• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Konkurs wiedzy o samorządzie

W dniu 16 grudnia 2011 r. w siedzibie Starostwa  Powiatowego odbyły się eliminacje powiatowe Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym wzięło udział  18 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.Komisja Powiatowa w składzie : Janusz Frykowski, Renata Matyjanka,  Dorota Ćwieka,  Tomasz Mikszyc i  Rafał Spodarek do udziału w etapie wojewódzkim konkursu zakwalifikowała Jolantę  Adamek  Aleksandrę  Kawka (uczennice Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), Izabelę Bartosiewicz i  Jana Wołoszyna (uczniowie Zespołu Szkól Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim).Za zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego i udział w eliminacjach wszyscy uczniowie  wyróżnieni zostali  dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie dla Starosty

Dnia 2 grudnia 2011 w Urzędzie Wojewódzkim, w Sali Kolumnowej odbyła się uroczysta konferencja „Pryzmat Niepełnosprawności” zorganizowana przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Uroczystość rozpoczęła wystąpieniem i przywitaniem gości prezes LFOON pani Alicja Jankiewicz. Głos zabrał też Andrzej Szałach, który mówił o „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” i przygotowaniach Polski do jej ratyfikacji. Wręczono dyplomy i statuetki, wykonane przez uczestników teatroterapii. Wyróżnienia otrzymali Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski i Grzegorz Żeligowski Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim, za wieloletnią pomoc oraz działalność na rzecz PSOUU w Tomaszowie Lubelskim. Podczas konferencji poruszono wiele tematów związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Głos zabrali m.in. Monika Lipińska, Katarzyna Fus, Karolina Kwaśniewska i Małgorzata Pracownik. Uroczystą konferencję zakończono życzeniami i poczęstunkiem, w czasie, którego goście rozmawiali i dyskutowali o sprawach związanych z problemami niepełnosprawności.

 

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości upamiętniające 30-tą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Mszy Świętej w kościele p.w. NMP przewodniczył Jego Ekscelencja Mariusz Leszczyński biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Po mszy złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Solidarności”, a następnie w Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się dalsza część obchodów 30-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach wzięły udział władze Powiatu Tomaszowskiego: Starosta Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski i Wicestarosta Jan Fila

Fot. Teresa Rębisz

 

 

Halowe Igrzyska LZS

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Tomaszowie Lub., już po raz trzynasty zorganizowało w dniu 6 grudnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub., Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych. W roku bieżącym impreza miała charakter otwarty, udział w zawodach wzięły również reprezentacje szkół spoza powiatu tomaszowskiego z Kijan pow. Łęczyński, z Nałęczowa pow. Puławski, z Potoczka pow. Janowski , z Siennicy Różanej pow. Krasnostawski oraz z Zakrzówka pow. Krasnicki. Powiat tomaszowski reprezentowały drużyny z sześciu szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy za zajęcie I-III miejsca otrzymali medale i puchary ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyk. Zespoły, które zajęły miejsca od IV do XI za udział w Igrzyskach otrzymały puchary. Nagrody wręczali Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Janusz Frykowski. W klasyfikacji końcowej zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Nr 6 z Lubyczy Królewskiej, drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych z Kijan a trzecie gospodarze zawodów drużyna Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w dniu 29 listopada br. odbyła się XI Sesja IV kadencji Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Z kolei dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kościołko przedstawił informację z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2011 roku oraz informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012. Radni wysłuchali również informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. Radni podjęli uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatów funkcjonujących przy Zespołach Szkół Nr 1 i 4 w Tomaszowie Lubelskim. Likwidacja  ma nastąpić z dniem 31 sierpnia 2012 roku i ma uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zmniejszyła się liczba młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i korzystającej z internatów. Wraz z malejącą liczba uczniów, maleją środki subwencji oświatowej, a jednocześnie wzrastają nakłady finansowe na utrzymanie oddzielnych placówek. Istniejący przy Zespole Szkół Nr 3 internat może pomieścić 220 wychowanków a obecnie zamieszkiwany jest przez 114 uczniów, tak więc w tym budynku z pewnością zmieszczą się wszyscy chętni do zamieszkiwania w internacie. W dalszej części obrad Rada Powiatu uchwaliła Roczny Program Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, 22 listopada br. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd wysłuchał i przyjął informację dotyczącą inwestycji i remontów na drogach powiatowych w 2011 roku. Dyrektor ZDP Paweł Kościołko poinformował, że w roku bieżącym wykonano nakładki na ponad 10 km odcinkach dróg powiatowych. W realizacji tych zadań partycypowały gminy z terenu powiatu tomaszowskiego. Największą inwestycją drogową realizowaną przez Powiat Tomaszowski była przebudowa drogi Tomaszów-Ulhówek na odcinku ponad 8 km. Przebudowa kosztowała ponad 7 mln zł, z czego połowę kosztów pokryło MSWiA z realizowanego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przebudowano też most na rzece Sołokija wraz z całą ulicą Sikorskiego w Tomaszowie Lub. oraz wykonano podbudowę  i dywanik asfaltowy  na 500 m odcinku drogi Nedeżów –Sowiniec, położonej w wąwozie lessowym. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał samorządom miejskim i gminnym ponad 10 tys. metrów kwadratowych kostki brukowej na budowę chodników przy drogach powiatowych. Wartość zakupionej przez ZDP kostki wyniosła ponad 312 tys.zł. W roku bieżącym wykonano też remonty cząstkowe likwidując 28 tys. metrów kwadratowych ubytków i dziur na jezdniach. Wartość tych prac wyniosła ponad 1 mln zł. Pracownicy Zarządu wykonywali też nowe rowy, profilowali pobocza i nasypy, wymieniono też 260 znaków drogowych znajdujących się przy drogach powiatowych.Na zakończenie posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Sesja odbędzie się 29 listopada 2011 r.  o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.

Hotel Antoni nagrodzony !

Dnia 19 listopada w Lublinie odbyła się ,,Gala finałowa II edycji konkursu ,,Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2011”.Jest to konkurs organizowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie i nagrodzenie konkretnych Beneficjentów, realizujących przedsięwzięcia przy udziale funduszy pochodzących z I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Jako cel postawiono sobie również zaprezentowanie przedsięwzięć, które ideą innowacyjności i konkurencyjności podniosły poziom życia gospodarczego regionu Lubelszczyzny. Jest to także promocja RPO WL 2007-2013, a w szczególności innowacyjnych projektów realizowanych w ramach tego Programu. Konkurs ma za zadanie przedstawienie opinii publicznej postępu i aktualnych wyników realizacji głównego celu RPO WL na lata 2007-2013,tj. podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybkiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Konkurs ogłoszono dla 5 kategorii:

 1. Innowacyjna firma – w ramach tej kategorii byli premiowani Beneficjenci, którzy wykazali się m.in. największą liczbą wprowadzonych nowych produktów/usług, największą skalą innowacyjności i konkurencyjności

 2. Dynamicznie rozwijająca się firma – w ramach tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy wykazali się m.in. największym wzrostem zatrudnienia, najwyższym stopniem zmiany poziomu konkurencyjności i wprowadzeniem nowych produktów/usług.

 3. Lider funduszu RPO WL – w ramach tej kategorii premiowani byli Beneficjenci, którzy zrealizowali największą liczbę umów biorąc pod uwagę działania I Osi Priorytetowej i działanie 2.4 schemat A II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z uwzględnieniem powiązań między realizowanymi projektami.

 4. Najlepszy start – w ramach tej kategorii byli premiowani Beneficjenci – nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa – którzy wykazali się m.in. najwyższym poziomem konkurencyjności, najwyższą liczbą wprowadzonych nowych produktów/usług i największą liczbą wprowadzonych miejsc pracy.

 5. Najlepszy produkt turystyczny – w ramach tej kategorii byli premiowani Beneficjenci, którzy m.in. zróżnicowali ofertę turystyczną w regionie, realizowali cele Planu marketingu turystyki w województwie lubelskim oraz których projekty przyczyniły się do przedłużenia okresów turystycznych i zmniejszenia sezonowości działalności turystyczno-rekreacyjnej w danym regionie.

W konkursie wzięło udział ponad 30 firm z terenu powiatu tomaszowskiego. Do każdej kategorii nominowane były po 3 firmy.

Nagrodę za najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego otrzymał ,,Zakład Gastronomiczny ,,U Antka” Antoni Wyszyński-obecnie ,,Hotel ANTONI”z Kolonii Łaszczówka. Przypomnijmy, że Zajazd u Antka jest już laureatem wyróżnienia „Srebrny Gryf” przyznawanego przez Powiat Tomaszowski. Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego dynamicznego rozwoju i sukcesów.

