• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Podsumowano pracę doradców metodycznych

W dniu 12 marca 2014 r. w Starostwie Tomaszowskim obyła się konferencja pn. „Efekty pracy doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego w latach 2010-2014”.W spotkaniu udział wzięli  Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Wicestarosta – Jan Fila, Sekretarz Powiatu – Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Anna Pankiewicz,  burmistrzowie, wójtowie powiatu tomaszowskiego, a także kierownik Zamojskiego Oddziału Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół, ponadgimnazjalnych, podstawowych, gimnazjów  i przedszkoli oraz inni zaproszeni goście.  Samorządy miast i gmin powiatu tomaszowskiego od 2008 r. w prowadzonych szkołach i placówkach, powierzają nauczycielom funkcję doradcy metodycznego, a oni obejmują wsparciem nauczycieli  na wszystkich poziomach edukacji i w różnych typach szkół w powiecie. Zajmują się rozwijaniem umiejętności metodycznych, planowaniem, organizowaniem i badaniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborem i adaptacją lub tworzeniem programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz podejmowaniem działań innowacyjnych.

konferencja_2

Obecnie w powiecie tomaszowskim tę funkcję sprawuje 13 nauczycieli.

Posiedzenie Zarządu Powiatu

W dniu 13 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok,

2/ udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Europejski fachowiec – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” składanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci,

3/ ustalenia zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu   dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach   pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku,

4/ zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu, które dotyczą:

1/ przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej powiatu tomaszowskiego na lata 2014 – 2015,

2/ trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i placówek   niepublicznych działających na terenie Powiatu Tomaszowskiego,

3/ rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 im. Czesława Kanafojskiego w Lubyczy Królewskiej, ul. Szkolna 2,

4/ likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lubyczy Królewskiej,

5/ likwidacji Technikum w Lubyczy Królewskiej,

6/ likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lubyczy Królewskiej,

7/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubycza Królewska w sprawie przyjęcia do prowadzenia    przez Gminę Lubycza Królewska zadania publicznego w zakresie oświaty,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu   Tomaszowskiego,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

 

 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym – Kwiaty i gratulacje dla kobiet

więcej »

Wyróżnienie dla ,,Rady sołeckiej” wsi Brzeziny z gminy Bełżec.

Nagroda Super Samorząd przyznawana jest w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – za wykonanie zadania, którego realizacja wymaga zaangażowania zarówno lokalnych władz, jak i mieszkańców. Organizatorem akcji jest Fundacja Batorego. Honorowy patronat objął prezydent Bronisław Komorowski, a jej wręczenie odbyło się w 28 lutego 2014 r. w Pałacu Prezydenckim.
Celem programu Masz Głos, Masz Wybór jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów.   Pokazanie mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym podwórku, w gminie.
Mieszkańcy wsi zaczęli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym gminy i wspólnie z samorządowcami rozwiązują problemy lokalne. Aktywność Rady sołeckiej i mieszkańców wsi została doceniona przez organizatorów programu i stąd ich  obecność na uroczystej gali w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21.02. 2014 r. zatwierdził protokół Komisji Konkursowej  z rozpatrzenia ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. na terenie powiatu tomaszowskiego w formie wspierania wykonywanych zadań. Łączna kwota dotacji wynosiła 25 000 zł. W przewidzianym w konkursie terminie wpłynęły 2 oferty, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.Oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego nie była zgodna z rodzajem zadań określonych w ogłoszonym konkursie i została odrzucona.Zarząd Powiatu  dokonał wyboru oferty złożonej przez  Powiatowe Zrzeszenie LZS i postanowił wesprzeć zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja Powiatowego Święta Sportu” kwotą 25 000 zł.

Z wizytą w Brukseli

W dniach 17-19 lutego 2014r., na zaproszenie eurodeputowanego Arkadiusz Bratkowskiego, przebywała z wizytą w Brukseli delegacja dziennikarzy lokalnych gazet, wśród nich Wojciech Dziedzic z dwutygodnika „Rewizje Tomaszowskie”. W pierwszym dniu pobytu, po przylocie na lotnisko i zakwaterowaniu w hotelu, nastąpiło zwiedzanie stolicy Belgii, które odbywało się pod opieką pracowników biura europosła. Dzięki temu dziennikarze mieli możliwość poznać najcenniejsze zabytki architektury Brukseli. Bardzo atrakcyjny i bogaty w wydarzenia okazał się wtorek 18 lutego. Po przyjeździe do Parlamentu Europejskiego miało miejsce kilkugodzinne spotkanie z europosłami Arkadiuszem Bratkowskim i Jarosławem Kalinowskim, którzy obszernie poinformowali gości o swej działalności w Europarlamencie, jego strukturach i funkcjonowaniu oraz reprezentowaniu interesów Polski na forum UE. Z kolei nastąpił przejazd delegacji do Domu Polski Wschodniej, gdzie uzyskano znaczący zasób informacji o funkcjonowaniu tej placówki podejmującej szerokie działania promocyjne w interesie wschodnich województw Polski. Podczas wizyty wiele czasu poświęcono na zwiedzanie obiektów Europarlamentu i jego agend, poznawanie historii UE, znajdujących się w Brukseli ekspozycji, wyposażenia Parlamentarium w studia RTV, supernowoczesnej architektury. Dziennikarze wzięli także udział w spotkaniu zorganizowanym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, jak i w mityngu poświęconym Euromajdanowi, połączonym z koncertem pianistycznym. Ponadto ważnym elementem pobytu w Brukseli było spotkanie odbywające się w Europejskim Centrum Solidarności, gdzi4e m.in. grupa dziennikarzy Lubelszczyzny została przedstawiona Jarosławowi Wałęsie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.
Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
W dniu 21.02.2014, konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego od godziny 12.00-14.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.
Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z informacji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu, a także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. Rada jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie utworzenia pieszego i rowerowego przejścia granicznego na granicy w Hrebennem. Stanowisko będzie przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:                                                                              

