• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Konkurs na najlepszego dzielnicowego 2011

Już po raz trzeci Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim ogłosił konkurs „Dzielnicowy Roku 2011” Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Konkurs ma na celu przybliżenie społeczności powiatu tomaszowskiego sylwetek policjantów – dzielnicowych, co w efekcie pomoże usprawnić wzajemne kontakty. Będzie on także miarą „popularności” i aktywności dzielnicowych w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa we własnym rejonie służbowym.

Konkurs jest organizowany na terenie powiatu tomaszowskiego. Formuła konkursu zakłada, że sylwetki poszczególnych dzielnicowych z KPP w Tomaszowie Lub. są przedstawione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim http://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/policja/.

Konkurs będzie trwał od 1 listopada do 31 grudnia 2011 roku. Ogłoszenie wyników na najlepszego dzielnicowego nastąpi w miesiącu styczniu 2012r. Dokładny termin ustalą organizatorzy.

Osoby zainteresowane mogą głosować za pomocą internetu biorąc udział w poniższej ankiecie w wyżej wymienionym terminie.

Drugim etapem konkursu będzie sprawdzian znajomości z zakresu wiedzy policyjnej oraz przepisów prawa.

Tytuł „Najlepszego Dzielnicowego roku 2011” przypadnie dzielnicowemu, który uzyska w sumie największą liczbę punktów. więcej »

Obrady Zarządu Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. w dniu 31 października 2011r. pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu. Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminów. Zarząd podjął uchwały w sprawach:

-przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

-wyrażenia zgody na realizację projektu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim

-wyrażenia zgody na termomodernizację obiektów internatu Zespołu Szkół Nr 3

-wyrażenia zgody na zbycie samochodów osobowych

W dalszej części obrad Zarząd Powiatu wydał decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ulicy Petera w Tomaszowie Lub., zatwierdził wykaz nieruchomości położonych w Tomaszowie Lub. przeznaczonych do sprzedaży oraz rozpatrzył wniosek w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Tomaszowie Lub na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Turniej bokserski o puchar Starosty Tomaszowskiego

 23 października 2011 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 odbył się I Turniej Bokserski o Puchar Starosty Tomaszowskiego zorganizowany przez Jacka Janusa – trenera bokserskiej sekcji Stowarzyszenia „Czajnia”.

W zawodach udział wzięli zawodnicy wywodzący się z klubów Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.inn. Janusz Frykowski Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego, a także bokser, walczący na olimpiadzie w Meksyku w 1968 r. – Lucjan Trela.

100-lat tomaszowskiego szpitala

W czwartek, 20 października 2011r. w Tomaszowie Lubelskim uroczyście obchodzono 100-lecie szpitala, a także 120-rocznicę urodzin dra Janusza Petera. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał również certyfikat akredytacyjny na lata 2011-2013. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję  Księdza Mieczysława Mokrzyckiego Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego wspólnie z Jego Ekscelencją Wacławem Depo Biskupem Ordynariuszem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Po nabożeństwie goście i pracownicy SPZOZ przeszli do Tomaszowskiego Domu Kultury, gdzie zorganizowano oficjalne uroczystości rocznicowe. Na uroczystości przybyli: Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski, Tomasz Pękalski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marcin Zamoyski Prezydent Zamościa, Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski, Jan Dawidowski Przewodniczący Rady Powiatu. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu tomaszowskiego, dyrektorzy szpitali z województwa lubelskiego, m.in. Adam Borowicz Dyrektor PSK 1 w Lublinie, Andrzej Mielcarek Dyrektor Szpitala Jana Pawła II w Zamościu, Zofia Laskowska Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, Adam Borzęcki Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wielu innych znamienitych gości. Uroczystości rozpoczęły się od występu Chóru „Tomaszowiacy”, który wykonał utwór „Gaude Mater Polonia” a następnie dyrektor SP ZOZ Andrzej Kaczor przywitał wszystkich przybyłych gości. Z kolei Podsekretarz Stanu Marek Haber oraz Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Jerzy Hannig wręczyli certyfikat akredytacyjny dla SP ZOZ na lata 2011-2013 nadany przez Ministra Zdrowia Ewę Kopacz. Tomaszowski szpital otrzymał certyfikat już po raz drugi i należy do ścisłej elity szpitali akredytowanych na Lubelszczyźnie.

więcej »

Konferencja na podsumowanie projektu

W Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu realizacji projektu pt. „Współpraca straży pożarnych        Powiatu        Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego”  Projekt realizowany w latach 2010-2011 na terenie powiatu tomaszowskiego przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Liderem projektu był Powiat Tomaszowski a partnerami 12 gmin. Projekt realizowany był w obszarze bardzo ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców dziedzinie działalności samorządowej, jaką jest ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków jednostek ochotniczych straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego poprzez uczestnictwow wizytach studyjnych, szkoleniach, ćwiczeniach i przeglądach strażackich orkiestr dętych. Organizowano konkursy i zawody pożarnicze dla srodowisk szkolnych. Wydano kalendarze strażackie, książkę i folder promocyjny.Wartość całkowita projektu wyniosła 410 000,00 zł, wartość dofinansowania 70%, tj. 286 999,99 zł. Udział własny w wysokości 30% pochodzi z budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz Samorządów Miast i Gmin biorących udział w Projekcie. Realizacja projektu stanowi istotne wsparcie dla funkcjonowania na terenie Powiatu Tomaszowskiego systemu zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeniom, opartego na  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Podsumowując efekty realizowanego projektu Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk powiedział m.in. „Wyrażam głębokie przekonanie, iż zaplanowane działania integracyjne, szkoleniowe, wyjazdy studyjne, ćwiczenia wpłyną na podniesienie jakości wykonywanych zadań, efektywności interwencji oraz ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko niebezpiecznych zdarzeń tj. pożary, wypadki i katastrofy ekologiczne”.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk zaprosił pedagogów oraz młodzież do Zespołu Szkół Nr 1 na wspólne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych  na uroczystość gości znaleźli się również : Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Sekretarz Powiatu   Stanisław  Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej Janusz  Frykowski. W  imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza   na ręce Starosty Jana Kowalczyka i Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył Jan Lelonek kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty.  Pani Ewelina Mróz i Andrzej Walczak  wystąpili z okolicznościowymi  życzeniami
w imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1.Podziękowania  w imieniu nagrodzonych nauczycieli złożyła Pani  Barbara Wiśniewska –  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4, w imieniu stypendystów – uczennica Zespołu Szkół  Nr 2 Monika Padyjasek.Część artystyczną uświetniającą tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej  przygotowała młodzież przy wsparciu Pań nauczycielek  Beaty Greli,  Katarzyny Ważnej oraz opiekuna samorządu uczniowskiego  Zespołu Szkół Nr 1 Pani Marii  Gęborys. Z okazji Dnia Edukacji  Narodowej  w dniu 13 października 2011 r.

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk wręczył nagrody finansowe za osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  następującym  nauczycielom: więcej »

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.Celem konkursu jest wybór najlepszych pomysłów utworzenia lokalnego partnerstwa w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju branży energetyki odnawialnej. Do konkursu mogą zgłaszać się partnerstwa, w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, a także samorządów gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności lokalnej z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Laureatami konkursu zostaną trzy partnerstwa, których aplikacje zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursową.

Nagrody dla każdego z laureatów konkursu są następujące:

 1. udział 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe – op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od października 2011 roku do stycznia 2012 roku. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;
 2. udział 12 przedstawicieli z partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;
 3. opracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą  zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;
 4. 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.
 5. promocja na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl;
 6. przeprowadzenie prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in. podczas:
  • seminarium zorganizowanego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011;
  • Konferencji regionalnej, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy oraz zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu są dostępne na portalu  www.energetycznikreatorzyzmian.pl w zakładce aktualności oraz pod numerem telefonu 81 710 19 24.

Przy opracowaniu aplikacji konkursowej możecie Państwo skorzystać z bezpłatnych usług doradcy ds. aplikacji konkursowych. Zachęcamy Państwa również do korzystania z informacji zawartych w Analizach powiatowych opracowanych w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” prezentujących potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE) i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami. Analizy są dostępne na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 21 października 2011 roku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYSTAWA „X. ORTSZEIT” 07.10.2011 – 30.10.2011

Wystawa „X. Ortszeit” to projekt, który od wielu lat odbywa się w ścisłej współpracy pomiędzy niemieckimi powiatami Enz, Calw i Freudenstadt oraz miastem Pforzheim. W ten sposób promocja sztuki współczesnej idzie w parze z integracją różnorodnego kulturalnie regionu Północnego Schwarzwaldu. Efekty tych działań możemy obejrzeć w Muzeum Regionalnym im.doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Zamojskiej 2, dzięki rozwijającej się współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Tomaszowskim i powiatem Freudenstadt z Niemiec.
W dniach 07.10-30.10.2011 w będzie można podziwiać dzieła szwarcwaldzkich artystów i ich eksponaty z 10. edycji Wystawy Sztuki Regionu Północnego Szwarcwaldu Ortszeit 2011.Wcześniej eksponaty można było podziwiać w częstochowskiej Galerii OPK „Gaude Mater” oraz Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach. Wystawa to w sumie 24 do 30 eksponatów, głównie malarstwo, fotografie, grafiki i rzeźba oraz instalacje plastyczne, czyli artystyczne wizje młodych niemieckich twórców. Wystawa organizowana jest co dwa lata. Swój akces do udziału w wystawie zgłosiło 91 artystów z regionu Szwarcwaldu. Niezależna komisja jurorów wybrała z tej licznej grupy zaledwie 13 plastyków. Wśród nich znalazło się wielu młodych artystów, dla których wystawa może okazać się szansą dotarcia do szerszej publiczności. Celem wystawy współorganizowanej przez samorządy Pforzheim, Calw i Freudenstadt jest pokazanie różnorodności i wysokiego poziomu świata artystycznego Szwarcwaldu.   Wystawa Ortszeit gościć będzie również w dniach 3-21.11.2011r. w Pyskowicach – Galeria „PODcień” – Muzeum Miejskie, w dniach 22.11-11.12.2011r. w Knurowie – Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria”.

Serdecznie zapraszamy!

Wizyta uczniów z Freudenstadt

W dniu 3 października 2011 r. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przyjął delegację 27 uczniów wraz z opiekunami : dyrektorem Herbertem Ade, zastępcą dyrektora Ute Schneider, nauczycielami Ritą Bouthier i Olivierem Duerr ze szkoły Progymnasium z ALPIRSBACH szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Nr 2.W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Janusz Frykowski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Waldemar Typek, nauczyciele Bogumiła Zdzioch, Katarzyna Gondek oraz 23 uczniów, którzy goszczą niemieckich kolegów w swoich domach.Jest to już 3 wizyta niemieckich uczniów w Tomaszowie Lubelskim i potrwa od 1 do 8 października 2011r. Podczas pobytu młodzież pracuje wspólnie nad projektem „Razem dla przyszłości Ziemi”.

 

Sesja Rady Powiatu

X Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się w dniu 4 października 2011 roku.

Radni wysłuchali informacji  Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności  Zarządu Powiatu oraz informacji z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu za okres od poprzedniej Sesji. Z kolei Skarbnik Powiatu Grzegorz Gałan przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz Muzeum Regionalnego- samorządowej instytucji kultury.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009-2010 oraz raport  z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2011 zreferował Członek Zarządu Powiatu Robert Kuźniarz. Radni jednomyślnie przyjęli przedstawione informacje.
W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska, Miastu Tomaszów Lubelski, Gminie Tomaszów    Lubelski, Gminie Ulhówek oraz Gminie Tarnawatka i na realizację zadań w zakresie odbudowy dróg miejskich i gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II-Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Pomoc finansową gminy otrzymają w równej wysokości po 10 tys. zł.  Rada Powiatu podjęła też uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gmin Susiec, Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Tyszowce i Telatyn na zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania bojowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości po 1000 zł dla każdej jednostki.

Potrójny sukces LOT Roztocze

We wtorek 27 września, w siedzibie TVP Lublin odbyła się II Lubelska Gala Turystyki zorganizowana z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Na gali wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego a także certyfikaty dla regionalnych punktów informacji turystycznej. Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze z rąk Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego otrzymała wyróżnienie w kategorii obszar za markę „Roztocze – Witalność z natury”.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyły Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa organizowane przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina. Drugą nagrodę przyznano szlakowi kajakowemu Bug-Krzna, a trzecie miejsce zajął Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa otrzymały również tytuł Perełki Lubelszczyzny 2011. Perłą Lubelszczyzny zostały zaś Wojsławice. Wśród wyróżnionych znalazło się miasto Zamość za trasę turystyczną – Bastion VII Nadszaniec.

Punkt IT przy biurze LOT Roztocze otrzymał trzy gwiazdki Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. -Oznacza to awans w stosunku do roku oprzedniego kiedy to nasz punkt zdobył dwie gwiazdki -mówi Michał Basiński, prezes LOT Roztocze. -Ten sukces to zasługa wszystkich pracowników biura ale także samorządów, które bardzo wspierają naszą działalność i przedsiębiorców, członków naszego stowarzyszenia. Trzy gwiazdki otrzymał również Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej a dwie punkt informacji w Krasnobrodzie i Roztoczańskim Parku Narodowym. Po raz pierwszy certyfikat z jedną gwiazdką otrzymał punkt IT przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu.

Zarząd Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej postanowił również uhonorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych obok Andrzeja  Kozłowskiego i Stanisława Turskiego znalazł się Michał Basiński, prezes zarządu LOT Roztocze.

 

 

Sesja Rady Powiatu

 X Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 4 października 2011 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.

 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu planu finansowego samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tomaszowskiego za lata 2009-2010.
 3. Raport  z wykonania zadań ustalonych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2010.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska na realizację zadania pn. Odbudowa drogi gminnej    nr 111978L w miejscowości Lubycza Królewska (ul. Mickiewicza) od km 0+00,00 do km 0+635,00 długości 0,635  km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski na realizację zadania pn. „Budowa dróg: Roztocze, Kusocińskiego, Wilcza wraz z niezbędną infrastrukturą w Tomaszowie Lubelskim” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 111774L w Majdanie Górnym od km 0+665 do km 0+997 długości 0,312 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek na realizację zadania pn. Przebudowa dróg  gminnych nr 111617L w miejscowości Żerniki  o długości 2,189 km” w ramach „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
  9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
  10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
  11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
  12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
Strona 31 z 71« pierwsza...1020...2930313233...405060...ostatnia »