• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W dniu 13.05.2012r. w miejscowości Telatyn odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji strażaków. Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne uruchomienie Powiatowego Systemu Alarmowania i Powiadamiania o Zagrożeniach. Powyższe zadanie było jednym z elementów realizacji projektu pn. “Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zainstalowany system zastąpił dotychczas użytkowany, wysłużony i często awaryjny, system selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Po prezentacji systemu nastąpiło odznaczenie sztandarów Ochotniczych Straży Pożarnych w Posadowie, Nowosiólkach i Telatynie. W dalszej części obchodów wręczono odznaczenia pożarnicze zasłużonym druhom. Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody laureatom szczebla powiatowego konkursu plastycznego dzieci i młodzieży organizowanego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują.

Na uroczystości przybyli:

 • Poseł na Sejm RP – Pan Sławomir Zawiślak,
 • Przedstawiciel – Posła na Sejm RP Mariusz Grad,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, Starosta Hrubieszowski – dh Józef Kuropatwa,
 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie , Starosta Tomaszowski dh Jan Kowalczyk,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lubelskim , Wójt Gminy Rachanie druh Kazimierz Organista,
 • Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech,
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Dariusz Gawlik – Naczelnik Wydziału organizacji i nadzoru
 • Burmistrzowie, Wójtowie Miast/Gmin z terenu powiatu,
 • Komendanci Policji i Straży Granicznej,
 • Strażacy PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Seniorzy służby pożarniczej.
 • Delegacje z zaprzyjaźnionych powiatów Żółkwi i Sokala na Ukrainie

Sesja Rady Powiatu

XV Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbyła się 11 maja 2012 roku.Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji. Z kolei Janina Wojtas Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2011,a Zbigniew Malicki Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował Radę o stanie sanitarnym powiatu tomaszowskiego za 2011 rok.W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

 1. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,
 2. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 4. określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,
 5. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
 6. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żurawcach,
 7. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie,
 8. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach,
 9. wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012,

Dzień Strażaka

W dniu 09.05.2012r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub..  Na spotkanie przybyły władze powiatu na czele ze Starostą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Jerzy Korba – Naczelnik Wydziału Kadr, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w TomaszowieLub. Kazimierz Organista,Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski, Komendanci Policji i Straży Granicznej.W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech zawarł informację o tegorocznych obchodach 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Przytoczył osiągnięcia i problemy z jakimi zmagała się służba przez ten okres. Podkreślił, że dzięki pomocy samorządów, załogi oraz jednostek nadrzędnych udało się przez szereg lat dokonać modernizacji wyposażenia ratowniczego. Obecnie dzięki realizowanemu projektowi PL-BY-UA trwa modernizacja siedziby tut. Komendy, która poprawi warunki lokalowe na szereg kolejnych lat pełniących służbę strażaków.Z okazji 20-lecia 18 strażaków wyróżniono dyplomami za wieloletnią służbę.Z okazji dnia strażaka 4 maja pierwszy stopień oficerski t.j. młodszego kapitana otrzymali
st. asp. Mirosław Pitura oraz asp. Szczepan Łasocha.Stopień młodszego brygadiera otrzymał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Andrzej Mandziuk.

 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIAROZTOCZE TOMASZOWSKIE

STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE LUBELSKIM

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUŚCU

 

zapraszają na

 

Eliminacje

46. Ogólnopolskiego Festiwalu

Kapel i Śpiewaków Ludowych

5 maja 2012 r.

Godz. 10:00

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

 

Obradował Zarząd Powiatu

W Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Jana Kowalczyka obradował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Zarząd wysłuchał informacji z realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. Zarząd podjął uchwały w sprawach:

1/ powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim,

2/ wyrażenia zgody na przeprowadzenie przebudowy sieci wodociągowej Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem remontów,

3/ zaopiniowania zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubycza Królewska na lata 2011 – 2032,

4/ umorzenia wierzytelności pieniężnych Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

W dalszej części obrad Zarząd przygotował projekty uchwał, które będą rozpatrywane podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu, dotyczące m.in.:

1/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2012 rok,

2/ określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

4/ / zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011,

6/ wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności,

7/ określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczyciela doradcy metodycznego,

8/ udzielenia dotacji na remont obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków

Najbliższa Sesja Rady Powiatu odbędzie się 11 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Nadchodzą Europejskie Słoneczne Dni !

W związku z wprowadzonym przez Rząd Krajowym Planem Działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, istnieje ciągła potrzeba promocji energetyki słonecznej, świadczą też o tym badania opinii publicznej – tylko 3 % Polaków stosuje w swoich gospodarstwach technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ze względu na swoją rozproszoną naturę i lokalny charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej  odbiorcy końcowego) promocja energii słonecznej wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych i nie powinna być realizowana tylko ze szczebla centralnego. Służą temu Europejskie Słoneczne Dni (ESD)  www.slonecznedni.pl , objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Środowiska. Kampania realizowana jest w całej Europie, w tym samym czasie. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim – European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. W ramach kampanii, w dniach 1-15 maja 2012 r., odbędą się w całej Polsce wydarzenia  na rzecz energii słonecznej np. spotkania z właścicielami instalacji solarnych, „otwarte dni” w przedsiębiorstwach produkujących kolektory słoneczne, targi o tematyce słonecznej, spotkania z mieszkańcami miast, gmin i powiatów, spotkania edukacyjne w szkołach i konferencje. Wszystkie wydarzenia pokazane są na interaktywnej mapie wydarzeń dostępnej na stronie internetowej http://www.slonecznedni.pl/mapa-wydarzen.Zapraszamy do udziału w Europejskich Słonecznych Dniach w Tomaszowie Lubelskim, które odbędą się 3 maja 2012 roku od godziny 14:00 na Stadionie Miejskim , Aleja Sportowa 8. Będzie możliwość spotkania się z instalatorami kolektorów słonecznych i dowiedzenia się ile można zyskać dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i zaplanowania oszczędności w budżecie gospodarstwa domowego, w szczególności teraz, gdy możliwe jest otrzymanie dotacji na zakup instalacji słonecznej z programu NFOŚiGW.

 

Turniej motoryzacyjny

W  Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim 20 kwietnia 2012 r. odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Organizatorem eliminacji był Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. a nagrody dla zawodników ufundował Starosta Jan Kowalczyk. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn wręczyli: Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło oraz Bogdan Kulas Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych- jazdy sprawnościowej samochodem, udzielaniu pomocy przedmedycznej oraz pisali test z zagadnień dotyczących motoryzacji i ruchu drogowego. Startowało sześć trzyosobowych drużyn reprezentujący wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu tomaszowskiego.Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Nr 2(d.ekonomik) wyprzedzając ZS Nr 4(d.mechanik) i ZS Nr 3(d. Budowlanaka).Kolejne miejsca zajęły:IV- ZS Nr 1, V-ZS Nr 5, VI-ZS Nr 6. Drużyna Zespołu Szkół Nr 2 reprezentować będzie Powiat Tomaszowski w finale Wojewódzkim Turnieju, który odbędzie się w Biłgoraju pod koniec maja. Zwycięski zespół wystąpił w składzie:Jakub Kozłowski, Mateusz Koperwas i Damian Mazur . Zawodników do turnieju przygotował Leopold Ćwieka nauczyciel ZS Nr 2.

Biegi przełajowe w Łosińcu

W Łosińcu gm. Susiec 19 kwietnia 2012 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w biegach przełajowych. W zawodach uczestniczyło 690 zawodniczek i zawodników z 19 szkół podstawowych i 14 gimnazjów z terenu Powiatu Tomaszowskiego. Najlepsze szkoły za zajęcie miejsc I-VI otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyka a zawodnicy za zajęcie miejsc I-III medale. Głównym organizatorem mistrzostw było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Tomaszowie Lubelskim i jego przewodniczący Jan Kijko. Nagrody wręczali Starosta Jan Kowalczyk i sekretarz Gminy Susiec Tadeusz Suski. Wyniki mistrzostw:

Szkoły Podstawowe:

I m.- SP Michalów, gm. Rachanie-110 pkt.

II m- SP Nr 2 Tomaszów Lub.- 108 pkt.

IIIm- SP Rachanie- 66 pkt.

IVm-SP Tyszowce- 50 pkt.

Vm-SP Nabróż, gm. Łaszczów- 50 pkt.

Vim- SP Grabowica gm.Susiec- 49 pkt.

 

Gimnazja:

Im- Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.- 106 pkt.

IIm- Gimnazjum Tarnawatka- 68 pkt.

IIIm- Gimnazjum Podhorce- 50 pkt.

IVm- Gimnazjum Ulhówek- 47 pkt.

Vm- Gimnazjum Bełzec- 33 pkt.

VIm- Gimnazjum Tyszowce- 30 pkt.

 

 Wyniki indywidualne:

Szkoły Podstawowe-

Klasa O

Dziewczęta:

Im- Oliwia Wielosz SP Nabróż

IIm-Oliwia Pryciuk –SP Nabróż

IIIm-Natalia Wójtowicz-SP Łosiniec

Chłopcy:

Im-Cezary Wielosz-SP Nabróż

IIm-Kamil Wojtowicz-SP Łosiniec

IIIm- Bartosz Bosiak-SP Łosiniec

Klasy I-II

Dziewczęta:

Im- Wiktoria Żółcińska-SP Michalów

IIm- Weronika Jakubska-SP Grabowica

IIIm- Maja Kurpisz-SP Tarnoszyn

Chłopcy:

Im-Jakub Piłat-SP Michalów

IIm-Kamil Smyk – SP Nabróż

IIIm-Dawid Wiceiejwski-SP Michalów

Klasy III-IV

Dziewczęta:

Im- Paulina Kołtun SP Tyszowce

IIm-Żaneta Mazurek- SP Gródek

IIIm- Sylwia Paczkowska-SP Grodysławice

Chłopcy:

Im- Jakub Witkowski-SP Nr 2 Tomaszów Lub.

IIm-Eryk Nowotka- SP Michalów

IIIm-Michał Budłaj-SP Nr 2 Tomaszów Lub.

Klasy V-VI

Dziewczęta:

Im- Monika Mazurkiewicz- SP Nr 2 Tomaszów Lub.

IIm-Edyta Mucha- SP Grabowica

IIIm- Dagmara Iwaniura-SP Rachanie

Chłopcy:

Im- Michał Syty-SP Nr 2 Tomaszów Lub.

IIm- Kamil Piluś-SP Michalów

IIIm- Krzysztof Grzeszczuk-SP Michalów

 

Gimnazja

Klasy I-II

Dziewczęta:

Im-Emanuela Grabek- Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

IIm-Paulina Rorat- Gimnazjum Ulhówek

IIIm- Dominika Kokoszko- Gimnazjum Tyszowce

Chłopcy:

Im-Kamil Komadowski –Gimnazjum Bełzec

IIm- Bartłomiej Piwko-Gimnazjujm Nr 1 Tomaszów Lub.

IIIm-Przemysław Ćmil-Gimnazjum Nabróż

Klasa III

Dziewczęta:

Im- Małgorzata Malec-Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

IIm-Martyna Godzisz-Gimnazjum Tarnawatka

IIIm- Angelika wawrzyńska-Gimnazjum Tarnawatka

Chłopcy:

Im-Paweł Mazur-Gimnazjum Nr 1 Tomaszów Lub.

IIm- Partyk Jędrzejewski-Gimnazjum Susiec

IIIm-Patryk Bardyga-Gimnazjum Tyszowce

 

 

Roztoczańska Majówka

Powiat Tomaszowski oraz Gminy Susiec i Lubycza Królewska zapraszają na ,,Wielką Roztoczańską Majówkę”.

Już 28 kwietnia w Suścu odbędzie się Jarmark Susiecki, impreza o charakterze ludowego targu połączona z występami zespołów z regionu i prezentacją lokalnych twórców sztuki. Będzie także można spróbować regionalnej kuchni w tym konkursowych wypieków przygotowanych przez gospodynie z powiatu tomaszowskiego i innych części Roztocza. Jarmark będzie również okazją do promocji połączeń szynobusowych spółki Przewozy Regionalne pomiędzy Lublinem i Jarosławiem a regionem Roztocza. Tego dnia na susieckiej stacji szynobusy zatrzymają się aż ośmiokrotnie i będą kursować codziennie do 6 maja. Dzięki temu turyści z Lublina i Podkarpacia będą mogli w szybki i wygodny sposób dojechać na Roztocze a także podróżować pomiędzy popularnymi roztoczańskimi miejscowościami takimi jak Zwierzyniec, Horyniec-Zdrój czy Szczebrzeszyn. W trakcie imprezy na stacji w Suścu na pasażerów będą czekać wozy konne, które zabiorą ich na wycieczki lub odwiozą na miejsce noclegu. Wprost z jarmarku będzie można udać się również na spływ kajakowy rzeką Tanew.W niedzielę 29 kwietnia z Lubyczy Królewskiej wystartuje VI Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Pierwszego dnia uczestnicy wyruszą do Rawy Ruskiej i zwiedzą jej okolice. Drugiego dnia rajdu w poniedziałek 30 kwietnia trasa rajdu przebiegać będzie przez malownicze tereny Roztocza Wschodniego po polskiej stronie regionu.  Na rajd zgłosić się można na stronie organizatora czyli gminy Lubycza Królewska www.lubycza.pl.Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja będzie obchodzone na Roztoczu w wielu miejscowościach nie tylko w sposób oficjalny. Na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się rodzinny festyn podczas którego oprócz koncertów i zabaw dla dzieci zobaczyć będzie można mecz piłki nożnej oraz pokazy strzeleckie i kawaleryjskie .

Informacja o ograniczeniach w ruchu drogowym

Pobierz PDF z informacją ZDP o ograniczeniach

Życzenia Wielkanoc 2012

Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech radość wielkanocnego poranka Zmartwychwstania Pańskiego wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha pozostaną na każdy dzień, który przed nami. Życzymy aby wiara, nadzieja i miłość, te trzy ponadczasowe wartości, tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy były zawsze obecne w naszym życiu.
Wesołego „Alleluja” życzą:
Wicestarosta
Jan Fila
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Dawidowski
Starosta Tomaszowski
Jan Kowalczyk
 Tomaszów Lubelski, Wielkanoc 2012
Strona 19 z 62« pierwsza...10...1718192021...304050...ostatnia »