Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w dniu 26 lutego 2016 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu. Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok oraz informację dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2015 roku i stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2015 rok.

Rada Powiatu podjęła również uchwały w sprawach:

– rażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tyszowce w sprawie przekazania do      prowadzenia przez Gminę Tyszowce zadania publicznego w zakresie oświaty,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tyszowcach oraz wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości za cenę niższą niż ich wartość rynkowa,

– wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok,

– przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2020”.

– nadania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Janusza Korczaka   w Tomaszowie Lubelskim,

Przedstawiając informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Starosta Jan Kowalczyk poinformował radnych i przybyłych gości o zadaniach inwestycyjnych, które będą realizowane w roku bieżącym i latach następnych. Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, Tomaszów Lubelski – Przeorsk, Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km”, dofinansowywanego kwotą 3 mln złotych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o .o. w Tomaszowie Lubelskim z terminem jego wykonania do 20 października 2016 roku. Oprócz wykonania nawierzchni zadanie obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 7,7 km, wykonania 14 przystanków autobusowych, przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi i z drogami gminnymi, przebudowę przepustu w Łaszczówce na rzece Sołokija. Koszt zadania (wraz z nadzorem inwestorskim) wynosi 6 mln 868 tys. złotych. Zadanie dodatkowo dofinansowane jest przez samorząd miasta Tomaszów Lubelski, gminy Tomaszów Lubelski i Jarczów oraz Edp Renewables Polska Sp. o.o. („Kresy Wschód”).

Złożono wnioski o dofinansowanie w wysokości 63,63 % ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 n/w zadań:

  1. a) Przebudowa drogi powiatowej Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11 km
    230 m, wnioskowana kwota pomocy ok. 2 mln zł (całość zadania 3 mln 150 tys. zł);
  2. b) Przebudowa drogi powiatowej Górno-Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn o długości 5 km 400 m, wnioskowana kwota pomocy ok. 980 tys. zł (całość zadania 1 mln 544 tys. zł);

Planowany termin realizacji zadania – 2017 rok.

Złożono wniosek na dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (będącej w dyspozycji Ministerstwa ­­­­­­­­­­­Infrastruktury i Budownictwa) w wysokości do 50 % całości zadania na kwotę 1 mln 653 tys. zł. Planowana jest realizacja zadania drogowego polegająca na przebudowie mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z odcinkami dróg powiatowych Tarnoszyn – Rzeplin Osada i Rzeplin Osada – Ulhówek o łącznej długości ok. 5 km. Wartość całego zadania – wg kosztorysu inwestorskiego – wynosi wraz z dokumentacją projektową 3 mln 306 tys. zł.

Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na realizację zadania dotyczącego rozbudowy dróg powiatowych na odcinkach Przewłoka-Łubcze, Wola Gródecka – Wierszczyca, Nedeżów – Sowiniec o łącznej długości 13, 600 km” – celem złożenia we wrześniu br. wniosku o dofinansowanie zadania drogowego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.