• Funusze Europejskie 2014-2020
  • Newsletter

  • EWUŚ
  • Dane meteo

  • wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Sesja Rady Powiatu

W poniedziałek 30 grudnia 2013r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2014 rok. Radni po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpienia Starosty Jana Kowalczyka jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały budżetowej. W dalszej części obrad Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości połozonej w Tomaszowie Lub. przy ulicy Wyspiańskiego oraz nadała nowy statut Domowi Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Ponadto Rada uchwaliła plan pracy na 2014 rok, a także plany pracy komisji stałych. Na zakończenie radni oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia noworoczne oraz „przełamali”  opłatkiem.

Fot. Jan Nowak

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

Uwaga ! Zagrożenie wścieklizną !

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski i gminy

Tomaszów Lubelski

Na podstawie art, 45 ust. 1 pkt I, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pfct 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.

1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) po stwierdzeniu wścieklizny u psa na

terenie miasta Tomaszów Lubelski zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu  miasta Tomaszów Lubelski oraz

gminy  Tomaszów Lubelski obejmujący miejscowości: Majdanek, Majdan Górny I, Majdan Górny II, Ruda

Wołoska, Łaszczówka , Łaszczówka Kolonia i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA!

Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”. Obszar zagrożony ograniczony jest:

 

I) od  strony  północnej: przebiega wzdłuż  granic  administracyjnych miejscowości: Tomaszów  Lubelski,

Majdanek;

2) od strony wschodniej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Majdanek, Majdan Górny

I, Majdan Górny II;

 

3) od strony południowej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Majdan Górny II, Ruda

Wołoska, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia do drogi krajowej nr 17;

4) od  strony zachodniej: przebiega przez miejscowość Łaszczówka Kolonia i miasto Tomaszów Lubelski

wzdłuż drogi krajowej nr 17.

 

§ 2.

W okręgu zagrożonym,  o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

 

2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim;

 

3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa  w § 1;

 

4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:

1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;

 

2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach,  w okólnikach i na wybiegach bez

nadzoru;

3) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt

towarzyszących  z terenu  i na  teren obszaru  zagrożonego  bez uprzedniego  urzędowego zezwolenia

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

 

§ 3.

 Do wykonania  nakazów wymienionych w § 2 ust,  i pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu

Okręgowego  Polskiego  Związku  Łowieckiego  w Zamościu,  a do  wykonania  nakazów wymienionych

w § 2 ust. 1 pkt 3 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Wójta Gminy Tomaszów Lubelski.

§4

. Zakazy i nakazy, o których  mowa w § 2,  obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na

terenie,  a także właścicieli,  użytkowników  i zarządców  gruntów, służbę leśną, zarządców  i dzierżawców

obwodów łowieckich.

§ 5.

 Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski  i Wójt  Gminy Tomaszów Lubelski powiadomi ludność

o zakazaph i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

 

§ 6.

Rozporządzenie podlega podaniu  do  publicznej wiadomości  w lokalnych  środkach  masowego

przekazu,  rozplakatowaniu  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu  Miasta Tomaszów Lubelski  i Urzędu  Gminy

Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

 

§ 7.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Tomaszowie

Lubelskim

Janina Wojtas

Sesja Rady Powiatu

  Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

Radni podejmą uchwały w sprawach:

1/ uchwały budżetowej na 2014 rok,

2/ wieloletniej prognozy finansowej,

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy   Wyspiańskiego i udzielenia bonifikaty,

4/  nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizacje w powiecie tomaszowskim na 2013 rok,

   6/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

7/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013,

8/ zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji    Rady Powiatu,

9/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok,

10/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok,

Na zakończenie obrad nastąpi złożenie życzeń noworocznych oraz „przełamanie” opłatkiem.

                                                                       

Życzenia świąteczne 2013

 jesusmbv7

Niech Święta Bożego Narodzenia napełnią nasze serca miłością,
radością i nadzieją w tych świątecznych wyjątkowych chwilach,
które spędzamy w rodzinnym domu z najbliższymi,
przy blasku choinki i wśród rozbrzmiewających kolęd. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego najlepsze życzenia. Niech ten szczególny czas będzie okresem 
refleksji, odpoczynku i radosnych spotkań z najbliższymi przy wspólnym świątecznym stole.

Niech Nowy Rok 2014 będzie dla nas wszystkich czasem spełnienia marzeń
i upływa w atmosferze życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia.

Wicestarosta

Jan Fila

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Dawidowski

Starosta

Jan Kowalczyk

Tomaszów Lubelski, Boże Narodzenie 2013

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia  19 grudnia 2013 r.

 

          Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień
19 grudnia 2013 r.

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego.

 

          Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

          § 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia
31 stycznia 2014 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz
do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn.zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej
na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 482 z późn.zm.).

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego
w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

 

Wojewoda Lubelski

    / – /  Jolanta Szołno – Koguc

 

Opłatek sołtysów

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 19 grudnia 2013r. odbyło się wspólne posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów Rzeczypospolitej Polskiej oraz delegatów Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. W obradach wzięli udział: Robert Jakubiec Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej i Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski. Rolnicy wysłuchali informacji o podatku VAT w rolnictwie i środkach ochrony roślin, jako elemencie produkcji zdrowej żywności. Prowadzący obrady Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Andrzej Adamek złożył rolnikom świąteczno-noworoczne  życzenia. Na zakończenie obrad odbył się wspólny opłatek w którym uczestniczył diecezjalny duszpasterz rolników ksiądz Józef Bednarski.

DSC01537

DSC01538

DSC01541

DSC01542

Światełko Betlejemskie w Starostwie

W poniedziałek 16 grudnia harcerki z Drużyny nr 43 „Zośka” z Gimnazjum w Bełżcu przekazały Światełko Betlejemskie władzom Powiatu Tomaszowskiego. W obecności Starosty Jana Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Dawidowskiego, Wicestarosty Jana Fili, Członka Zarządu Roberta Kuźniarza i Sekretarza Powiatu Stanisława Cisło lampion ze światłem z Betlejem wręczył Andrzej Dziuba Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim.Hercerki wraz ze swoimi opiekunkami Barbarą Żukowską i Teresą Zatorska złożyły władzom samorządowym świąteczno-noworoczne życzenia. Starosta Jan Kowalczyk dziękując za światło z Betlejem życzył gościom zdrowych i pogodnych świąt przeżytych w atmosferze miłości ,ciepła i świątecznego nastroju.

 

DSC01523

DSC01525

DSC01529

DSC01533

DSC01534

DSC01535

Konkurs wiedzy o samorządzie

W dniu 13 grudnia 2013 r. w siedzibie Starostwa  Powiatowego odbył się etap powiatowy IV  edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w którym wzięło udział  18 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.Komisja Powiatowa w składzie : Anna  Pankiewicz, Tomasz Mikszyc,  Dorota Ćwieka,  Rafał Spodarek, Zofia Zięba do udziału w etapie wojewódzkim konkursu zakwalifikowała następujących uczniów : Łukasz Łukaszewicz  – uczeń Zespołu Szkól Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Rafał Chlebicki – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie, Maciej Niegardowski – uczeń Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej, Joanna Wierzchowska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie.Nagrody za zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego oraz udział w eliminacjach powiatowych wręczył Sekretarz Powiatu – Stanisław Cisło.

 

konkurs samorządowy 002

konkurs samorządowy 005

Mistrzostwo dla „Ekonomika”

Mistrzostwo dla „Ekonomika”

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS Szkół Ponadgimnazjalnych chłopców w halowej piłce nożnej.

W zawodach wystartowało 7 drużyn reprezentujących szkoły średnie z powiatu tomaszowskiego. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach z których zwycięzcy i drużyny z drugich miejsc rozegrały mecze finałowe. W meczu o III miejsce zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Nr 1 pokonując w rzutach karnych drużynę Zespołu Szkół Nr 4 -6:5( w meczu 1:1). W spotkaniu finałowym gospodarze, ekipa Zespołu Szkół Nr 2 pewnie pokonała drużynę Zespołu Szkół Nr 3 – 5:2. Wszystkie uczestniczące w zawodach drużyny otrzymały puchary, a trzy pierwsze zespoły uhonorowano też medalami, które wręczali wicestarosta Jan Fila i sekretarz Powiatu Stanisław Cisło. Najlepszym strzelcem mistrzostw został Arkadiusz Smoła a najlepszym brasmkarzem Mateusz Bukała- obydwaj piłkarze reprezentowali Zespół Szkół Nr 2.

SAM_2159

SAM_2160

Zbieramy podpisy na ustanowienie Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian !

Na prośbę Starosty Przemyskiego, który działa w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w celu przygotowania obywatelskiego projektu ustawy w sprawie uczczenia ofiar masowych mordów na Wołyniu i ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian postanowiliśmy poprzeć tę ważną inicjatywę. Organizujemy zbiórkę podpisów obywateli miast i gmin Powiatu Tomaszowskiego, którzy popierają projekt ustawy. Konieczne jest poparcie minimum 100 tysięcy obywateli wyrażone własnoręcznymi podpisami. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy m.in.: „ Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich powinna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie wszystkich władz publicznych, w imię lepszej przyszłości i porozumienia naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków, Ukraińców, Niemców, Rosjan i Litwinów. 11 lipca 2013 roku minęła kolejna 70-ta rocznica „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, kiedy to formacje OUN-UPA wspierane przez „czerń” czyli podjudzonych chłopów ukraińskich, wymordowały w czasie nabożeństw w kościołach rzymskokatolickich tysiące Polaków”

Informujemy, że Punkt zbierania podpisów Obywateli, którzy chcą udzielić poparcia dla projektu Ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian mieści się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej- pokój nr 23(I piętro). Podpisy można składać w godz. 8.00-15.00 do dnia 19 grudnia 2013r.

W Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lub. podpisy można składać w sekretariacie Urzędu.

W pozostałych miastach i gminach Powiatu Tomaszowskiego także znajdują się listy poparcia, które mogą podpisać mieszkańcy popierający projekt.

13-15 grudnia 2013 r. Wielka zbiórka żywności dla najuboższych rodzin z powiatu tomaszowskiego.

zbiórka żywności

8 grudnia 2013 r. Wystawienniczy Kiermasz Śwąteczny Produktów Lokalnych w Łaszczowie

kiermasz św

Strona 19 z 75« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »