Konkurs

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2017 roku.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225), Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2017 roku.
I.Rodzaj zadania:
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Tomaszowskiego w 2017 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
II.Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), które spełniają łącznie następujące warunki:

 • 1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 • 2) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 • 3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
  a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2.O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2017 przeznacza się kwotę 60 725,88 zł brutto – słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy .
Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:
 • 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.)
 • 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych ratach.

Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie   wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
IV.Terminy i sposób składania ofert.
1.Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Terminy składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2016 roku do godziny 10.00. / 21 dni od ogłoszenia/.

2.Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 /I piętro pokój 30/, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

3.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tomaszowskim w 2017 roku”. Na kopercie należy zamieścić nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.

4.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • 1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • 2) w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut organizacji, sprawozdanie za rok ubiegły: merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności,
 • 3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
 • 4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,   o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 • 5) pisemne zobowiązania:
  a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

5. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

6.  oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

7.Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

8.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego  wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

9.Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10.Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

V.Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty.
1.Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.
2.Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
3.Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
4.Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
5.Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
6.Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
7.Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

 • 1) złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu
 • 2) złożone po terminie
 • 3) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu
 • 4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
 • 5) złożone przez osoby nieuprawnione
 • 6) podpisane przez osoby nieuprawnione
 • 7) oferty organizacji, które w poprzednich dwóch latach nie rozliczyły otrzymanych dotacji

VI.Wybór podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny  merytorycznej:

 • 1) możliwość realizacji zadania
 • 2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie
 • 3) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • 4) doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie Formularza oceny merytorycznej oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanym na terenie powiatu tomaszowskiego zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 • 1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 • 2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
 • 3) sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., 1300 ) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

VIII. Informacja o realizowaniu zadania w roku 2016.
W Powiecie Tomaszowskim w 2016 roku na zadanie publiczne związane z nieodpłatną pomocą prawną organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotację w wysokości 59 946 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.