Spotkanie informacyjne ,,Zatrudnianie cudzoziemców”.

15 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim  odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski oraz  Zofia Swatowska- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powitali prelegentów spotkania, zaproszonych gości, przedsiębiorców,  rolników oraz wszystkich obecnych na spotkaniu.
Przedstawiono następujące prezentacje:
1. ,,Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zadania Starosty”-  p. Alicja Gozdek z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.
2. ,,Zanim cudzoziemiec podejmie pracę w Twojej firmie”- p. kpt SG Ewa Pomorska- Kierownik Grupy ds.Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Hrebennem.
3. ,,Udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę”- p. Aleksander Kalisz- Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie- Delegatura w Zamościu.
4. ,,Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz zasady opłacania i rozliczania składek za cudzoziemców pracujących w Polsce”- p. Janina Łasocha- Kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim.
5. ,,Cudzoziemcy- legalna praca”-  p. Leszek Ostasz z Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Oddział w Zamościu.
6. ,,Obowiązki podatkowe cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”-p. Leszek Piwko- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim.
Po prezentacji każdego tematu uczestnicy spotkania zadawali pytania , na które otrzymywali merytoryczne odpowiedzi.
Na zakończenie spotkania Zofia Swatowska- Dyrektor PUP podziękowała wszystkim uczestnikom za czynny udział  w spotkaniu i zaprosiła do dyskusji.