Obradował Zarząd Powiatu

Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, który odbył się w dniu15 listopada  2011 roku pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka przyjął informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012. Zarząd podjął również uchwały w sprawach:

1/ projektu wieloletniej prognozy finansowej,

2/ projektu budżetu powiatu na 2012 rok,

3/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim na rok   2012,

5/ wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ

    w Tomaszowie Lubelskim,

6/ wyrażenia zgody na zbycie samochodów osobowych,

7/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela   mianowanego.

W dalszej części obrad  Zarząd przygotował  projekty  uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi  i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku,

2/ zamiaru likwidacji internatu w Zespole szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zamiaru likwidacji internatu w Zespole szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.

KONCERT ZESPOŁU „ACCORD” W SUŚCU

Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa i Ksiądz Tadeusz Sochan serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy i okolic na godzinny koncert w wykonaniu zespołu „ACCORD” . Kwartet śpiewa głównie a capella, pieśni ludowe ukraińskie i innych narodów, klasyczną muzykę sakralną i współczesną. Koncertowali w Niemczech, we Francji, Rumunii i w Polsce. Członkowie zespołu są artystami Filharmonii w Tarnopolu.

Koncert odbędzie się 20 listopada 2011 roku (niedziela) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu o godz. 17.00.

W programie również wystąpią zespoły śpiewacze z terenu gminy.

Konferencja administracji i służb ratowniczych

W dnie 8 listopada w Tomaszowie Lub. odbyła się transgraniczna konferencja zorganizowana w ramach realizowanego projektu „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska : Tomaszów Lubelski- Żółkiew-Sokal”. W realizacji projektu uczestniczą Powiat Tomaszowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Żółkiewska Rejonowa Rada oraz Sokalska Rejonowa Rada.W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 1. Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz powiatowego systemu alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach.
 2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do likwidacji zagrożeń środowiska dla straży pożarnej w Żółkwi
 3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do likwidacji zagrożeń środowiska dla straży pożarnej w Sokalu
 4. Międzynarodowa konferencja administracji i służb ratowniczych – Tomaszów Lubelski
 5. Międzynarodowa konferencja administracji i służb ratowniczych – Żółkiew (Ukraina)

Wartość projektu: 1 344 737 Euro, w tym 134 476 Euro jest wkładem własnym, natomiast 1 210 261 Euro to środki w ramach Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) .Gośćmi konferencji byłi: zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Janusz Skulich, zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Józef Klajda, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski .Obecni byli przedstawiciele Rejonów Żółkiewskiego i Sokalskiego oraz miast Rawa Ruska i Bełz na Ukrainie. Konferencję otworzył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk a następnie wygłoszono szereg referatów dotyczących m.in. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ruchu pojazdów służb ratowniczych na granicach UE, poprawy warunków działania straży pożarnych w oparciu o fundusze UE na przykładzie projektów realizowanych w Powiecie Tomaszowskim. Kolejna konferencja odbędzie się w 2012 roku a jej organizatorem będzie Rejon Żółkiewski.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatowych

Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatowych:

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zatylu gmina Lubycza Królewska o powierzchni 5,7370 ha
 • Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubyczy Królewskiej przy ulicy Kolejowej
 • Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnawatce przy drodze krajowej nr 17

Szczegóły na stronie: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136

Powiat Tomaszowski Laureatem

Miło nam zakomunikować ,że Powiat Tomaszowski otrzymał tytuł Laureata Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” .Konkurs organizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego, obejmuje następujące podmioty;lider – Powiat Tomaszowski,partnerzy: Miasto Tomaszów Lubelski, GminyŁaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Telatyn,Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, oraz Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.Laureat konkursu otrzymuje wsparcie w dalszej części realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” w formie:

 1. udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe – op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od października 2011 roku do stycznia 2012 roku. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;
 2. udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;
 3. opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą  zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;
 4. 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto, każde zwycięskie partnerstwo ma możliwość przeprowadzenia prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in.:

 1.  podczas seminarium poświęconego odnawialnym źródłom energii i poprawie efektywności energetycznej, które zostanie zorganizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011,
 2. podczas Konferencji regionalnej  na zakończenie realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Dodatkowo laureaci konkursu będą promowani na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl oraz lokalnych mediach.

Strona 31 z 72« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »