• Newsletter


Życzenia Świąteczne 2014

m521.wielkanoc

Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, wszelkiej pomyślności, nadziei oraz wiosennego nastroju.

Niech radość wielkanocnego poranka Zmartwychwstania Pańskiego wraz z nadzieją na

przyszłość i pokojem ducha pozostanie na każdy dzień,

który przed nami. Życzymy aby wiara, nadzieja i miłość, te trzy ponadczasowe i

uniwersalne wartości, tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy

były zawsze obecne w naszym życiu.

Wesołego „Alleluja” życzą:

Wicestarosta

Jan Fila 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Dawidowski 

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Tomaszów Lubelski, Wielkanoc 2014

Ogłoszenie o pracy

 

 

Ogłoszenie o pracy

Trener w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski

Region: lubelskie

Oferta ważna do: 14.07.2014 r.

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

  • ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  • odbyły szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;
  • mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!
Prosimy dołączyć wykaz dokumentów potwierdzających w/w kwalifikacje (dokumenty do wglądu w razie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną).

Oferujemy:

- narzędzia niezbędne do pracy;
– wsparcie merytoryczne;

- umowę cywilno-prawną.

Pozostałe informacje:

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 664 42 54

CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.

 

 

                                                                                                           

Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Westerplatte.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, oznaczonych numerami działek:
1) 201/16 i 202/5 arkusz mapy 22 o łącznej powierzchni 0,0585 ha – cena wywoławcza 59 000,00 zł /pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
2) 202/4 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0686 ha – cena wywoławcza 69 000,00 zł /sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
3) 202/7 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0528 ha – cena wywoławcza 53 000,00 zł /pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/,
4) 202/9 arkusz mapy 22 o powierzchni 0,0564 ha – cena wywoławcza 57 000,00 zł /pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ – wadium – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.
Z ustalonej w wyniku przetargu ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od towarów i usług wg stawki 23%. Nieruchomości stanowią niezabudowane działki budowlane.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00073725/2. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/157/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie  Lubelskim /Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r. Nr 36, poz. 1173/, nieruchomości są położone w terenach oznaczonych jako: 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy – działki budowlane z możliwością zabudowy gospodarczej.
Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej – mieszkalnej i realizację pomieszczeń handlowych i usług nieuciążliwych. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 19 maja 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank  Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 19 maja 2014 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetargi odbędą się dnia 22 maja 2014 roku o godz. 11:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
0Mapa_przetarg_Tomaszow_Obroncow_Westerplatte

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pawłówce, gmina Rachanie.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego położonej w Pawłówce, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1147/3 arkusz mapy 1 o powierzchni 0,1729 ha – działka przy drodze powiatowej, w otoczeniu pól uprawnych.
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 700,00 zł /trzy tysiące siedemset złotych/. Wadium –370,00 zł /trzysta siedemdziesiąt złotych/.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm./.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00072349/5. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość jest położona w terenie upraw polowych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 19 maja 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 19 maja 2014 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji  przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie się dnia 22 maja 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.

(Polski) Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Posiedzenie Zarządu Powiatu

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) „Amatorska Liga Oldboys + 35”

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TOMASZOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Fotorelacja z Dni Otwartych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego 2014

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) “Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2014-2018″

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Sesja Rady Powiatu

Sorry, this entry is only available in Polski.

(Polski) Dni otwarte Szkół Ponadgimnazjalnych

Sorry, this entry is only available in Polski.

Strona 1 z 6012345...102030...ostatnia »