1/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach   stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze    godzin – zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat  Tomaszowski,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015” ,

4/ wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2013,

5/ przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich  na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2014 r.,

 6/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

7/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 201.                                                                     

Sesja Rady Powiatu

             Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku /czwartek/ o godz. 10.00w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.                       

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.     Otwarcie obrad.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji.

5.     Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej Sesji.

6.     Interpelacje radnych.

7.     Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.

9.     Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2013 rok.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obwiązkowym wymiarze    godzin – zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat  Tomaszowski,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie  Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015” ,

4/ wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2013,

5/ przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich  na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2014 r.,

   6/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

  7/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

11.  Odpowiedzi na interpelacje.

12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13.   Zakończenie obrad. 

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości rolnych, jedna z możliwością inwestowania, położonych w Zatylu, gmina Lubycza Królewska.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Zatylu, gmina Lubycza Królewska.
1) oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 301 i 307 arkusz mapy 2 o łącznej powierzchni 51,2800 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska (użytki – RIVa – 12.33ha, RIVb -5.01 ha, PsIV – 11.01ha, PsV – 17.65ha; LsIV – 1.46ha, N – 0.10ha, WRIVa – 0.10ha, LzPsIV -0.05ha, WRIVb – 0.25ha, LzPsV – 0.26ha, WPsIV – 0.51ha, WPsV – 0.83, LzRIVb – 1.52ha, PsV- 0.20ha) – cena wywoławcza 600 000,00 zł /sześćset tysięcy złotych/ – wadium –30 000,00 zł /trzydzieści tysięcy złotych/,
2) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 311 arkusz mapy 2 o powierzchni 47,7700 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska użytki – RIVa – 10.93ha, PsIV – 27.66ha, PsV – 7.59ha, LsIV – 0.26ha, LzPsIV – 0.16ha, WPsV – 0.29ha, WPsIV -0.88ha) – cena wywoławcza 550 000,00 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 27 500,00 zł
/dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych/,
3) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 314 arkusz mapy 2 o powierzchni 2,9800 ha, stanowiącej grunty orne (użytki – RIIIb – 1.03ha, RIVa – 1.95ha) – cena wywoławcza 60 000,00 zł /sześćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 3 000,00 zł /trzy tysiące złotych/,
4) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 318 arkusz mapy 2 o powierzchni 5,2800 ha, stanowiącej grunty orne (użytki – RIVa – 5.00ha, LzRIVa – 0.28ha) – cena wywoławcza 105 000,00 zł /sto pięć tysięcy złotych/ – wadium – 6 000,00 zł /sześć tysięcy złotych/,
5) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 327/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 5,4819 ha, stanowiącej grunty orne i pastwiska (użytki – RIVa – 3,7626ha, PsVI – 1.5173ha, BrRIVa – 0.2020ha) – cena wywoławcza 290 000,00 zł /dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 15 000,00 zł/piętnaście tysięcy złotych/.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00054052/4. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubycza Królewska zatwierdzonym Uchwałą Nr III/26/2002 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2002 r., nieruchomości wyżej wymienione w pkt 1 – 4 są położone w terenach upraw polowych, nieruchomość wymieniona w pkt 5 jest położona w terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego, zagrodowego, usług rzemiosła i innych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wpłacając wadium należy wskazać, na którą nieruchomość przetargu dotyczy. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 31 marca 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 14:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 43 9620 0005 0000 3522 2001 0006. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 31 marca 2014 roku że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetargi odbędą się dnia 3 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowegow Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 50 – II piętro.Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 12 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.
Mapka nieruchomości oraz ogłoszenie umieszczono także na stronie BIP-przetargi:: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=136
Mapa_przetarg_Zatyle_2014_01

Powiat Tomaszowski wyróżniony

W Lublinie odbyła się doroczna Wojewódzka Gala  Sportu. Miło nam poinformować, że Powiat Tomaszowski otrzymał wyróżnienie dla najbardziej usportowionego powiatu w rywalizacji Ludowych Zespołów Sportowych. Okolicznościową statuetkę odebrał Starosta Jan Kowalczyk.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 – otwarty konkurs ofert

Dnia 20 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr 345/2014 ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r.

Termin składania ofert do 12 lutego 2014 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 43 lub pod numerem telefonu 84 664 38 35.

W załączeniu przedstawiamy :
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do Uchwały Nr 345/2014
2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego
dostępne pod linkiem: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index_a.php?id=171

Strona 19 z 76« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »