Projekt: „Dostosowanie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim do wymogów prawa w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Informuje,

że w ramach umowy nr 09/08-UDA-RPLU.08.03.00-06-045/08-00-0037 zawartej wdniu 18.08.2009r.z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu: „Dostosowanie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim do wymogów prawa w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia.

Rozpoczął realizację Projektu który obejmuje :

Wykonanie prac dostosowawczych w obiektach szpitalnych SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim. Zakres prac jest zróżnicowany dla każdego oddziału. Ogólnie prace dostosowawcze obejmą:

  • urządzenie na oddziałach pokojów jednoosobowych z węzłem sanitarnym,
  • wykonanie podłóg z PCV,
  • demontaż istniejących w oddziałach wanien stałych,
  • zakup wózko-wanien z panelem do mycia chorych oraz przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • uzupełnienie brakujących w salach chorych umywalek z ciepłą i zimną wodą,
  • wymianę drzwi do sal chorych na szersze,
  • wymianę grzejników c. o.,
  • wykonanie śluz umywalkowo – fartuchowych w salach chorych,
  • zakup i wymianę szkła w ścianach przeszklonych ze zwykłego na hartowane,
  • montażu samo-startu w agregacie prądotwórczym.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.338.258,27 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.317.070,00 PLN. Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, w kwocie nie przekraczającej 2.819.509,48 PLN stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 497.560,52 PLN stanowi co najmniej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.