk – medalistki Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i zdobywczyni Kryształowej Kuli , stał się sportem popularnym i pozytywnie kojarzonym w Polsce. W naszym kraju kilkadziesiąt klubów sportowych prowadzi sekcje biegów narciarskich, w których trenuje na co dzień, w różnych młodzieżowych i dziecięcych kategoriach wiekowych kilkaset zawodniczek i zawodników.Program „Bieg na Igrzyska” ma poprzez zakrojoną na szeroką skalę promocję biegów narciarskich, pomóc w szukaniu największych talentów tej dyscypliny sportu – i taki jest podstawowy cel twórców projektu. Jednym ze współorganizatorów zawodów jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.


Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 20 stycznia br., pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka Obradował Zarząd Powiatu.  Zarząd przyjął Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok oraz wybrał oferentów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań sportowych w bieżącym roku. W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały w sprawach:

 1. dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tomaszowski,
 2. udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”,
 3. nieodpłatnego przekazania sprzętu biurowego ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim  dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach,
 4. nieodpłatnego przekazania samochodu ciężarowego Star 200S,
 5. wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego,
 6. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Polski pracownik holenderskie doświadczenie” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 7. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Polski pracownik holenderskie doświadczenie” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci dla Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,
 8. zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok,
 9. opracowania harmonogramu realizacji budżetu powiatu w zakresie wydatków na wynagrodzenia  ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 10. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
 11. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów  klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 12. przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia całości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 13. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z budową Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji,
 14. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych ze składaniem wniosków wieczysto księgowych.

Zarząd przygotował też projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom Jarczów, Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Tyszowce z przeznaczeniem dla zespołów śpiewaczych i świetlic wiejskich.

Apel i podpisy złożono w Ministerstwie Infrastruktury

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski,  i Poseł na Sejm RP Mariusz Grad w dniu 17 stycznia 2011 roku spotkali się w Warszawie z Radosławem Stępniem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Delegacja z Tomaszowa Lubelskiego przekazała Panu Ministrowi apel mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego do Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów, w sprawie rozpoczęcia zgodnie z pierwotnymi założeniami, budowy w 2011 roku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Apel poparło swoimi podpisami 13 933 mieszkańców miasta i powiatu tomaszowskiego. Minister R. Stępień poinformował, że dołoży wszelkich starań aby  budowa obwodnicy rozpoczęła się w czasie obowiązywania aktualnie wydanego pozwolenia , lecz data rozpoczęcia budowy nie została sprecyzowana. Minister wspomniał o trudnościach Ministerstwa Infrastruktury w realizacji założeń Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 z powodu braku środków finansowych na szereg inwestycji drogowych.

Wręczenie aktów mianowania

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie lubelskim odbyło się wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Akty mianowania z rąk Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka otrzymali: Ewa Zielińska-Sprzęczka z Zespołu Szkół Nr 2, Dorota Głowacka i Alicja Turowska z Zespołu Szkół Nr 3, Edyta Birunt i Agnieszka Mrozik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Renata Żurawska Żyła z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W uroczystości wręczenia aktów mianowania wzięli też udział: wicestarosta Jan Fila, sekretarz powiatu Stanisław Cisło, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Stanisław Koper,   z-ca dyrektora Wydziału Oświaty Janusz Frykowski, dyrektorzy szkół i pracownicy Starostwa Powiatowego.

Finał Ligi Siatkówki

Finał Ligi Siatkówki

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim zakończyły się rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki o puchar Starosty Tomaszowskiego. Przez ponad 2 miesiące trwały rozgrywki 11 zespołów, które zgłosiły się do ligi.  W zawodach zwyciężył zespół Tomasovia Old Boys złożony z zawodników, którzy przed laty grali w drużynie Tomasovii ,występującej w II lidze seniorów. Drugie miejsce zajął Zryw Ulhówek, zaś trzeci był AZS Tomaszów. Na zakończenie zawodów rozegrano mecz w którym zmierzyła się drużyna Tomasovia Old Boys z zespołem gwiazd ligi. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i puchary, które wręczył Janusz Frykowski- z-ca dyrektora  Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego.

Srebrny Gryf – edycja 2011

Srebrny Gryf – edycja 2011 – POWIAT TOMASZOWSKI

Regulamin

Regulamin wyróżnienia

“SREBRNY GRYF 2010″

Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”

Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski

Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

Termin zgłoszeń kandydatów: 17 stycznia – 22 kwietnia 2011 r.

Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia, wyłonieni zostaną do 20 maja 2011 r.,

Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl,

Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali 17 czerwca br.

Cel:

Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.

Odbiorcy:

Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/,

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl

Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:

 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
 3. Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
 4. Członkowie:
  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
  • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
  • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.

Sposób wyboru laureatów:

 1. Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły.
 2. Tryb Głosowania określa Kapituła.
 3. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
 4. Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
 5. Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
 6. Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu ” Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “
 7. Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

srebrny_gryf_2011_wniosek

srebrny_gryf_2011_ankieta

Wspólna Sesja

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim obradowali radni powiatu, miasta i gminy Tomaszów Lubelski. Obradom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, mediów i przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych. Wspólna sesja poświęcona była uchwaleniu stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Po wystąpieniach burmistrza Wojciecha Żukowskiego, starosty Jana Kowalczyka, wicewójta Wiesława Kostrubca, szefa Tomaszowskiego Forum Gospodarczego Jacka Sikory, posła na Sejm RP Mariusza Grada i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Wereszczaka radni uchwalili stanowisko, które otrzyma Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Po sesji radni, przedstawiciele władz i mieszkańcy przez ok. 5 minut blokowali krajową S-17 chodząc po przejściu dla pieszych.Treść stanowiska prezentujemy poniżej:

STANOWISKO

Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,

Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Rady Gminy Tomaszów Lubelski

w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy

Tomaszów Lubelski w ciągu drogi S-17

W trosce o prawidłowy rozwój powiatu tomaszowskiego zwracamy się do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia w 2011 roku budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.Dnia 6 grudnia 2010 roku Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Ustalony w Programie termin budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17, praktycznie kolejny już raz powoduje przesunięcie  tej inwestycji na bliżej nieokreślony czas.Prowadzone konsultacje społeczne zbiegły się z wydaniem w dniu 23 grudnia 2010 roku, przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Pragniemy stanowczo podkreślić, że wszystkie wymagania formalno-prawne zostały spełnione i nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia tej inwestycji. Skutkiem przesunięcia terminu budowy   po roku 2013” będzie utrata ważności pozwolenia na budowę.Plany budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego sięgają lat 80-tych XX wieku                 i do tej pory nie zostały zrealizowane. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny, jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą. Powstanie obwodnicy jest niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem.Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, Rady zwracają się do Pana Premiera o podjęcie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w 2011 roku.

Tomaszów Lubelski, 12 stycznia 2011 roku


Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy dzielnicowy”

Rozstrzygnięty został konkurs „Najlepszy dzielnicowy” – edycja 2010 r  .

W konkursie zwyciężył mł.asp. Jacek Stepuch z Posterunku Policji w Tyszowcach. Wzorem roku ubiegłego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim został zorganizowany konkurs na „Najlepszego dzielnicowego”. Celem konkursu było przybliżenie społeczności powiatu tomaszowskiego sylwetek dzielnicowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Swoje głosy na poszczególnych dzielnicowych mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mogli oddawać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Zwycięzcą został po raz drugi z rzędu mł.asp. Jacek Stepuch dzielnicowy z Posterunku Policji w Tyszowcach, drugie miejsce zajął mł.asp.Stefan Dziura dzielnicowy z Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, natomiast na trzecim miejscu uplasował się st.asp. Maciej Maryńczak dzielnicowy z Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej. Laureaci otrzymali z rąk kierownictwa tomaszowskiej komendy pamiątkowe puchary, listy gratulacyjne oraz pochwały. Laureatom życzymy dalszych sukcesów w codziennej służbie.

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

W dniu 12 stycznia 2011r. o godz.10.00 w sali narad B Starostwa Powiatowego odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu przy udziale Rady Miasta i Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Głównym tematem obrad będzie podjęcie stanowiska w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S-17.


Poniżej prezentujemy materiały informacyjne dotychczasowych działań władz samorządowych  powiatu tomaszowskiego oraz Apel mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego skierowany do władz państwowych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających budowę obwodnicy

Informacja w sprawie przesunięcia terminu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Pragniemy zapoznać mieszkańców miasta i powiatu z informacjami związanymi z budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu 23 grudnia 2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Wyżej wymienioną decyzję Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim otrzymał 3 stycznia 2011 roku.

Niestety wydanie tej decyzji zbiegło się z propozycją Ministerstwa Infrastruktury przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego poza rok 2013.

W przedmiotowej sprawie, w dniu 27 grudnia 2010 roku Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Starosta Tomaszowski w piśmie do Ministra Infrastruktury złożyli kategoryczny protest.

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 12 stycznia 2011 roku odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie połączonych Rad Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski poświęcone przyjęciu stanowiska w sprawie terminu budowy obwodnicy.

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców miasta i powiatu o poparcie apelu skierowanego do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia budowy obwodnicy w 2011 roku.

Listy poparcia apelu są dostępne w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, urzędach miast i gmin powiatu tomaszowskiego, instytucjach i zakładach pracy.

Stanowiska Rad wraz z zebranymi podpisami pragniemy przekazać do Prezesa Rady Ministrów w dniu 17 stycznia br., dzień przed posiedzeniem rządu poświęconemu m.in. terminowi budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego

Wojciech Żukowski

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Antoni Wawryca

Apel

mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego

do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów,

w sprawie rozpoczęcia w 2011 roku realizacji inwestycji

„budowa obwodnicy miejscowości Tomaszów Lubelski”

My mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski i całego powiatu tomaszowskiego apelujemy do Pana Premiera o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia, zgodnie
z pierwotnymi założeniami, budowy w 2011 roku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy plany przesunięcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „po roku 2013”. Przedstawione, przez Ministerstwo Infrastruktury, założenia zawarte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 są dla nas, mieszkańców miasta i powiatu nie do zaakceptowania. Pragniemy poinformować Pana Premiera, że wszystkie wymagania formalne pozwalają rozpocząć budowę obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie stała się właścicielem terenu,
a w dniu 23.12.2010 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił GDDKiA pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Szanowny Panie Premierze!

Przez Tomaszów Lubelski przejeżdża dziennie 19970 samochodów osobowych
i ciężarowych, z czego około 7000 z nich stanowi ruch tranzytowy. W ciągu ostatnich 10 lat ruch ten wzrósł 1,5 krotnie. W godzinach porannych i popołudniowych miasto jest praktycznie nieprzejezdne, ponieważ droga krajowa S-17 jest zarazem główną drogą przebiegającą przez miasto o bardzo dużym nasileniu ruchu pieszych. Taka sytuacja powoduje stały wzrost wypadków. Przedstawione dane dotyczące natężenia ruchu samochodowego są niezwykle istotne w odniesieniu do zbliżających się Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Przez Tomaszów Lubelski prowadzi jedyna trasa łączącą Warszawę i Lublin z Lwowem. W praktyce brak obwodnicy znacznie utrudni przejazd tysięcy kibiców zmierzających z centralnej Polski w kierunku Ukrainy przez przejście graniczne
w Hrebennem.

Dodatkowo brak obwodnicy skutecznie opóźnia rozwój Tomaszowa Lubelskiego. Miasto opracowało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji “Śródmieścia”, w którym tereny usług publicznych w samym centrum miasta mogą być realizowane po wcześniejszym całkowitym wyeliminowaniu ruchu tranzytowego. Przebudowę terenu uznaje się jako rozwiązanie docelowe po wybudowaniu nowego przebiegu drogi krajowej S-17.

Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego „ciągnie się” z górą od 20 lat, jej realizacja rozwiązuje problem nie tylko miasta. Obwodnica wpisuje się w zadanie tak ważne dla Lubelszczyzny jakim jest poprawa komunikacji w kierunku granicy państwa z Ukrainą.

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, w tym wydane pozwolenie na budowę, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji w 2011 roku tej niezwykle ważnej dla miasta i powiatu inwestycji.

Wzór listy osób popierających:

Lista osób popierających rozpoczęcie budowy obwodnicyTomaszowa Lubelskiego w 2011 roku

Lp. Nazwisko i imię Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podziękowania za życzenia

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk składa serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo o nas pamiętają, czego dowodem była ogromna ilość życzeń, jakie do nas nadeszły.

