Wsparcie dla osób niepracujących.

Bezzwrotna dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór formularzy do projektu: „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do osób niepracujących w wieku 30 lat i więcej.
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 23 tys. zł plus dodatkowo wsparcie finansowe pomostowe: 700 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania na stronie: www.fundacja.lublin.pl/
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 21 do 28 lutego 2017 roku w godzinach 9:00 – 13:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 2, tel. kontaktowy: 84 664 10 27.