• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Ważna informacja dla mieszkańców miasta Tomaszowa i gminy Tomaszów

                                                                                ROZPORZĄDZENIE NR 1

                                  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM


                                                                          z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na  części terenu  miasta 
Tomaszów Lubelski  i gminy Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) po stwierdzeniu wścieklizny u lisa dzikiego odłowionego na terenie miasta Tomaszów Lubelski zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy Tomaszów Lubelski obejmujący miejscowości: Sabaudia, Majdanek, Majdan Górny, Łaszczówka i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.  Obszar zagrożony ograniczony jest:

1) od strony północnej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Tomaszów Lubelski, Sabaudia;

2) od strony wschodniej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Sabaudia, Majdanek, Majdan Górny;

3)  od strony południowej przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Majdan Górny,  Łaszczówka, Tomaszów Lubelski;

4)  od strony zachodniej przebiega przez miasto Tomaszów Lubelski  wzdłuż drogi krajowej nr 17.

§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:

1)    trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim;

 3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;

  4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:

1)   urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;

2)   pozostawiania zwierząt na pastwiskach,  w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;

3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

   § 3.  Do wykonania nakazów wymienionych w  § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Wójta Gminy Tomaszów Lubelski.

   § 4.  Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców  obwodów łowieckich.
   § 5. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski  powiadomi ludność
o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

    § 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

    § 7.  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

    § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                        Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                            Janina Wojtas

Ranking Powiatów

W dniach od 29 do 31 maja odbyła się kolejna, III już edycja Kongresu Regionów w Świdnicy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.Kongres Regionów to wielkie, doroczne spotkanie prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków oraz kluczowych osób w urzędach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich (sekretarze, skarbnicy, naczelnicy departamentów promocji i pozyskiwania inwestorów, etc.), z przedstawicielami szeroko rozumianego biznesu. Głównym organizatorem tego spotkania jest koncern prasowy Axel Springer, a jego partnerzy merytoryczni to Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich. Hasło tegorocznego kongresu to „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”.Na kongres przybyli przedstawiciele wszystkich struktur samorządowych. Wśród zaproszonych gości był Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.
W poszczególnych dniach kongresu dodatkowo ogłaszano wyniki i wręczano wyróżnienia w następujących rankingach:

 • „N15” Ranking Prezydentów Miast tygodnika „Newsweek Polska”

 • Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu „Forbsa”

 • Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu tygodnika „Newsweek Polska”

 • Ranking e-samorzaąd „Komputer Świat”

 • Konkursie „Najlepsza kampania promocyjna miejsca 2011 roku”

 • Ranking Miasto Przyjazne Kierowcy „Auto Świat”

 • Konkurs „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC i tygodnika „Newsweek Polska”

 • Ranking Gmin i Powiatów 2011 Związku Powiatów Polskich

 • Ranking Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk odebrał wyróżnienie za IV miejsce w ogólnoplskim rankingu powiatów za 2011rok, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich . Samorządy sklasyfikowane w Rankingu były oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na dziesięć grup tematycznych, takich jak: proinwestycyjne
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowai międzynarodowa, działania promocyjne.Uzyskane w Rankingu miejsce zależało od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności.

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że tegoroczne Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przypadające 31 maja 2012 roku przebiegają pod hasłem: “Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.
Adresatem tegorocznej kampanii jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i dziewcząt, do których skierowane są działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. w postaci atrakcyjnie wyglądających paczek papierosów, ubrań i innych akcesoriów z logo firm tytoniowych).

Ciekawość, chęć przypodobania się grupie rówieśniczej, zrobienie czegoś na przekór “starym”, agresywna, pełna obietnic lepszej, jakości życia, kampania koncernów tytoniowych – to podstawowe przyczyny młodzieńczego mariażu z papierosem i bardzo często – z nałogiem.
Każdego roku światowy przemysł tytoniowy wydaje dziesiątki miliardów dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych -wyrobów. Celem tych akcji jest znalezienie nowych, młodych, wiernych, najlepiej przez całe życie, użytkowników nikotyny.

Marketing tytoniowy jest w oczywisty sposób powiązany z rozpoczynaniem palenia przez młodych ludzi i do nich zazwyczaj kierowane są agresywne, perfekcyjne pod względem wizualnym reklamy. Równie ważną rolę w “impregnowaniu młodych umysłów i organizmów” nikotynizmem odgrywają: powszechna dostępność, niskie – z pozoru ceny – społeczna akceptacja dla papierosów.

Polska należy wprawdzie do tych nielicznych na świecie krajów (stanowią one jedynie 5 % populacji świata), których rządy wprowadziły kompletne zakazy reklamy i promowania tytoniu oraz prowadzenia sponsoringu przez koncerny tytoniowe, ale póki, co od kilkudziesięciu lat znajdujemy się w czołówce krajów o najwyższej konsumpcji tytoniu na świecie !

W Polsce już od połowy lat 60 obserwowano narastanie przedwczesnej umieralności mężczyzn, a jednym z głównych czynników było właśnie palenie papierosów i związane z tym nałogiem choroby, a zwłaszcza rak płuca. Doszło do tego, że pod koniec lat 80 stan zdrowia mężczyzn w naszym kraju był gorszy niż bezpośrednio po wojnie. Polski 15-letni chłopiec miał mniejszą szansę na dożycie 60 lat niż jego rówieśnik z Chin czy nawet Indii.

Pod koniec lat 90. w grupie Polaków w wieku 30 – 40 lat do nałogu przyznawało się 30% kobiet i połowa mężczyzn, czyli ok. 9 milionów osób. Wypalają oni rocznie 90 miliardów papierosów! Co osiem sekund ktoś umiera wskutek inhalowania dymu tytoniowego.

Każdego roku z powodu chorób odtytoniowych tracą życie miliony palaczy. Owszem, ludzie umierają także na inne choroby, giną w wypadkach samochodowych, wskutek żywiołów, niestety, także głodu. Ale to właśnie tytoń jest główną, a przecież możliwą do całkowitego wyeliminowania, przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. To także jedyny legalnie sprzedawany produkt, który zabija, gdy użytkowany jest zgodnie z zaleceniami jego wytwórców. A to spotyka ponad połowę regularnych palaczy.
Niektórzy rzucają palenie pod wpływem chwili, inni potrzebują długich przygotowań czasami pomocy lekarza. Ty także powinieneś znaleźć swoją drogę, aby rozstać się z nałogiem !

Kilka rad dla tych, którym się jeszcze nie udało:

• Przede wszystkim nie wstydź się swojej słabości. Nawet, jeśli znów zapalisz papierosa, jeszcze nie przegrałeś.

• Tego rodzaju “potknięcie” jest czasami początkiem drogi do sukcesu; źródeł ważnych doświadczeń.

• Pamiętaj jednak! Po nieudanej próbie natychmiast poddaj się dalszej terapii.

• Pamiętaj także, że większość byłych palaczy przestała palić dopiero po kilku próbach; aby rozstać się z paleniem na zawsze, zwykle trzeba podjąć 5-8 prób.

• Zastanów się, co było powodem powrotu do palenia. W jakich okolicznościach to się stało?

Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dowody naukowe w jednoznaczny sposób wykazują, iż zagrożenia związane z czynnym i biernym paleniem tytoniu są przyczyną śmierci, chorób i niepełnosprawności oraz, że należy wdrażać skuteczne środki przewidujące ochronę przed narażeniem na dym tytoniowy w miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych. Należy prowadzić działania zwiększające świadomość społeczeństwa odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, szczególnie w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

Założenia przekazu treści tegorocznej kampanii to:

• Uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów),

• Promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,

• Promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich),

• Motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,

• Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),

• Kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa,

• Podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,

• Podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.

Jednocześnie informujemy że w siedzibie PSSE ul. Lwowska 51 pok. 29 czynny jest punkt informacyjny, w którym uzyskać będzie można porady na temat zdrowotnych skutków biernego i czynnego palenia tytoniu, sposobów rzucenia palenia tytoniu oraz można zaopatrzyć się w materiały edukacyjne o w/w tematyce.

 

 Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 29 maja 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku , w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, szefowie biur i organizacji turystycznych, przedsiębiorcy. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej w związku z organizacją i przebiegiem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Spotkaniu przewodniczył Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Informację o przygotowaniu operacyjno – technicznym Powiatu Tomaszowskiego do zabezpieczenia własnego obszaru chronionego, w związku z organizacją Mistrzostw Europyw Piłce Nożnej przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Mirosław Kiecak. Komendant Powiatowy PSP St. bryg. Stanisław Kielech poinformował o przygotowaniach i działaniach Państwowej Straży Pożarnej w trakcie trwania mistrzostw. Informacjęo ułatwieniach w przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej i wspólnych odprawach na przejściu granicznym w Hrebennem,w czasie trwania Mistrzostw Europy przedstawił mjr Leszek Surmacz-Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem. Przedstawiciele służb odpowiadali na pytania władz samorządowych i przedsiębiorców dotyczące działań funkcjonariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego w czasie Mistrzostw Europy.

 

Święto animatorów i pracowników kultury

W dniu 25 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu spotkali się pracownicy i animatorzy kultury Powiatu Tomaszowskiego. Okazją do spotkania był obchodzony dorocznie Dzień Pracownika i Animatora Kultury oraz jubileusz 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Janusz Frykowski. Gości powitał Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Pracownicy i animatorzy kultury otrzymali dyplomy i upominki. Dalszą część spotkania odbyto w plenerze zwiedzając kościół parafialny, zabytkową cerkiew oraz odwiert gazu łupkowego w Szaleniku.