Życzenia nadesłali:

Ksiądz Profesor dr hab. Stanisław Wilk Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Krzysztof Hetman-Marszałek Województwa Lubelskiego

Ksiądz Dariusz Wasiluk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim

Waldemar Gorczyca- dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Zamościu

Teresa Królikowska-Prezes Zarządu PKS Wschód w Lublinie

Lucjan Cichosz-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusław Drozd- Prezes Zarządu Polskiej Giełdy Pracy w Lublinie

Mirosław Kaleniuk-Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu

Henryk Studnicki-Łowczy Okręgowy w Zamościu

Jan Pączek-Starosta Przemyski

Ryszard Bałka-Firma „INSTALCO” Łaszczów

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Kółek rolniczych w Łaszczowie

Kazimierz Podhajny-Prezes Zarządu „Motozbyt” w Tomaszowie Lubelskim

Urszula Czyndacka-Mikrobit sp. z o.o. w Lublinie

Janusz Bałabuch-Wójt gminy Krynice

Jerzy Zarębski-Prezes Zarządu Uzdrowiska Horyniec

Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Mariola Ciupa oraz uczestnicy i pracownicy WTZ Muratyn

Zdzisław Wojnar Wojt Gminy i Piotr Kowalski Przewodniczący Rady Gminy w Jarczowie

Anna Sikorska-Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Leszek Dmitroca-Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

Właściciele firmy „ASTRA” w Machnowie Nowym

Ksiądz Witold Mikulski-Proboszcz Parafii w Jezierni

Ppłk SG Franciszek Tymbel oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie

Stanisław Żmijan-poseł na Sejm RP

Zarząd koła, uczniowie i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, uczestnicy i pracownicy WTZ i OW oraz pracownicy Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Tomaszowie Lubelskim

Marek Dubas-Firma GENERALI

Mariusz W.Sienkiewicz- Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Elżbieta Ziejewska-Stajszczyk- koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Mieczysława Rudnicka-dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy ZBOSiR „Tomasovia”

Henryk Łucjan-Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Krzysztof Babisz-Lubelski Kurator Oświaty

Mikoła Misak- Szef Rejonowej Państwowej Administracji w Sokalu

Franciszek Kawa –Wójt Gminy i Wiesław Ćmil- Przewodniczący Rady Gminy Susiec

Jan Andreasik-Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Dzieci i pracownicy Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Król Maciuś Pierwszy”

Zbigniew Sławiński-Prezes  Firmy „SŁAWEX”

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Anna Tywoniuk-Małysz- Dyrektor Gimnazjum  w Łaszczowie

Lena Kolarska-Bobińska- Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jan Skóra Dyrektor ELEWARR Sp. z o.o. Oddział w Krupcu

Teresa Renata Bodys- Komisarz Wyborczy w Zamościu

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Samarytanin”

Pracownicy Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim

Antoni Rzeźnik Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski

Marek Tęcza-Prezes firmy Energozam w Zamościu

Fryderyk Puła- Starosta Lubartowski

Joanna Jamroż-Dyrektor GOK Krynice

Marian Tokarski-Starosta Biłgorajski

Ireneusz Myśliwiec-Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

Zbigniew Czubek-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Bielecki- Starosta Janowski

Michał Basiński- Prezes LOT „ROZTOCZE” w Tomaszowie Lubelskim

Arkadiusz Bratkowski- Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Ppłk Apolinary Mizerski- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Cezary Girgiel-Burmistrz i Adam Piasecki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaszczowie

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum w Tyszowcach

Andrzej Beńko- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie

Małgorzata Targońska-Kierownik Regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Sławomir Zawiślak-Poseł na Sejm RP

Tadeusz Łazowski-Starosta Bialski

Druhowie OSP Telatyn

Zdzisław Strupieniuk- Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Waldemar Martyn –Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Stanisław Pomianek-Prezes Zarządu  „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Jaworski-Dyrektor lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie

Wiesława Sieńkowska-Wójt i Jerzy Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy Komarów

Janusz Zieliński- Restauracja Arkadia Kolonia Łaszczówka

Dariusz Działo-Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Wojciech  Żukowski-Burmistrz i Mirosław Fus- Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Henryk Matej-Starosta Zamojski

Józef Neć- Prezes Firmy „NEKOPOL”

Dyrektor i pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim

Dyrektor i pracownicy PKO BP Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu ruchu PROMYK

Andrzej Czerniatowicz- dyrektor Oddziału PKS Wschód w Tomaszowie Lubelskim

Stanisław Pryciuk-Prezes Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Andrzej Adamek-Wójt i Kazimierz Marynicz –Przewodniczący Rady Gminy Bełżec

Mariusz Ziembiński- Komendant Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie

Zbigniew Malicki-Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Stanisław Żukowski- Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim

Dariusz Skroban- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Pikula-Starosta Lubelski

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Łukasz Kłębek-Wójt i Teresa Senetra-Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek

Zarząd i Pracownicy Firmy AGRO-NORMA

Michał Mulawa- Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Europy”

Janusz Kozioł Starosta Łukowski

Małgorzata Skwarek-Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Michał Kamiński Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego

Adam Kaczor-Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego

Ireneusz Godzisz- Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Zamościu

Ewa Piwko-Witkowska-Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Mieczysław Kras- Starosta Tarnowski

Zawodnicy, trenerzy i działacze TUKS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim

Wiesław Holaczuk-Starosta Włodawski

Bogdan Kawałko-Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jerzy Chróścikowski-Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Leszczyński- Wójt i Lech Żołądek Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Poturzynie

Tadeusz Wojtak-  Starosta Kraśnicki

Sławomir Sosnowski- wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mirosław Król- Starosta Świdnicki

Zenon Rodzik-Starosta Opolski

Henryk Rudnik –Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Adela Tulidowicz- Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Maria Dec-Kiełb Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Elżbieta i Bolesław Matej Biuro Inżynierskie w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Piechnik- Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Danuta Fedziuryna-Prezes Banku Spółdzielczego w Łaszczowie

Piotr Pasieczny- Wójt Gminy Tarnawatka

Anna Jarczak –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Mirosław Belina-Agromarket Jaryszki Sp. z o.o. w Zamosciu

Biuro Doradztwa Europejskiego „EuroCompass”

Kazimierz Organista-Wójt i Krzysztof Gryglicki- Przewodniczący Rady Gminy Rachanie

Teresa Ewa Sikora-Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Agnieszka Podgórska-Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

Zenon Chałas-wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA w Lublinie

Maryla Zatorska-Prezes Zarządu PRDM w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Szatkowski-Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu

Stanisław Stepaniuk Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Zamościu

Piotr Boratyn-Prezes PGE Obrót S.A. w Zamościu

Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Zarząd i pracownicy Firmy XERREX

Adam Gwizdała- właściciel firmy „PRAKTIBUD”

Józef Moszyński- członek Zarządu SVZ Poland

Andrzej Szwugier-Prezes Zarządu PGKiM w Tomaszowie Lubelskim

Jadwiga Najda-Prezes RSP Hopkie

Feliks Rębacz- Przewodniczący Rady RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd i Pracownicy Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji

Kierownik MOPS w Tyszowcach

Jan Lelonek- kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Zamościu

Stanisław Kielech- Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim

Marek Parkot- Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury

Kierownik i Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Ośrodka Szkoleniowo-Wystawienniczego w Sitnie

Andrzej Dziuba- Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim

Marta Lackorzyńska-Radio Lublin

Jan Nowak z Zespołem “Impuls”

Powiat Tomaszowski na 10 miejscu w kraju

 

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki rankingu prowadzonego w 2010 roku.

Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego w kraju. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: 1) powiaty, 2) miasta na prawach powiatu, 3) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 4) gminy wiejskie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. Miło nam jest poinformować, że Powiat Tomaszowski w rankingu za 2010 rok zajął 10 miejsce w kraju oraz jest  najlepszy z powiatów w województwie lubelskim.

Sesja Rady Powiatu-uchwalono budżet na 2011 rok

Sesja Rady Powiatu-uchwalono budżet na 2011 rok

W czwartek, 30 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2011 rok. Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan. Radni jednomyślnie  przyjęli zaproponowany przez Zarząd powiatu budżet na 2011 rok. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 92 mln 471 tys. zł., z tego dochody bieżące w kwocie 67 mln 325 tys.zł i dochody majątkowe w kwocie 25 mln 146 tys. zł. Wydatki budżetu wyniosą 93 mln 772 tys. zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 67 mln 325 tys. zł i wydatki majątkowe w kwocie 26 mln 447 tys. zł. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 1 mln 300 tys. zł. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

-wieloletniej prognozy finansowej

-określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

-zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

-ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego

-utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych

-uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 rok

-zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2011rok

Po zakończeniu obrad radni i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.

Strona 31 z 65« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »