Sesja Rady Powiatu

             Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku /czwartek/ o godz. 10.00w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.                       

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.     Otwarcie obrad.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji.

5.     Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie  od poprzedniej Sesji.

6.     Interpelacje radnych.

7.     Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8.     Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.

9.     Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2013 rok.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obwiązkowym wymiarze    godzin – zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat  Tomaszowski,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie  Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015” ,

4/ wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2013,

5/ przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich  na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2014 r.,

   6/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

  7/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

11.  Odpowiedzi na interpelacje.

12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13.   Zakończenie obrad. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.