Fot. Jan Nowak

“Jestem Bezpieczny”

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał powiatowy Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. W etapie powiatowym wzięło udział sześć drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, które zwyciężyły na szczeblu gminnym. Dzieci rozwiązywały test składający się z 20 pytań oraz dokonywały prezentacji swojej szkoły i hasła przygotowanego na konkurs.W finale najlepszą okazała się drużyna Szkoły Podstawowej w Justynówce, gmina Tomaszów Lub. Kolejne miejsca zajęły drużyny reprezentujące szkoły podstawowe w Poturzynie gmina Telatyn, Krynicach, Lubyczy Królewskiej, Majdanu Sopockiego gm. Susiec i Nabroża gm. Łaszczów. Ekipa Szkoły Podstawowej z Justynówki w składzie: Katarzyna Wawrzusiszyn, Konrad Skowroński, Natalia Niemczuk, Sebastian Wójcik, Aleksandra Nowosielecka i Karolina Joniec reprezentować będzie Powiat Tomaszowski w eliminacjach wojewódzkich konkursu, które odbędą się w Kraśniku. Opiekunem drużyny jest Pani Alicja Gita. Nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodniczek i zawodników ufundowali Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, KRUS O/Tomaszów Lub., PGE Dystrybucja O/Zamość oraz Burmistrzowie i Wójtowie, a wręczali je Wicestarosta Jan Fila i Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Paweł Solarski.

Na zdjęciu uczestnicy finału wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W dniu 13.05.2012r. w miejscowości Telatyn odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji strażaków. Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne uruchomienie Powiatowego Systemu Alarmowania i Powiadamiania o Zagrożeniach. Powyższe zadanie było jednym z elementów realizacji projektu pn. “Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zainstalowany system zastąpił dotychczas użytkowany, wysłużony i często awaryjny, system selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Po prezentacji systemu nastąpiło odznaczenie sztandarów Ochotniczych Straży Pożarnych w Posadowie, Nowosiólkach i Telatynie. W dalszej części obchodów wręczono odznaczenia pożarnicze zasłużonym druhom. Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody laureatom szczebla powiatowego konkursu plastycznego dzieci i młodzieży organizowanego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują.

Na uroczystości przybyli:

 • Poseł na Sejm RP – Pan Sławomir Zawiślak,
 • Przedstawiciel – Posła na Sejm RP Mariusz Grad,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, Starosta Hrubieszowski – dh Józef Kuropatwa,
 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie , Starosta Tomaszowski dh Jan Kowalczyk,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lubelskim , Wójt Gminy Rachanie druh Kazimierz Organista,
 • Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech,
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Dariusz Gawlik – Naczelnik Wydziału organizacji i nadzoru
 • Burmistrzowie, Wójtowie Miast/Gmin z terenu powiatu,
 • Komendanci Policji i Straży Granicznej,
 • Strażacy PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Seniorzy służby pożarniczej.
 • Delegacje z zaprzyjaźnionych powiatów Żółkwi i Sokala na Ukrainie

Sesja Rady Powiatu

XV Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się 11 maja 2012 roku.Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. Z kolei Janina Wojtas Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2011,a Zbigniew Malicki Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował Radę o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za 2011 rok.W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

 1. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,
 2. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 4. określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,
 5. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
 6. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żurawcach,
 7. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie,
 8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach,
 9. wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

Dzień Strażaka

W dniu 09.05.2012r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub..  Na spotkanie przybyły władze powiatu na czele ze Starostą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Jerzy Korba – Naczelnik Wydziału Kadr, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w TomaszowieLub. Kazimierz Organista,Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski, Komendanci Policji i Straży Granicznej.W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech zawarł informację o tegorocznych obchodach 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Przytoczył osiągnięcia i problemy z jakimi zmagała się służba przez ten okres. Podkreślił, że dzięki pomocy samorządów, załogi oraz jednostek nadrzędnych udało się przez szereg lat dokonać modernizacji wyposażenia ratowniczego. Obecnie dzięki realizowanemu projektowi PL-BY-UA trwa modernizacja siedziby tut. Komendy, która poprawi warunki lokalowe na szereg kolejnych lat pełniących służbę strażaków.Z okazji 20-lecia 18 strażaków wyróżniono dyplomami za wieloletnią służbę.Z okazji dnia strażaka 4 maja pierwszy stopień oficerski t.j. młodszego kapitana otrzymali
st. asp. Mirosław Pitura oraz asp. Szczepan Łasocha.Stopień młodszego brygadiera otrzymał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Andrzej Mandziuk.

 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIAROZTOCZE TOMASZOWSKIE

STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE LUBELSKIM

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUŚCU

 

zapraszają na

 

Eliminacje

46. Ogólnopolskiego Festiwalu

Kapel i Śpiewaków Ludowych

5 maja 2012 r.

Godz. 10:00

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

 

Obradował Zarząd Powiatu

W Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd wysłuchał informacji z realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim,

2/ wyrażenia zgody na przeprowadzenie przebudowy sieci wodociągowej Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem remontów,

3/ zaopiniowania zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubycza Królewska na lata 2011 – 2032,

4/ umorzenia wierzytelności pieniężnych Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu, dotyczące m.in.:

1/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

2/ określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

4/ / zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,

6/ wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,

7/ określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,

8/ udzielenia dotacji na remont obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków

Najbliższa Sesja Rady Powiatu odbędzie się 11 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Strona 19 z 63« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »